Šance pro Počernice

Vás srdečně zve na akci:Pojďte do toho s námi!

Milí hornopočerničtí,

            zajímá Vás místní dění a chcete mít reálně možnost ovlivnit život ve svém okolí? Rádi byste se zapojili? Ochotně Vám pomůžeme se realizovat. Kontaktovat nás můžete e-mailem:                                              info@sancepropocernice.cz

 


EVA TŮMOVÁ: NA SVOU NOVOU ROLI RADNÍ SE TĚŠÍM

Po odstoupení z funkce radního Petra He­riana byla do funkce zvolena Eva Tůmová. IT po panu Herianovi převez­me starostka Hana Moravcová a paní Tů­mová převezme částečně gesci dopravy a podpory podnikatelů.

Nedávno jste byla zvolena do funkce radní, jaké gesce budete mít na starost?

V podstatě budu hlavně komunikovat s po­černickými podnikateli. Spolu s paní Tomso­vou se pokusíme prohloubit projekt Podaná ruka. Chtěla bych pomoci podnikatelům, aby se dokázali lépe zorientovat na úřadě a na­vázat s nimi hlubší spolupráci například při akcích, pomoci jim medializovat jejich pod­nikání. Dále bych se ráda pokusila navázat spolupráci mezi podnikateli, Klubem podni­katelů a naší městskou částí.

A co se týče dopravy, budou pro mě hlavní dvě témata, která jsou klíčová, a to okruh Prahou, který vnímám opravdu jako okruh Prahou a nikoliv kolem Prahy a dále zklidně­ní Náchodské ulice. Vím, že název zklidnění je zavádějící, ale je to odborný termín, který musíme používat. Není to lehký úkol, máme dost svázané ruce, ale chtěla bych hlavně zrychlit jednání mezi obcí a jednotlivými in­stitucemi, které toto téma řeší a to je napří­klad TSK, Magistrát… Narážíme na velký pro­blém, což je čas a také klub podnikatelů není mezi počernickými znám.

Jak se na svou novou roli těšíte?

Těším se, je to pro mě výzva a doufám, že se toho úkolu zhostím dobře.

Vstoupit do nové funkce ve volebním roku nebude zrovna lehké, jste na to připrave­na?

Doufám, že připravená budu. Není moc času na to, abych ukázala, co umím a dokážu, ale pokusím se udělat maximum pro to, abych předvedla své schopnosti.

Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo v občanech vzbudit větší zájem o dění v Po­černicích. Potřebuji znát vaše názory. Pomůže to mně i mým kolegům v rozhodování. Šance je připravená rozšířit své řady o nové aktivní členy.

Lenka Bartáková, redaktorka

 


PRAHA ZAPŮJČUJE KOMPOSTÉRY

V rámci podpory domácího kompostování Hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny a následně po 5 letech darovány zájemcům. Žadateli mohou být fyzické osoby. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.

Zájemci mohou požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně předat na předepsanou adresu.

Nyní jsou přijímány žádosti pouze na plastové, jednokomorové, uzavřené kompostéry o objemu cca 1000 l. Na jeden pozemek je možné požádat maximálně o 2 kusy kompostéru. Žadatel musí tuto skutečnost uvést do poznámky.

Pokud by měl někdo zájem ještě o původně nabízený dvoukomorový dřevěný kompostér, může tuto informaci uvést opět do poznámky žádosti. V případě, že již registrovaný žadatel dvoukomorový dřevěný kompostér do doby vydání odmítne, bude kompostér nabídnut dalšímu žadateli v pořadí.

Žadatelem musí být fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků.

Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.

Plastový kompostér o objemu 1000 litrů – ilustrační foto

 


Volební rok začíná

Objevila se otázka, co je vlastně výrobní výbor a zda je to výbor, který schvaluje zastupitelstvo. Výrobní výbory zřizují všechny instituce, které připravují a realizují investiční akce. Vznikají především proto, aby v době realizace nedocházelo ke konfliktu s projektem a aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky navíc.

„Výrobní výbor se vždy týká nějaké konkrétní připravované akce. Většinou výrobní výbor svolává vedoucí inženýr projektu, případněinvestor. Zváni jsou odborníci, kteří jsou na akci nějak zúčastnění, to je investor, projektant, budoucí uživatel stavby, zástupce MČ, Odbor dopravy, Policie, cyklisti, invalidi apod. Účelem a smyslem výrobního výboru je operativně zapracovat připomínky a požadavky zúčastněných do projektu ve fázi přípravy akce (v době realizace je samozřejmě pozdě). Výrobní výbor je svoláván dle potřeby. „

Výbor není dle zákona výborem, který schvaluje ZMČ. Je to pracovní název, který používají všechny organizace např.TSK.

Členové: paní Moravcová, paní Březinová – za investora, paní urbanistka – za investora z hlediska územního plánu a urbanismu, paní Bidlová – řešení dopravy a životního prostředí, pan Vavruška – za investora, pan Trutnovský – odbornost z hlediska stavební realizace

Všichni členové se vyjadřují v rámci samosprávy, nikoliv státní správy.

Doufám, že jsem touto odpovědí uspokojila nejen opozici paní Štrobovou, která si vyžádala informaci dle zákona 106.

Mohli jsme si to napsat mailem nebo si zavolat. A tato možnost je tu stále.

 


 

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

Jak již bylo v Hornopočernickém zpravodaji informováno, v Horních Počernicích se objevil nový investor se záměrem výstavby nového obytného souboru v rozvojovém území „ Nad Palečkem“.

