Vážení hornopočerničtí,

hlasy voličů rozdaly karty a naše uskupení Šance pro Počernice odchází do opozičních lavic. Byť o jeden hlas, nepodařilo se nám obhájit post starostky a radních. Nechtěli jsme ale jít do jakékoliv koalice za opravdu „každou cenu“. To ale neznamená, že by naše práce pro Horní Počernice končila, ba naopak.

Předáváme Horní Počernice ve skvělé kondici, než v jaké jsme je před osmi lety přebírali. Se 140 miliony na účtech, s přebytkovým rozpočtem. Všechny, radou schválené smlouvy, jsou podepsané, dokumenty jsou předány do archivu nebo na jednotlivé odbory v elektronické podobě.

Nastartovali jsme spoustu projektů. Dovolte mi zmínit rekonstrukci stodoly na Chvalské tvrzi na kulturní sál, který v Počernicích chybí. Pozemek na rozšíření domu s pečovatelskou službou je koupen, druhý je vázán podepsaným memorandem s vlastníky pozemku. Na demolici domu na Náchodské ulici byla podepsána smlouva a v budoucnu by zde měl stát dům s byty zvláštního určení pro samotné seniory, mladé lidi, obyvatele s tělesným postižením. Na tento dům je zpracována dokumentace pro stavební řízení. Stejný stupeň dokumentace je zpracován na bytový dům v ulici K Odpočinku, kde by měly být městské byty ve vlastnictví Počernic.

Ministerstvo financí po dvou letech schválilo smlouvu na převod prostor pro nízkoprahový klub v Horních Počernicích a naši teenageři se budou moct přestěhovat do opravdu “jejich“ vlastních prostor.

Důležitou akcí je rozšíření prostorů pro MUMRAJ, kde se nám podařilo získat dotaci z hlavního města a část vlastních prostředků je alokována v rozpočtu na příští rok. A i když jsou i názory, že rodinné centrum je v dnešní době již přežitá věc, nemohu s tím souhlasit a myslím, že právě takovéto organizace mají mít maximální podporu od městské části.

 Další krásný projekt je nový park Houslový klíč v ulici Jizbická. Ve veřejném řízení byl vybrán zhotovitel první etapy, a pokud se žádný účastník neodvolá, bude podepsána smlouva o dílo. Na tuto akci je v rozpočtu připraveno 23 milionů korun.

Prahou je schválena studie Zklidnění Náchodská a v rámci této studie by mělo dojít k postupné rekonstrukci povrchu této hlavní komunikace včetně instalace zklidňujících prvků.

Ukázali jsme, že v celé České republice jsme druhá nejlepší městská část v rámci zadávání veřejných zakázek a transparentností přímo překypujeme.

Rozpočet městské části je připraven a projednán s vedoucími odborů, s tajemníkem úřadu a s řediteli příspěvkových organizací. Je třeba ho pouze projednat v radě a předložit zastupitelstvu ke schválení. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.

Ráda bych také poděkovala. Děkuji všem svým kolegům a přátelům, že jsme při sobě stáli v ošklivém předvolebním boji a také při složitých a nestandartních povolebních jednáních. Děkuji všem občanům, kteří nám nejen v minulosti, ale také v současnosti vyslovili svou důvěru svým hlasem ve volbách, i když si o mně četli těsně před volbami mnoho lží a polopravd. Děkuji i kandidujícím uskupením ODS, KSČM a Počernice jinak, že jejich předvolební kampaň byla konstruktivní a programová. A děkuji i tajemníkovi úřadu a především všem zaměstnancům, že jsme spolu pracovali a přátelsky vycházeli krásná dvě volební období.

Bylo mi obrovskou ctí být ve vedení Počernic celých osm let. Bylo mi ctí být vaší starostkou.