Jedná se o lokalitu, která je ohraničená z východu ulicí Ve Žlíbku, z jihu dálničním tělesem D11 a ze severu bytovými domy firmy Canaba. Na západě dotčená parcela sousedí s další rozvojovou plochou, kde je v současné době navrhována zástavba dvoupodlažních řadových domů doplněná dvoupodlažním objektem bytového domu s občanskou vybaveností v přízemí stavby. V jižní části stavební parcely je dle platného Územního plánu Prahy umístěna veřejná zeleň, dále pak zeleň izolační. V jihozápadní části parcela sousedí s pozemkem ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Jedná se o pozemek, kde MČ Horní Počernice má v úmyslu výstavbu sportovního areálu včetně kryté sportovní haly.

Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími a jedním ustupujícím podlažím. Doprava v klidu bude řešena převážně pod obytnými podlažími a bude vytvářet sokl bytových domů. Jedná se celkem o cca 930 bytů o velikosti 1kk až 3kk. Bytové domy jsou uspořádané do pravidelného rastru se snahou o maximální možné využití parcely.

Součásti návrhu bude i prodejna potravin s přilehlým venkovním parkovištěm. Další komerční plochy jsou navrženy v části přízemí bytových domů.

Zástupci firmy Ekospol a.s. nám zatím představili dvě varianty navrhovaného řešení území. V obou variantách jsme však shledali řadu nedostatků a dali jsme k nim naše připomínky.

Největším deficitem je absence občanské vybavenosti vyjma komerčních ploch, nedostatek zeleně a celková předimenzovanost návrhu.

Požadujeme řešit dané území v kontextu s celkovou urbanistickou koncepcí širšího území, zejména s charakterem území, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby. Nutná je také koordinace záměru v kontextu s dopravní infrastrukturou stávající i budoucí uvažované zástavby v zastavitelných plochách dle platného Územního plánu hl. m. Prahy. Především se záměrem MČ Horní Počernice na výstavbu sportovního areálu a plánovanou výstavbou řadových domů v západní části území.

Také odclonění dálničního tělesa od obytných staveb zemním valem musí být v celém požadovaném rozsahu, stanoveném v Územním plánu hl. m. Prahy.

Dále trváme na doplnění obytného souboru o potřebnou občanskou vybavenost a adekvátně rozsáhlé venkovní plochy pro volnočasové aktivity obyvatel. Naším požadavkem je i maximální možné ozelenění záměru, doplnění chodníků a alejí podél komunikací.

V návrhu je třeba klást také důraz na architektonickou a typologickou různorodost a umožnit tak vznik pro lidí příjemného a trvalé udržitelného obytného areálu.

Z rozsahu záměru a z něj vyplývajících dopadů a důsledku na širší území Horních Počernic, vychází potřeba veřejného projednání s občany naší městské části.

V Praze, dne 30.12.2017                             

Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan                      

                                      Slavnostní žehnání kapličky na ChvalechPartnerstvím čelíme skepsi k Evropské unii

Přinášíme Vám zajímavý článek paní starostky Hany Moravcové o partnerské spolupráci evropských měst zveřejněným na Lidovky.cz:

http://www.lidovky.cz/partnerstvim-celime-skepsi-k-evropske-unii-fe3-/nazory.aspx?c=A170820_204628_ln_nazory_jhe

 


Slavnostní otevření Knihovny 


Jménem paní ředitelky Místní veřejné knihovny Boženky Beňové a Horních Počernic si Vás všechny dovolujeme srdečně pozvat na setkání s Láďou Heryánem včetně autogramiády, které proběhne v rámci slavnostního otevření nově zrekonstruované Knihovny již v pondělí 5. června od 16:00h.

Těšíme se na Vás 🙂


 Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla 
 
              

Naše MČ Praha 20 – Horní Počernice, zastoupená paní starostkou Hanou Moravcovou, se v souvislosti s rozvojem sociální zodpovědnosti firem a podnikatelů, ale také v rámci vzájemné lidské pomoci, rozhodla realizovat projekt s názvem Podaná ruka.

Hlavním cílem tohoto projektu je propojení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí s vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy podporované osoby, prostřednictvím možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná se o sociální, komunitní program lokálního a regionální významu.

KONTAKT: Bc. Marcela Kousalíková, manažerka projektu, 775 204 478, marcela.kousalikova@makebrands.cz a Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka projektu, 601 388 910, 271 071 631 podanarukahp@pocernice.cz

Kompletní popis projektu naleznete na přiloženém PDF dokumentu:

 

 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA

Jménem paní starostky Hany Moravcové si Vás všechny dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla, které se uskuteční 18. května od 18:00 u Divadla Horní Počernice. V rámci odhalení navíc bude hrát: Jazz kolegium Boba Zajíčka. Určitě si tuto výjimečnou akci nenechte ujít!

 

Na Chvalském zámku proběhla ve středu 30. 3. výroční schůze KDU ČSL na Praze 14. Pozvání přijali ministr kultury Daniel Herman a předseda PMO a radní hlavního města Prahy Jan Wolf. Pan ministr, pan radní, starostka MČ Praha 20 Hana Moravcová, radní Petr Herian i všichni přítomní rádi využili možnosti komentované prohlídky Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku s jeho ředitelkou Alexandrou Kohoutovou. Výstavní projekt totiž vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, MČ Praha 20 a Státního fondu pro podporu kultury ČR. Dalšími partnery akce jsou společnosti O.K. SERVIS BioPro, Restaurace Sezona a M+M, s.r.o. Výstavu připravil Chvalský zámek ve spolupráci s Nadačním fondem ŠANCE. Vzácná návštěva všechny přítomné velmi potěšila. 
 

 
 Jsme velice rádi, že profesionální znalosti ve svém oboru dovedou naši členové uplatnit nejen v naší obci, ale že je jejich práce vidět a je ceněna i za její hranicí.
Zde Vám ji nabízíme k nahlédnutí a to odkazem na odvysílanou reportáž ČT:  Nebezpečné stromy u turistických stezek
 
 
 

 
 Vážení a milí příznivci, přátelé a spoluobčané,

 

Dovolte, abychom vám předložili čerstvé informace z oblasti výstavby: IPR představil městským částem, jak pokročila příprava Metropolitního plánu. Na semináři, kterého se 17. 4. 2015 zúčastnila téměř stovka zástupců městských částí – za MČ Praha 20 starostka Hana Moravcová a vedoucí Stavebního úřadu Richard Měšťan, zhodnotil IPR dosavadní spolupráci a zároveň představil další kroky při přípravě celopražských dokumentů, na jejichž vzniku se budou městské části významně podílet.

 

„Ačkoli stavební zákon ukládá pořizovateli povinnost projednávat až samotný návrh územního plánu, považujeme za velmi důležité se s městskými částmi o takto důležitých dokumentech bavit již v průběhu jejich vzniku,“ řekl ředitel IPR Petr Hlaváček.

 

Na setkání naváže 57 konzultačních seminářů s jednotlivými městskými částmi, na kterých budou zástupci IPR diskutovat o konkrétních lokalitách. Jedná se o další fázi komunikace s městskými částmi, kde se s Metropolitním plánem seznámí nová politická reprezentace a bude moci upravit a doplnit vizi rozvoje území svých městských částí. Cílem seminářů je zpřesnit informace o území, aby návrh Metropolitního plánu co nejlépe zohledňoval požadavky jednotlivých aktérů. Semináře budou probíhat do konce května.

„S každou městskou částí zvlášť budeme nejprve probírat témata, na kterých se shodneme. Věřím, že těch sporných bude mnohem méně,“ uzavírá Hlaváček.

Spolupráce s městskými částmi probíhá i na dalších dokumentech z dílny IPR, například na nedávno schválených Územně analytických podkladech nebo tzv. strategické koncepční rozvaze.

 


 

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP)

Probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Ministerstvem dopravy ČR, Hlavním městem Praha, starosty městských částí a okolních obcí ohledně rozšíření kapacity silničního okruhu kolem Prahy. Setkáváme se s názory okruh ano, okruh ne. Cílem našich jednání je získat všechny relevantní informace, zpracované studie a dokumentace, názor Středočeského kraje a Magistrátu. Zatím se nám to zcela nedaří, ale generální ředitel ŘSD nám přislíbil, že svolá jednání za účasti všech dotčených městských částí a obcí, kde budou tyto informace všem předány.

ROZPOČET NA ROK 2015

Na Zastupitelstvu naší MČ dne 9. 3. 2015 byl schválen rozpočet Prahy 20 na rok 2015. Podrobnější informace na následující straně a webových stránkách ÚMČ.

PROPOJKA K ZELENČI

Na jednání se starostou Zelenče Michaelem Husincem jsme se dohodli, že v současné době ani výhledově nepočítáme s propojením komunikace K Zelenči na komunikaci Bártlova směrem do stávající zástavby rodinných domků v lokalitě Čertousy.

ČERNÉ SKLÁDKY

V březnu proběhlo pravidelné místní šetření a kontroly černých skládek na našem území a jejich likvidace. Zároveň jsme monitorovali výskyt lidí bez domova v Horních Počernicích a učinili nápravná opatření.

 

 

Oslavy Dnu Země v Horních Počernicích

V sobotu 18. dubna jsme v Horních Počernicích oslavili Den Země. Začátek akce se uskutečnil v ulici na Na Chvalce, kde pod taktovkou Ondry Hrubeše probíhal úklid lokality Robotnice. Následoval přesun do parku u ZŠ Ratibořická a k MŠ Chodovická. Zde děti zasadily vrbičku v rámci získaného projektu Vodní hrátky, a následně jsme vyzkoušeli malé vodní turbíny.
Poděkování patří Karolíně Klímové, jako hlavní organizátorce a především rodičům a dětem z mateřské školky, kteří svou prací pomohli při realizaci celého díla.
V parku Ratibořická probíhaly soutěže pro děti. Odměnou jim bylo ovoce, sladký koláč a notýsek z recyklovaného papíru s logem Zdravé Horní Počernice.
Díky všem, kteří se i přes nízké venkovní teploty na organizaci podíleli, ale také všem, kteří se zúčastnili. Za radní Šance pro Počernice se zúčastila starostka Hana Moravcová a místostarostka Eva Březinová.
 
 

ROZHOVOR S CYKLOKOORDINÁTOREM

Petr Uzel: Usilujeme o dobře fungující cyklodopravu jako součást vyvážené mobility

Horní Počernice se k aktivní podpoře cyklistické dopravy hlásí již dlouho. Rada Prahy 20 od letošního března vytvořila pozici cyklooordinátora, kterou jako placený externista zajišťuje RNDr. Petr Uzel, který má odpovídající znalosti problematiky cyklodopravy nejen v našem regionu. Povoláním je geograf a člen sdružení Cyklisté sobě podporující zlepšení podmínek pro jízdu na kole. Do náplně jeho práce patří určování priorit v oblasti cyklodopravy, posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě, návrhy nových cyklotras a souvisejících dopravních opatření. Jeho úkolem je také koordinace a propagace nejrůznějších akcí souvisejících s touto problematikou.

V České republice přibývá měst a obcí, které to s podporou cyklistické dopravy myslí vážně a mají o pozitivní změny v této oblasti zájem. Předpokládám, že to byl hlavní důvod, proč se vedení Prahy 20 rozhodlo vytvořit pozici cyklokoordinátora.