Hana Moravcová

 


 

Vánoční přání pro Počernice

Vážení a milí spoluobčané,

na Ustanovujícím zasedání zvoleného Zastupitelstva byla zvolena nová rada v čele s paní starostkou Mgr. Alenou Štrobovou. Rád bych jim touto cestou pogratuloval a popřál mnoho zdaru v plnění volebního programu.
Velkou výhrou a výhodou nového vedení je, že přebírají úřad ve vynikající kondici, zajištěný po personální i finanční stránce. Také získají silný náskok díky téměř hotovým, dokončovaným a připravovaným projektům. Jako příklad bych uvedl Zklidnění Náchodské ulice, z parků Nolčův a Jizbická, rekonstrukce stodoly u Chvalského zámku, rozšiřování kapacity Domova s pečovatelskou službou, nájemní byty na Berance, startovní byty při Náchodské ulici, apod..

Dovolte mi tedy, abych poděkoval bývalé radě za odvedenou práci a vše dobré, co pro Horní Počernice udělala. Velké díky patří především paní Haně Moravcové, která samosprávu neúnavně vedla celá dvě volební období a jejíž výsledky jsou nejen jasně viditelné, ale i naprosto nezpochybnitelné. Za osm let dokázala mnohé. Sliby, které nám před volbami dala, nezůstaly pouze na papíře. Všichni dobře víme, že funkce starosty není jen o reprezentaci obce navenek, ale především o tvrdé, usilovné práci v jakoukoliv hodinu a čas. Bohužel jsme byli svědky mnoha pomluv a útoků, z nichž některé zákeřně cílily na její rodinu. Přesto se nikdy nevzdala a pro Počernice vždy bojovala čestně a slušně v duchu ideálů T. G. Masaryka, Václava Havla a Milady Horákové, kteří ji symbolicky doprovázeli v její kanceláři.

Na zastupitelstvu se nám podařilo získat post předsedkyně kontrolního výboru pro paní Hanu Moravcovou. Opoziční ODS získala post předsedy finančního výboru pro pana Richarda Stáru. Jsem přesvědčen, že předsednictví jsou v dobrých rukou!

Za Šanci mohu garantovat, že budeme pracovitou a konstruktivní opozicí a budeme naplňovat body našeho programu. Negativismus nebyl a nebude naší doménou.

Považuji za velkou škodu, že námi navrhovaný dopravní výbor nevznikl, jelikož to nová koalice nepodpořila. Chtěli jsme vytvořit výbor, který by byl zastoupen zastupiteli všech politických stran. Výbor, který by kontinuálně a konstruktivně řešil nejpalčivější problémy z oblasti dopravy a objektivně informoval nejen zastupitelstvo, ale i občany Horních Počernic. Doufejme tedy, že problémy v dopravě budou opravdu efektivně řešeny a že předvolební sliby nevyzní do prázdna.

Nadešel adventní čas a tak bych Vám všem rád popřál krásné a požehnané vánoční svátky v kruhu rodinném bez zbytečného shonu a starostí. A Počernicím, aby nadále zůstaly dobrým místem pro život.

Všechno nejlepší do nového roku, zejména zdraví, štěstí, lásku, protože to je to, co je skutečně důležité.

Petr Růžička, Váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

 


 

Šance pro opozici, Šance pro dopravu!

Děkujeme všem, kteří svůj zájem o život v naší městské části vyjádřili svou účastí v letošních volbách. Po osmi letech, kdy se Šance pro Počernice (ŠANCE) aktivně podílela na vedení obce, přichází výrazná změna. Řízení radnice převzalo nové uskupení, tvořené celkem čtyřmi volebními stranami s celkovým počtem 14 mandátů z 25: HOP (7), ANO (2), Společně pro Počernice (3) a Počernice jinak (2). Přestože Šance je se ziskem 6 mandátů druhou nejsilnější volební stranou, nepodařilo se nám najít ochotu k sestavení většinové koalice.

Je nám líto, že naše nabídka pro HOP k vytvoření velké koalice s ODS, respektující výsledky voleb z hlediska personálního obsazení rady (v čele se starostkou A. Štrobovou, 1. místostarostkou H. Moravcovou a 2. místostarostou s řad ODS), nebyla přijatelná. Přestože se ŠANCE dostala do úlohy opoziční strany, chtěli bychom vás ujistit, že tím naše práce a zájem o Počernice nekončí. Nechceme škodit či jen kritizovat. Chceme být opozicí konstruktivní a dle možností opozičních zastupitelů, dále podporovat projekty, které jsme buď dříve začali, nebo které budeme teprve iniciovat. Využijeme náš potenciál, zkušenosti a vhled do problematiky vedení obce a své návrhy budeme předkládat ať už nové radě nebo přímo zastupitelstvu. Naši zastupitelé budou mít každý svou specifickou oblast činnosti, které budou věnovat svou práci a pozornost. Na ně se můžete obracet se svými podněty, stejně jako i na nezvolené kandidáty ŠANCE, kteří se hodlají podílet na práci pro Počernice.