Je pravda, že se náhled na cyklistickou dopravu postupně zlepšuje, což je součástí určité sebereflexe, důrazu na základní hodnoty jako je zdraví, pospolitost, poznání. Problémem je zatím nedostatečná vybavenost cyklistickou infrastrukturou. Pokud dochází k jejímu zlepšování, včetně bezpečnosti, tak se postupně zvyšuje podíl cyklodopravy. To je vítané v řadě dopravně přetížených míst v ČR pro související zklidnění dopravy, zlepšení prostředí.

Nejedná se přitom pouze o preferenci cyklodopravy, ale spíše o vyváženou mobilitu v souladu s podmínkami každé lokality a nastavením jejich obyvatel. Pohyb chodců, cyklistů, automobilů i fungování veřejné dopravy mají v každé lokalitě svůj neopakovatelný význam i vzájemné vztahy.

Horní Počernice zatím využívají možnosti pro cyklodopravu jen částečně. Vytvoření pozice místního cyklokoordinátora svědčí o aktivní podpoře racionálnějšího využití tohoto potenciálu.

Velkou úlohu v podpoře těchto trendů má Asociace měst pro cyklisty, zahrnující 50 členů v celé republice včetně našich sousedních městských částí Prahy 14 a Prahy 19. Ve své činnosti využívá koncentraci podnětů, zkušeností o cyklodopravě, mobilitě a fungování příslušných měst. Během dubna se počet členů Asociace zvýší o deset dalších lokalit včetně například Prahy 7 a 8. Je dobře, že tam směřují i Horní Počernice. Rada městské části Praha 20 se 18. března vyslovila pro podporu členství v uvedené Asociaci, což doporučila schválit i příslušnému zastupitelstvu. Členství v Asociaci není pouze o preferenci cyklodopravy. Spolu s podporou Horních Počernic jako Zdravé městské části, s fungováním iniciativy MA 21, angažováním městského urbanisty, to všechno svědčí o zdejší široké podpoře rozvojových trendů.

 

Jaké konkrétní problémy je třeba v Horních Počernicích v oblasti cyklodopravy řešit?

Problémů je dost, ale každá koncepčně zvládnutá potíž umožňuje zlepšení.

S přípravou řešení hornopočernických problémů začínáme bezprostředně, takže letošní rok bude zajímavý, i když větší změny se začnou projevovat až po určitém období. Problematika cyklodopravy a mobility se týká veřejného prostoru, budeme prosazovat optimální řešení, i když ani ta nemusí vyhovovat všem. V návaznosti na probíhající vymezení mezinárodních tras EuroVelo, dálkových vnitrostátních cyklotras v České republice, je nezbytné nejdříve zpracovat Koncepci cyklodopravy v Horních Počernicích. Tento podklad ujasní a vydefinuje perspektivní cyklotrasy, jejich propojení a vhodné cykloúpravy. Vytvoří podklad pro Akční plán cyklodopravy v Horních Počernicích, obsahující již časové a finanční plnění koncepce s doporučeními například vhodných forem realizace projektů. Dokumenty budou vycházet ze Strategického plánu rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013 – 2020. Během zpracování budou otevřeně diskutovány a průběžně budou identifikovat problémy k řešení. Stanou se naším důležitým podkladem i argumentem při jednáních.

 

Dalším značným problémem je bezpečné překonání dálnic obklopujících naši městskou část ze tří stran. Zřejmě největším z nich je překonání Pražského silničního okruhu mezi Počernicemi a Černým Mostem, které chceme řešit s Prahou 14 přednostně.

Problémem jsou i páteřní komunikace v Horních Počernicích, ulice Náchodská a Ve Žlíbku, které jsou přes den pro cyklisty v podstatě nevyužitelné. V Horních Počernicích bude ještě v tomto roce vyznačena středoevropská mezinárodní cyklotrasa EuroVelo č. 4. To bude spojeno s určitými úpravami na její trase, rizikovým místem je například křižovatka Božanovská x Mezilesí. Procyklistické úpravy vyžaduje prostor u železničního nádraží atd. Potom jsou zde potíže, které si ve veřejném prostoru vytváříme sami sobě navzájem. Patří mezi ně neohleduplné chování některých pejskařů, automobilistů, cyklistů i chodců, na pořadí nezáleží. Podstatné je to, že jsou to problémy zbytečné, až s prominutím pitomé, a proto bychom vůči nim měli být stále důraznější.

 

Jak probíhá komunikace s vedením naší obce a ostatními městskými částmi?

Komunikace s vedením Počernic je pozitivní, mám z toho dobrý pocit. Strategický plán rozvoje MČ Prahy 20 zde svoji kvalitou včetně vysoké úrovně veřejné diskuse založil solidní platformu pro další činnosti. Nyní připravujeme do jeho Akčního plánu úkoly na období 2015 – 2016. Při jeho prodiskutování s veřejností věřím, že získáme další náměty i na vyvážené zlepšování cyklodopravy.

Komunikace s ostatními městskými částmi se zatím nejvíce koncentruje na společné aktivity s Prahou 9, 14 a 19, s nimiž mimo jiné usilujeme o výhledové zajištění severovýchodní pražské cyklomagistrály, která by v Horních Počernicích umožnila cyklistům především mimoúrovňové překonání Pražského silničního okruhu a ulice Ve Žlíbku.

Poohlížím se i na sousední středočeské území. Je pravda, že jsme na okraji hlavního města, zároveň v kontaktním pásu mezi Prahou a středními Čechami, se zajímavým a cyklisticky stále vybavenějším Polabím i Pojizeřím. Karlštejn nám sice postavili na opačné straně Prahy, ale i tak zde zřejmě bude možno postupně vymezit několik tematických cyklostezek.