Jedním z konkrétních kroků, který chceme prosadit je koncepční a nepolitické řešení problému dopravy. Naší snahou už před volbami bylo nepolitizovat tento palčivý problém. Proto jsme již dříve navrhovali zřízení pracovní skupiny pro dopravu, ve které by byla zastoupena všechna politická uskupení a občanské spolky. Každá zájmová strana by tak mohla mít přistup k relevantním informacím a možnost být vtaženi do řešení konkrétních kroků či projektů. Tento návrh však v minulém období nebyl přijat. Proto jsme již na ustavujícím zastupitelstvu podali návrh na zřízení nového výboru pro dopravu.

Tento výbor by byl sedmičlenný, s místem pro zástupce každého volebního uskupení, aby si jejich členové by mohli kvalifikovaně předávat informace. Výbor by byl úkolován a odpovědný přímo zastupitelstvu jako nejvyššímu orgánu městské části. Přestože téma dopravy bylo hlavním tématem předvolebního klání, nebyl náš návrh, ze strany nové vládnoucí koalice, podpořen. Výbor pro dopravu by přitom mohl být objektivním partnerem pro zastupitele a občany městské části v řešení dopravní problematiky. Řešil by možnosti stávající dopravní infrastruktury, její potenciál, rozvoj, ale i možnosti snižování negativních důsledků. Výbor, by prostřednictvím svých zástupců mohl komunikovat např. i s ministerstvem dopravy, ředitelstvím silnic a dálnic, s Technickou správou komunikací či s odborem dopravy na MHMP. Výbor by nahradil komisi dopravy a informoval by pravidelně všechny zastupitele i občany napříč politickým spektrem.

Jelikož stále považujeme dopravu v Počernicích za zcela zásadní téma, které by nemělo být rukojmím politických šarvátek, budeme náš návrh znovu předkládat na dalším jednání zastupitelstva.

Ve své činnosti také dále pokračuje náš nadační fond ŠANCE, jehož prostřednictvím se v minulosti dostávalo pomoci potřebným hornopočernickým občanům. S jeho rozšířenou činností, i s dalšími plánovanými aktivitami, vás seznámíme v následujícím čísle HPZ.

Těšíme se na vaše podněty a připomínky

Pavel Wágner, zastupitel Šance pro Počernice

 


Dopis zastupitelům Horních Počernic

Vážení zastupitelé Horních Počernic,

jsme nejen kandidáti Šance pro Počernice, ale především lidé, občané, jejichž rodiče a mnohdy prarodiče i praprarodiče, utvářeli tvář naší obce. Chceme tu žít v dobrých vzájemných vztazích s akcentem na slušnost, spolupráci a podporu občanské společnosti. Věříme, že je v zájmu nás všech tyto hodnoty podporovat a bránit.

Ve volební kampani jsme se snažili řídit těmito zásadami a nesnížili se k demagogii, osočování protikandidátů a populismu. Chtěli jsme poukázat na to, že nikoliv zášť a pletichy, ale pracovitost a spolupráce vede k úspěšnému řešení problémů obce.

Po volbách bylo naše hnutí připraveno k čestnému a transparentnímu jednání o budoucí podobě samosprávy v naší MČ, proto jsme oficiálně oslovili všechny volební strany.

Koordinací povolebních vyjednávání byla pověřena paní Eva Tůmová. Po prvním kole jednání, se některé volební subjekty vyhranily vůči spolupráci se Šancí pro Počernice nebo s některými  jejími členy v našem i ostatních uskupeních. Po vyčerpání všech možných alternativ jsme nakonec došli k závěru, že za stávající situace nenalezneme podporu pro většinovou koalici a budeme nuceni svůj program prosazovat z opozice.