Jednou z forem vzájemné komunikace je internet. Připravují se úpravy počernických internetových stránek, kde bude prostor pro cykloproblematiku. Zatím s námi můžete sdílet cykloinformace na adresách:http://p20.cyklistesobe.cz, http://cyklo.praha.eu

Závěrem vás za skupinu Cyklisté sobě na Praze 20 zvu na sobotu 16. května, kdy pořádáme cyklovýlet do Klánovického lesa, který bude vhodný i pro rodiny s dětmi. Bližší údaje vám ještě sdělíme na internetu a ve Zpravodaji.

Horní Počernice vypadají z dálky, za dálnicemi, až nepřístupně, a je na nás, aby uvnitř byly o to více partnerské.

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

 

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

prvnímu jarnímu dni se odedávna přisuzovala zvláštní až zázračná moc, skutečné zázraky však pozorujeme každým dnem v probouzející se přírodě. Světlo, teplo a nová energie vítězí nad temnými silami, a to je neklamné znamení, že jsou tu Velikonoce, největší křesťanské svátky v roce a oslavy jara. Počasí se sice chvílemi tváří, že se zimy nevzdá, ta už ale prohrává na celé čáře. V dubnu nás jistě čekají pěkné teplé dny a my pro vás máme pár tipů na zajímavé akce v naší městské části. Vaší pozornosti by neměly uniknout nové výstavy na Chvalském zámku, v sobotu 18. dubna se můžete už od rána zúčastnit akce Ukliďme si Počernice a skoncovat s nepořádkem, jak nás k tomu vyzývá Ondřej Hrubeš na str. 8. I to může být váš příspěvek k letošním oslavám Dne Země, které pro vás týž den odpoledne připravuje koordinátorka projektu

Zdravá městská část Lenka Tomsová ve spolupráci s místními školami a občanskými sdruženími před školou v Ratibořické ulici. Jaro můžete přivítat na koncertech, sportovních i společenských akcích, o nichž podrobné informace najdete uvnitř čísla.

Velikonoce jsou velké téma, které díky historickým a náboženským souvislostem dokáže být velmi emotivní. Ať nás jejich poselství utvrdí v naději, jež je víc než všeliké skepse, jak píše v závěru svého velikonočního zamyšlení farář Petr Firbas na str. 17. Jaro a velikonoční čas jsou velkou příležitostí zapomenout na názorové rozdíly a obrátit se více k přírodě a jejím zákonům. Svátky jara se naštěstí budou slavit za každého režimu.

Přeji vám krásné jarní dny. Hana Moravcová, vaše starostka

 

 

Kickboxerka Martina Ptáčková přivezla stříbro z Dublinu

Kickboxerka Martina Ptáčková se vrátila z Irish open, kde na závodech světového formátu reprezentovala Horní Počernice. Závody se uskutečnily v irském Dublinu ve dnech 5. – 9. 3. 2015. Martina narazila ve startovním pavouku na závodnice z Evropy a dokázala i přes své zranění po zápase s obrovitou Španělkou vybojovat 3. místo.

„Úplně spokojená nejsem, chtěla jsem vyhrát, natrénováno jsem měla hodně a byla dobře připravená, ale nevyšlo to podle mých představ,“ svěřila se Martina. „Každý zápas je jiný, a při tak velké konkurenci stačí malá chybička, a už je zle. V semifinále fullcontactu bez rozdílu vah jsem nastupovala se svalovým zraněním a nepodala tak plný výkon, navíc jsem se v zápalu boje nechala diskvalifikovat, ale i tak měla francouzská soupeřka v té době nabodováno,“ říká kickboxerka Ptáčková, která čekala lepší organizaci a atmosféru závodů, zato ji v Irsku nejvíce zaujala prohlídka centra Dublinu.

Do konce uzávěrky tohoto čísla Martina stihla ještě vybojovat 2. místo na Czech open. Co bylo na závodech nejtěžší? „Bezpochyby projít lékařskou prohlídkou. Měla jsem zdravotní potíže a prošla až po několikátém pokusu. Byly to větší nervy než samotné závody,“ říká Martina a děkuje svým fanouškům za podporu a hlasy, které ji poslali do ankety Milka 2015. Díky jim s přehledem zvítězila v kategorii bojovnice. Gratulujeme!

 

 
 Vážení a milí,

rádi bychom informovali o kompetencích radních Rady MČ Praha 20, jež byly schváleny na Radě 2. 12. 2014.

 

Hana Moravcová,

starostka: Oblast financí a investic ÚMČ a jeho komunikace s občany, Doprava, Bezpečnost, prevence kriminality, Správa majetku, bytová politika, Podpora podnikatelských aktivit, Krizové řízeníMgr. Eva Březinová,

1. zástupce starostky: Zastupování starostky v plném rozsahu dle Zák. č.131/2000 Sb., Školství, Kultura, Sociální a zdravotní problematika

Mgr. Jiří Beneda,

2. zástupce starostky: Legislativní záležitosti, Sport, Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Ing. Petr Herian,

radní: Informatika

Karla Polydorová,

radní: Výstavba a územní rozvoj

Mgr. Alena Šefčíková,

radní: Životní prostředí, Cestovní ruch

Ing. Pavel Wágner,

radní: Strategický plán

 

   Dále pro zájemce zveřejňujeme programové prohlášení, které si můžete stáhnout a přečíst zde:

Programove prohlaseni Rady MC Praha 20

 


  

Vážení a milí příznivci,

dovolte nám oznámit, že jsme ukončili povolební jednání s tímto výsledkem: dne 22. 10. 2014 byla uzavřena Smlouva o koaliční spolupráci pro období 2014 až 2018 mezi sdružením Šance pro Počernice a stranou TOP 09. Smlouva byla stvrzena podpisy všech zastupitelů obou uskupení. Těšíme se na společnou práci pro rozvoj Horních Počernic. 