Přesto byla v minulém týdnu členka vyjednávacího týmu Šance, Eva Tůmová, vyzvána vítěznou stranou HOP s podporou Pirátů, potažmo jejím lídrem, paní Alenou Štrobovou, k dalšímu jednání. Tohoto jednání se nečekaně zúčastnil i lídr hnutí ANO paní Hájková. Evě Tůmové byla Alenou Štrobovou nabídnuta nadstandardně honorovaná pozice radní, za předpokladu, že vystoupí ze Šance a stane se nezávislou zastupitelkou.

Tato nabídka byla doplněná „upozorněním“ lídra hnutí ANO, paní Hájkovou, že obecní byt, ve kterém E. Tůmová bydlí se dvěma nezletilými dcerami, bude ZŠ Chodovická „patrně“ potřebovat a, že prodloužení nájemní smlouvy bude v gesci nové Rady MČ.

Krátce nato následoval telefonický hovor pana Benedy z uskupení Společně pro Počernice (SPP), ve kterém E. Tůmové neopomenul připomenout údajné „morální poklesky“ starostky H. Moravcové, kterých se na ní měla dopustit. Dále jí varoval před přílišnou důvěřivostí dosavadní starostce H. M. a vyjádřil naději nad její ochotou, spolupracovat s budoucí koalicí.

Je pro nás nepřijatelné, že v tak krátké době po volbách a na naší tak malé politické scéně, se objevují praktiky, ze kterých se nejen naprosto vytratila elementární lidskost a slušnost, ale není pro ně překážkou používat prostředky hraničící s korupcí, vyhrožováním či dokonce s vydíráním. O to smutnější je to, že prostředkem k dosažení účelu byla použita nejcitlivější oblast každého člověka – jeho vlastní rodina.

Pokud taková forma nátlaku je způsob, jak si získat potřebnou pozici, tak nejen že nechceme mít na takovém jednání podíl, ale nehodláme ani nečinně přihlížet. Bylo by to proti všemu, čemu jsme dosud věřili, a o co jsme v komunální politice usilovali. Slušnost není zbabělost a požadavek na dodržování zákonů či zveřejnění nekalých praktik není udavačstvím.  Proto bylo v této věci podáno trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Právo na informace platí i v takovýchto případech. Jejich oficiálním zveřejněním dostáváte možnost volby, jak s nimi naložit v nadcházejících dnech, týdnech či celých čtyřech letech.

Kandidáti hnutí Šance pro Počernice

Hana Moravcová, Pavel Wágner, Eva Tůmová, Petr Růžička, Kristine Karhanová Grigoryan, Jaroslav Kočí, Klára Bonková, Hana Čížková, Božena Beňová, Miroslav Držmíšek, Iva Rosová, Jiří Spilka, Zdena Víznerová, Helena Barcalová, Jiří Chvalník, Lucie Hendrychová, Jan Eisenhamer, Libor Pištěk, Blanka Brázdová, Antonín Wágner, Dana Václavíková, Jarmila Blažková, Josef Černý

 

 


 

Děkujeme 💚

Vaše důvěra nám dodala energii do další práce . Moc si toho vážíme!

Hana Moravcová, Pavel Wágner, Eva Tůmová, Petr Růžička, Kristine Karhanová Grigoryan a Jaroslav Kočí

 


 

 


 

 

 


 

Srdečně Vás zveme na Grilování s Šancí v Pivnici Na Kopečku! 

Již tento čtvrtek  27. 9. 2018 od 19:00 hodin.

Těšíme se na vás!  

 


 

Srdečně Vás zveme na Přátelské setkání na Chvalské tvrzi!

Již tuto neděli 23. 9. 2018 od 14:00 hodin.

Čeká Vás odpoledne plné zábavy, zážitků, soutěží a dobré nálady. 

Těšíme se na vás!  

 

 


 

Náš volební časopis si můžete stáhnout zde.


Kdo chce stavět v Počernicích 1300 bytů?

Otevřený dopis

Reakce tajemníka úřadu

Doplnění MHMP

 

O PETICI:

Horním Počernicím hrozí výstavba 900 bytů Ekospolu, Úřad městské části Praha 20 proto organizuje Petici za změnu územního plánu. Aby se petice dostala k projednání na zastupitelstvo hlavního města Prahy, potřebuje 1000 podpisů, čím více jich ale bude, tím větší apel pražským zastupitelům Počernice pošlou.