Dohodnutou koaliční spolupráci stvrdíme na Ustavujícím zastupitelstvu MČ Praha 20 dne 11. 11. 2014 od 17 hod. ve velkém sále Chvalského zámku. 

Koaliční strany se dohodly na následujícím složení funkcionářů Zastupitelstva MČ Praha 20:

starostka (uvolněná): Hana Moravcová, Šance pro Počernice

místostarostka (neuvolněná): Mgr. Eva Březinová, Šance pro Počernice

místostarosta (neuvolněný): Mgr. Jiří Beneda, Šance pro Počernice

radní (neuvolněná): Karla Polydorová, Šance pro Počernice

radní (neuvolněný): Ing. Petr Herian, Šance pro Počernice

radní (neuvolněný): Ing. Pavel Wágner, Šance pro Počernice

radní (neuvolněná): Mgr. Alena Šefčíková, TOP 09

Celé znění koaliční smlouvy si můžete přečíst zde:

Koalicni smlouva Sance_TOP_2014-10-24_08-57-32-1

 


  

 Vážení a milí,124_-_Slunecnice

dle květomluvy vyjadřuje květina SLUNEČNICE hrdost a oddanost. Přesně to teď cítíme, proto vám tuto krásnou květinu posíláme alespoň takto virtuálně.

Cítíme obrovskou vděčnost vůči vám, kteří nás volili. Cítíme radost, hrdost, štěstí. Ale zároveň si uvědomujeme, že máme vůči vám velký závazek. 

Přiznáváme, že vítězství v komunálních volbách se 44,13 % a 12 získanými mandáty z celkových 25 nikdo z nás nečekal! 

Budeme se moc a moc snažit naplnit vaši důvěru.
   Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. 

Při přepočtu na mandáty máme nyní v Zastupitelstvu MČ Praha 20 celých 48 %

V minulých volbách v roce 2010 jsme získali 7 mandátů, nyní 12 mandátů

V minulých volbách v roce 2010 byl náš volební výsledek 26,37 % hlasů, nyní 44,13 %. To vše po pouhých 4 letech práce.


Vašimi zastupiteli za Šanci pro Počernice se stali:
Hana Moravcová, Petr Herian, Eva Březinová, Dana Mojžíšová, Karla Polydorová, Monika Hrušková, Alexandra Kohoutová, Jiří Beneda, Hana Čížková, Pavel Wágner, Boženka Beňová a Eva Tůmová.

 


 

Dopis Anonymovi.

(Ne)vážená Neznámá či Neznámý či Neznámí,
nevíme, čím Vám sdružení Šance pro Počernice ublížilo natolik, že obcházíte (možná s batůžkem) Horní Počernice a dáváte do schránek už druhou dávku anonymů.
Netušíme, proč je ve Vás tolik zášti, zapšklosti, malosti a zřejmě i nenávisti, když útočíte proti lidem, kteří nikomu neublížili, jen jsou zřejmě na druhé straně politického spektra… než někdo, kdo je Vám blízký a koho skrytě podporujete.
Naši lidé ze Šance jsou osobnosti, jsou to lidé v zajímavých profesích, kteří mají za sebou mnoho práce a mnoho příznivců. Chápeme, že to může vadit někomu, kdo se takovým složením kandidátky opravdu chlubit nemůže.
Víme však jedno – nejsme leví, nejsme praví, ale především NEJSME KŘIVÍ.
My jsme své letáky – tj. programy do schránek – vždy podepsali.
Vy ne. Vy jste jen jen „ubohý“ anonym.
Citace o tom, kdo píše anonymní dopisy, uvádíme zde, zdroj webové stránky Asociace grafologů ČR, viz http://www.grafologiecr.cz/g_archiv/g_archiv3.php
Vaše
Šance pro Počernice

 


 

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

chcete vědět jaký je náš pohled na problematiku SOKP a koho v aktivitách v této problematice podporujeme? Nabízíme Vám k prostudování články a naše stanoviska. Rozhodně však patříme k těm, kteří podporují iniciativu „Rozumného okruhu“, více na stránkách www.rozumnyokruh.cz.

 

Praha vrátila tranzitní kamionový okruh tam, kam nepatří, do hustě zastavěných městských částí!

Magistrát formou změny „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy“ opět vrátil transevropskou dálnici do stejné stopy z roku 1963, ze které byla v roce 2011 rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ČR v Brně, vymazána. Mezinárodní tranzitní dálniční „okruh“ má vést opět Suchdolem, Dolními Chabry, Ďáblicemi, Horními Počernicemi, Čakovicemi, Satalicemi, Běchovicemi, Černým Mostem a dalšími obytnými lokalitami.

celý text v archivu aktualit…

 

 


 

Víte, jak se volí v komunálních volbách?

 Pro připomenutí uvádíme všechny varianty:

Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. Hlasy může rozdělit mezi vícekandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.
PŘÍKLAD: Volíme-li u nás v Horních Počernicích, je zde 25 zastupitelů. Můžete tedy udělit maximálně 25 hlasů.
Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:

Metoda 1, tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 25 hlasů*
Metoda 2: vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a rozdělit až 24 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek**
Metoda 3: rozdělit 25 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek

*Dvacet pět hlasů kandidátka dostane pouze tehdy, kdy je na ní 25 kandidátů. Pokud by na kandidátce bylo např. 5 kandidátů, kandidátka dostane pouze 5 hlasů.
**Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek. 

Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Sněmovny. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta. 

Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky, preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce.

Do Zastupitelstva hl.m.Prahy, tzv. na Magistrát volíme 65 zastupitelů.
Není vám to stále jasné? Vyzkoušejte si simulátor volebního lístku na http://volby.rovnou.cz/.

 


 

Veliké díky všem, kteří jste nás přišli podpořit

a strávit  společně s námi velmi příjemné odpoledne na Chvalské tvrzi. Děkujeme za slova podpory a povzbuzení a dále i přátelské rozhovory. Jsme moc rádi, že jste přišli a věnovali svůj čas pro vytvoření příjemné atmosféry pro setkání a pro vytvoření prostoru k dialogu nebo jen k sousedskému „klábosení“. Bylo nám s Vámi moc hezky a doufáme, že i Vám. Ještě jednou veliké díky!

 


 

 

„Šance a Konec prázdnin“

 Poslední prázdninovou neděli proběhl na stadionu SC Xaverov dětský a fotbalový den. Přestože se zprvu zdálo, že budeme muset soutěžit sami, několik odvážlivců nás podpořilo i v dešti. Netrvalo však dlouho a hřiště se zaplnilo sluncem i nadšenými dětmi, pro které byly připraveny soutěže a v cíli zasloužená odměna. K zpestření programu přispělo vystoupení Kosagym či fotbalové utkání mezi současnými a bývalými hráči SC Xaverov. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné zakončení prázdnin!

 

O akci se zmínil i Pražský deník a jeho pohled si můžete přečíst zde:

KP_PrDenik 

Akce očima fotografů

Pražský deník


 

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

díky vám jsme získali potřebný počet podpisů a můžeme se tak účastnit podzimních komunálních voleb. Nyní jsme k volbám zaregistrováni a to pod číslem 4. Velmi vám děkujeme za projevenou důvěru a podporu, kterou jste nám vyjádřili. Jsme jediné nezávislé a nepolitické sdružení kandidátů v Horních Počernicích, nestojí za námi žádná politická strana a ani se za žádnou politickou stranu neschováváme pod jiným názvem. Právě proto jsme potřebovali vaší podporu. Věříme, že vaše podpora je i oceněním naší práce v uplynulých letech.

Děkujeme vám, že máme šanci pokračovat.

 

 Inzerce_A4_nahled_1

 


 

„Když dýcháme svinstvo aneb Jak se žije u frekventovaných silnic“

Reakce na článek pana Rýpara 

 Pan Rýpar na webu epocernice.cz velice dobře upozornil na vážný a pravděpodobně nezměnitelný problém, který se řeší již několik desítek let. Jedná se o problematiku pražského okruhu, který se výrazně dotýká i naší městské části. 

http://www.okruhprahy.cz

            Před několika lety vznikla iniciativa Rozumný okruh, která spojuje občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí a dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci byla vybrána ta nejvhodnější.

celý text v archivu aktualit…


Má ještě Robotnice šanci?

Aneb Robotnice ŠANCI má, pokud bude vůle

V poslední době se objevují různé spekulace ohledně Robotnice a mnozí z vás nás oslovují a žádají o podrobnější informace. V květnovém čísle Hornopočernického zpravodaje jsme si mohli přečíst rozhovor s Jiřím Benedou, radním MČ Praha 20, který vyslovil svůj zásadní nesouhlas s masivním zastavěním lokality Robotnice. Projekt rozsáhlé výstavby připravuje developer BH Realty navzdory tomu, že MČ Praha 20 deklarovala, že majoritní plochy v její obytné části by měly být zastavěny maximálně izolovanými rodinnými domy.

celý text v archivu aktualit…

 


V posledních třech letech je naše městská část v dobré finanční kondici

Mám radost, že se nám každoročně daří výrazně zvyšovat prostředky na účtech městské části při splnění rozpočtu a zachování objemu investic. Na účtech městské části jsme k 30. 4. 2014 měli 86,5 mil. Kč.

Vývoj stavu účtu ke konci roku za posledních pět let:

VyvojStavuUctuZa5Let

celý text v archivu aktualit…

Petr Herian, předseda finančního výboru

 


.

Jiří Beneda: Snad má ještě Robotnice šanci

V rozvaze nad budoucností svého území pro potřeby Metropolitního plánu deklaruje Městská část Praha 20 mimo jiné i to, že majoritní plochy v její obytné části by měly i nadále zůstat zastavěné izolovanými rodinnými domy s dostatečným množstvím zeleně, čímž se posílí obraz Horních Počernic jako vilové čtvrti se zahradami, a to jak v území stabilizovaném, tak v rozvojovém. Dále se zde uvádí, že jako nepřípustnou je třeba chápat výstavbu bytových domů v rámci stávající stabilizované zástavby izolovaných rodinných domů, resp. v její těsné blízkosti, a výstavbu hmotnějších objektů v obytném území umožnit pouze v blízkém okolí nových lokálních center. V této souvislosti se v poslední době hodně diskutuje také o výstavbě v lokalitě Robotnice. Radní a předseda komise výstavby a územního rozvoje Jiří Beneda patří k těm, kteří s tímto projektem zásadně nesouhlasí.

Pane radní, jak víme, firma BH Reality vstoupila do tohoto podnikatelského záměru koupí pozemku, aniž měla zajištěný souhlas obce s tak mohutnou výstavbou vlastně v poslední lokalitě, která je částečně ještě majetkem obce a z tohoto pohledu je tedy pro obec zásadní.