CO POČERNICE CHTĚJÍ?

 1. Dosáhnout změny územního plánu hl. města Prahy
 2. Vrátit kapacitu území z 900 na původních 400 bytů
 3. Zachovat kvalitu života současným obyvatelům Horních Počernic a okolních městských částí

Více o petici najdete zde.


 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY: Splnili jsme téměř na 100%

Rozpočet a ekonomika

 1. Hospodaříme s přebytkem
 2. Na všechna řízení, na která se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, děláme poptávkové řízení
 3. Z dotačních vztahů od magistrátu čerpáme 96 milionů
 4. Při výběrových řízení je přítomen zástupce veřejnosti
 5. Na webu je přehledně zveřejněno nakládání s rozpočtem
 6. Začínáme s elektronickým podáním žádostí

Rozvoj území

 1. Byly schváleny podmínky výstavby
 2. Byla zřízena pozice městské urbanistky
 3. V lokalitě Robotnice jednáme s investorem o výstavbě rodinných domů místo bytových domů

Dopravní politika a infrastruktura

 1. Pokračujeme v naplňování harmonogramu rekonstrukcí komunikací
 2. Byla zadána studie zklidnění Náchodské ulice
 3. Po schválení koncepce cyklodopravy probíhá příprava realizace cyklostezek
 4. Cyklostezka do Klánovic zůstane zachována a bude realizována lávka pro pěší a cyklisty přes D11
 5. Dálnice kolem městské části byly odpoplatněny

Životní prostředí

 1. Probíhá pravidelná kontrola stanovišť separovaného odpadu, začali jsme s projektem „odclonění“ nádob
 2. Se zahrádkářskými svazy byly uzavřeny smlouvy za podmínek, které podporují jejich činnost včetně možnosti následného pronájmu za stejných podmínek
 3. Podél cyklostezek byly umístěny nové rekreační a sportovní prvky

Nakládání s majetkem

 1. Bylo zřízeno místo domovníka
 2. Část vybraného nájemného investujeme zpět do bytového fondu, celkem 27 mil. Kč
 3. Zlepšil se výběr nájemného a vymáhání dluhů od dlužníků z minulých let

Školství a vzdělávání

 1. Provádí se další rekonstrukce v předškolních a školních zařízeních
 2. Byla rozšířena kapacita v mateřské škole tzv „jeslová“ třída

Kultura a sport

 1. Podporujeme aktivity občanů a neziskových organizací společnými akcemi a finančními dotacemi
 2. Byly provedeny rekonstrukce hřišť a vybudování venkovní posilovny a dráhy pro kola pumptruck
 3. Byla schválena koncepce sportu
 4. Podporujeme naše kulturní organizace a spolky

Sociální politika

 1. Stávající tradice zachováváme a snažíme se založit i nové
 2. Byla zrekonstruována budova knihovny a zřízeno komunitní centrum a klubovna pro seniory
 3. Pokračovali jsme v rekonstrukci budov a chodníků v rámci bezbariérovosti
 4. Byl schválen projekt Podaná ruka

Protidrogová prevence a bezpečnost

 1. Byla zachována pozice školního psychologa
 2. V komunitním centru funguje bezplatná právní a psychologická poradna
 3. S Městskou a státní policií se pravidelně setkáváme a řešíme problémy na našem území
 4. Schválili jsme nulovou toleranci hazardu
 5. Byl schválen koncept rozšíření kamerového systému pro monitorování veřejných prostranství

 

Co se začalo, ale nedokončilo

 1. Jednali jsme o svěření magistrátního pozemku Beranka. Společně se došlo ke shodě, že tento pozemek může být v budoucnu využit pro konečnou stanici metra B.
 2. Protihluková opatření podél dálnic a silničního okruhu – v současné době se připravuje dokumentace pro územní řízení. Ke zdržení cca 1,5 roku došlo z důvodu „neodsvěření“ zastupiteli pozemků pod stávajícím pražským okruhem, kdy Ředitelství silnic a dálnic nechce realizovat jakékoliv stavby na cizích pozemcích. Realizace proběhne v roce 2019.
 3. Vybudování rekreačních zón – koncepce byla zadána odborem životního prostředí a bude dokončena v září 2018, kdy s ní bude seznámena veřejnost, aby dala své připomínky.
 4. Park Jizbická „Houslový klíč“ – probíhá územní řízení na stavební práce, které by mělo nabýt právní moci začátkem měsíce září. Práce na novém parku budou zahájeny koncem září.
 5. Na tělocvičnu bylo zahájeno územní řízení, které bylo přerušeno z důvodu nutnosti vybudování parkovacích míst. Na tato parkovací místa byl vybrán magistrátem projektant, který připravuje dokumentaci.
 6. Byla dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele na kulturní sál Stodola. Do konce letošního roku bude vybrán zhotovitel.

Co se nepodařilo

 1. Regionální varianta silničního okruhu – opakovaně jsme jednali se všemi možnými představiteli státu včetně premiéra. Posouzením regionální varianty se nadále nechtějí zabývat a poukazují na posouzení ČVUT, kde tato varianta vyšla jako neuskutečnitelná s ohledem na území. Snažíme se tedy alespoň o maximální snížení negativních dopadů z této dopravy, a to protihlukovými opatřeními, výsadbou zeleně a revitalizací stávajících zelených a vodních ploch.
 2. Revitalizace přírodního koupaliště – zastupitelé neschválili zařazení bodu jednání směny pozemků se soukromými vlastníky pozemků u koupaliště. Praha do dnešního dne neschválila možnost odkoupení, jelikož cena za pozemky je v současné době vyšší, než byla při jednáních před třemi lety. Za nelukrativní stavební pozemky, u kterých nikdo nepodal žádnou nabídku při zveřejněném prodeji, jsme mohli získat pozemky rybníku včetně okolní pláže. Místo toho jsme z podnětu opozice skončili na výslechu u policie, která ovšem celou věc jako neopodstatněnou odložila.

Na co jsme nejvíce hrdí:

 1. Hospodaříme s přebytkem
 2. 96 milionů čerpáme z dotací
 3. 27 milionů z nájemného investujeme zpět do bytového fondu
 4. Rekonstruovali jsme knihovnu, MŠ i ZŠ, hřiště, chodníky i silnice
 5. Začínáme s elektronickým podáním formulářů i veřejným rozklikávacím rozpočtem
 6. Máme městského domovníka a urbanistku, zachovali jsme školního psychologa
 7. Spolupracujeme s neziskovkami a místními firmami (Zdravé Horní Počernice, Podaná ruka)
 8. Máme a uplatňujeme koncepci sportu a cyklodopravy
 9. Prosadili jsme nulovou toleranci hazardu

 

Za Radu městské části a koaliční partnery, Hana Moravcová, starostka

 


Připomínka 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy

Letos si připomínáme smutné výročí naší historie. Přesně před 50 lety, těsně před půlnocí 20. srpna 1968 vpadly na území Československa vojska Varšavské smlouvy. Cílem této vojenské operace bylo potlačení tehdejšího reformního procesu známého jako tzv. Pražské jaro („socialismus s lidskou tváří“) a následné nastolení normalizačního procesu, který skončil až v listopadu 1989.

Tato okupace stála život 108 osob a více jak 500 osob těžce či lehce zranila. Následkem invaze Československo opustilo více jak 70 130 občanů.

Za vpádem stáli především signatáři tzv. Zvacího dopisu, který v srpnu 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak Leonidu Brežněvovi. Dopis obsahoval výzvu k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci v Československu. Poslání dopisu bylo i na základě tehdejších zákonů vlastizradou. Ovšem podepsaní za ni nikdy nebyli souzeni.

Následkem okupace se v lednu 1969 na protest upálil na Václavském náměstí v Praze student Jan Palach.

Bohužel žijeme v době, kdy komunisté se opět dostávají k moci. A všechny jejich činy začínají být relativizovány. Je třeba si všechny tyto události připomínat. Svoboda a demokracie není samozřejmost.

Foto: http://komunismus.eu/…/invaze-vojsk-varsavske-smlouvy-do-c…/

 


 

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.

Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, jeli mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!

Lidové noviny 25. 9. 1938

Foto: https://upload.wikimedia.org/…/co…/5/5e/Karel_%C4%8Capek.jpg

 


Příští stanice Horní Počernice!

Žádost o stanovisko ŘSD k prodloužení trasy metra B

 


Podnikání v Horních Počernicích – rozhovor s Janem Rejlkem

Byť od zveřejnění rozhovoru s Janem Rejlkem v občasníku Počernice JINAK uplynula již nějaká doba, nedá mi to abych na některé z jeho názorů nereagovala. Vesvých odpovědích mimo jiné zmiňuje změnu přístupu vedení městské části ve vzájemné komunikaci po komunálních volbách v roce 2010, kterou označuje jako poněkud náročnější, s tím že vymizela vstřícnost a srdečnost. Nechci na toto téma polemizovat, omezím se pouze na stručný výčet podstatných událostí souvisejících s provozem restaurace La Trattoria Turbanti tak, aby si čtenář mohl učinit vlastní názor. Uzavřená nájemní smlouva mezi městskou částí a panem Rejlkem upravuje podmínky pro rekonstrukci obecního objektu bývalé kovárny za účelem vybudování a provozu restauračního provozu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.2. 1999 do 31.12. 2021 a výše stanoveného nájemného zohledňuje investice nájemce vložené do nemovitosti s tím, že po uplynutí této doby má nájemce přednostní právo na uzavření nové nájemní smlouvy, za cenu v místě a čase obvyklou. Z dobových snímků ortofotomapy je zřejmé, že počínaje rokem 2001 byla část sousedních obecních pozemků v areálu Chvalské tvrze využívána nájemcem jako sezónní zahrádka pro návštěvníky restaurace, aniž by však toto užívání obecních pozemků bylo smluvně ošetřeno. O užívání těchto pozemků požádal nájemce poprvé až v roce 2003, kdy radou MČ byla stanovena výše nájemného 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 20 m2. K uzavření nájemní smlouvy však nedošlo a nájemce tak nadále užíval obecní pozemky bezesmluvně. První smlouva na užívání obecních pozemků za účelem sezónní zahrádky pro návštěvníky restaurace byla zavřena na dobu určitou od 20.5. 2005 do 20.9. 2005 za cenu 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 20 m 2 . Od roku 2006 do roku 2009 byly opět pozemky nájemcem využívány bezesmluvně a další smluvní vztah byl uzavřen v roce 2010 na období 1.7. až 30.9. každoročně, až do roku 2020 za cenu 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 50 m 2 . Od roku 2004 byla nájemcem rovněž užívána bezesmluvně část obecního pozemku mezi restaurací a objektem „Sklenářství“, kde stála stavba kůlny využívaná jako zázemí restaurace a odstraněna byla až v souvislosti s rekonstrukcí „Sklenářství“. Rozumím tomu, že popsaný přístup pronajímatele k nájemci lze ze  strany nájemce jednoznačně označit za vstřícný a srdečný, nicméně není příkladem řádného nakládání s obecním majetkem. Přesto, pokud existovaly důvody pro takto nadstandartní přístup městské části ke konkrétnímu nájemci nebylo nic snazšího, než v rámci srdečnosti a vstřícnosti, případně osobních sympatií, vše smluvně ošetřit. Zmínka o nevypořádaných závazcích mezi městskou částí a nájemcem p.Rejlkem bezpochyby souvisí se zastřešením a zasklení původní terasy, které slouží jako zimní zahrada restaurace. Zimní zahrada byla dokončena a následně kolaudována před čtrnácti lety (právní moc kolaudačního rozhodnutí 7. 4. 2004). Je zcela běžné, že v obdobných případech si nájemce před prováděním stavebních úprav předmětu pronájmu nejprve vyžádá písemný souhlas pronajímatele. Současně s pronajímatelem dohodne případné započtení části finančních prostředků, které předpokládá do stavebních úprav vložit, pokud tyto stavební úpravy nerealizuje jako vlastní investici, vedoucí ke zvýšení zisku z provozované podnikatelské činnosti, s vědomím sjednané doby pronájmu tj. do 31.12. 2021.

Důvodem tohoto postupu je předejít v budoucnosti veškerým možným pochybnostem, resp. případným nedorozuměním a komplikacím. Písemný souhlas s provedením stavebních úprav (zastřešení a zasklení stávající terasy ) byl ze strany pronajímatele udělen, ale žádná písemná dohoda, ani dodatek k nájemní smlouvě upravující případný podíl pronajímatele na stavebních úpravách nebyly uzavřeny. Opět nezbývá než konstatovat, že bohužel i přes vstřícný a srdečný přístup tehdejšího vedení městské části, nebyla tato investice mezi nájemcem a pronajímatelem žádným způsobem smluvně ošetřena.

Pan Rejlek skutečně oznámil městské části 10.5. 2018, že je nucen ze zdravotních důvodů ukončit svoji činnost v restauraci La Trattoria Turbanti a jako jedno z řešení této situace navrhl, aby do práv a povinností z uzavřené nájemní smlouvy vstoupila jeho dcera. Rada městské části této žádosti usnesením z jednání dne 5.6. 2018 vyhověla a uložila vypracovat dodatek k nájemní smlouvě v souvislosti s převodem práv a povinností nájemce s účinností od 1.9. 2018. Ještě dříve než mohlo dojít ke schválení tohoto dodatku, požádal 25.6. 2018 pan Rejlek o souhlas s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy na provoz restaurace La Trattoria Turbanti na společnost Good Morning s.r.o. jejíž je jediným vlastníkem a jednatelem se zdůvodněním, že dcera po přijetí ke studiu na vysoké škole by se nemohla soustavně věnovat provozu restaurace. I této žádosti rada městské části vyhověla svým usnesením z jednání dne 18.6. 2018. Jenom pro úplnost informace, stávají nájemní smlouva na provoz restaurace La Trattoria Turbanti je uzavřena s panem Rejlkem, jako fyzickou osobou.

Dovolte mi přeci jenom na závěr polemiku na téma vstřícné a srdečné komunikace, která se neřídí osobními sympatiemi a antipatiemi. Uvedené skutečnosti
spíše budí dojem osobních antipatií mezi dřívějším vedením městské části a panem Rejlkem, jako nájemcem restaurace La Trattoria Turbanti, jelikož v opačném případě by nezanechalo bývalé vedení městské části tolik neřešených problémů po roce 2010, stávajícímu vedení městské části.

Hana Moravcová


Dopis GŘ Silnic a dálnic České republiky paní starostce

Dopis generálního ředitele Silnic a dálnic České republiky paní starostce ohledně přípravy a realizace protihlukových stěn a zakrytí úseku SOKP 510

Dopis ŘSD k rozkliknutí

 


Starostové pro okruh: 2 Dopis Andreji Babišovi

Dopis Andreji Babišovi

Odpověď Andreje Babiše

 


Starostové pro okruh: Dopis Andreji Babišovi

Starostové Horních Počernic, Suchdola a Radonic, jako zástupci sdružení „Starostové pro okruh“, adresovali v květnu dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi s výzvou o skutečně relevantní posouzení obou variant Pražského okruhu, tzv. oficiální a regionální varianty, nezávislou odbornou institucí. Zde zveřejňujeme dopis samotný i odpověď předsedy vlády.

 
 

SeberTO: starostka a sprejeři v Horních Počernicích

V červnu ozdobily chodníky některých parků a sídlišť graffiti. Sprejovali je místní děti a starostka Hana Moravcová. Sprejování si užili jak sami uměli, tak kolemjdoucí. Sprejery zvali do svých ulic a vchody domů.

První podmínkou sprejování je povolení akce s místními institucemi, úřadem a městskou policí. Pak už se může vesele a legálně sprejovat. Očistí se povrch, na chodník s připevní speciální fólie s vyřezaným motivem, nasprejuje se obrázek a po chvilce zaschnutí je obrázek hotov. Pokračuje se do vyčerpání barev nebo zničení fólie… J

Kdo má zájem o graffiti SeberTO na konkrétním místě, ať píše na komunikace@pocernice.cz nebo do aplikace Praha20 (pro android). V září pokračujeme!

 


Šance pro Počernice

Vás srdečně zve na akci:

Další články najdete na archivní stránce.