Pokud deklarujeme, že by se v takové lokalitě měly stavět rodinné domy, potom nechápu vstřícnost některých radních vůči těmto podnikatelům a jejich megalomanským projektům jen proto, že tito podnikatelé nakoupili v této oblasti pozemky. Dle mého názoru je projekt BH Reality na zástavbu Robotnice v přímém rozporu se současnými zásadami na výstavbu v Horních Počernicích deklarovanými a prezentovanými Radou naší Městské části. Domnívám se, že od takové výstavby, kterou zde zmíněná firma navrhuje, by měla obec rozhodně ustoupit. Domy podobné těm, které stojí už několik let při ulici Božanovské jižním směrem, nemají v této lokalitě co dělat. I když byl projekt BH Reality několikrát upravován, a doporučuji občanům, aby se s jednotlivými projekty podrobně seznámili, a výška jednotlivých domů byla údajně snížena, stále se jedná ve své podstatě o styl výstavby, samozřejmě v novodobém pojetí, který známe z komunistické éry, viz sídliště ministerstva vnitra, která charakter Horních Počernic navždy zhyzdila. Pokud chce současné vedení radnice v takové politice pokračovat, musím říct, že s ní zásadně nesouhlasím.

celý text v archivu aktualit…

 


Se starostkou Hanou Moravcovou o stavebních záměrech v obci

Paní starostko, na základě výzvy primátora hlavního města Prahy připravila Městská část Praha 20 v roce 2013 rozvahu nad svým územím pro potřeby Metropolitního plánu. Co tedy považujete z hlediska dalšího vývoje naší městské části za nejdůležitější?

Lakonicky řečeno, nejdůležitější je celek. Horní Počernice jsou sice nedílnou součástí Prahy, ale svým uspořádáním a jasným vymezením zastavitelného a nezastavitelného území by měly mít spíše charakter samostatného města s dostatečným prostorem pro příjemný život, práci i rekreaci. Naší snahou je proto zamezit prolínání našeho zastavěného území do sousedních městských částí a obcí, a lidem, kteří v Horních Počernicích bydlí, zajistit odpovídající občanskou vybavenost.

Zastavěné území by si i nadále mělo udržet své dvě hlavní a jasně oddělené podoby i funkce, tedy obytnou a produkční. Nechceme zhušťovat stávající zástavbu, ale naopak v rámci rozvojových ploch vymezených stávajícím územním plánem, chceme rozvolněnou zástavbu, přičemž obytná část by vždy měla tvořit většinu zastavěného území. Horní Počernice by měly mít obraz vilové čtvrti se zahradami, a to jak ve stávajícím, tak rozvojovém území. Je třeba maximálně chránit současné zelené plochy a nepřipustit, aby se tyto plochy, deklarované jako zeleň či orná půda, změnily na plochy určené k výstavbě.
Jak řekl architekt Roman Koucký v souvislosti s úskalími nového Metropolitního plánu Prahy, extenzivní rozvoj je už minulostí, je to neřest dvacátého století. Z hlediska životního prostředí musíme hledat kvalitu v každém místě, v každé jednotlivosti. Město by mělo být především místem k životu. Potřebujeme intenzivní strukturu, která vytváří především kvalitu života, proto jsme také v roce 2012 angažovali jako poradce v těchto záležitostech architekta Jana Kasla.

Můžete uvést konkrétní nejdůležitější stavební záměry v obci? Jistě mezi ně patří velmi diskutovaná výstavba v areálu Léčebně rehabilitačního střediska na Chvalech.

V tomto případě je přerušeno územní řízení do doby, než se stavbou kruhového objezdu vyřeší dopravní napojení s ulicí Hartenberskou a celková rekonstrukce této komunikace. Nyní jednáme s majiteli pozemků v daném místě. Teprve po vypořádání vlastnických vztahů můžeme požádat o peníze na stavbu kruhové křižovatky. Pokud půjde vše dobře, mohla by stavba po projednání celého stavebního řízení začít nejdřív v roce 2016. Dále je zde třeba řešit problematickou dopravu a možný vliv na životní prostředí.

celý text v archivu aktualit…

 


Antonín Wagner: Jednou skautem, skautem navždy

V roce 2012 se čeští skauti ohlíželi za uplynulým skautským stoletím. Protože bylo na události opravdu bohaté, rozhodně bylo na co vzpomínat. O životaschopnosti skautských ideálů svědčí i to, že bylo hnutí po několika zákazech minulého režimu a perzekuci mnoha skautů vždy velmi rychle obnoveno. Dobrodružství jménem skauting pokračuje i v tomto století na zásadách, prověřených léty. Každá historie, skautskou nevyjímaje, je plná velkých událostí. Vedle nich však existují tisíce životních osudů lidí, kterým běh dějin neočekávaně změnil životní cestu. O historii skautingu, o jeho rozmachu, úspěších i zákazech, jimž byl za nacismu a komunismu pro své hodnoty vystaven, ví u nás v Horních Počernicích asi nejvíc zdejší rodák Antonín Wagner (1944), přezdívaný Racek.

Hnutí, které u nás vzniklo z iniciativy A. B. Svojsíka pod názvem Junák – český skaut, poznal Antonín Wagner až po druhé světové válce díky svým dvěma starším bratrům. „V Horních Počernicích byla po válce velice silná skautská organizace. Bráchové mě sice párkrát na schůzku vzali sebou už jako malého prcka, ale vyrůstal jsem spíše s mými dvěma sestrami. To víte, že mě to mrzelo, když bratři odjeli v létě tábořit pod stany, a já musel zůstat doma. Od malička jsem rád četl a velmi mě ovlivnily časopisy Mladý hlasatel nebo Junák, miloval jsem knihy cestovatele Františka A. Elstnera, který od roku 1923 zakládal v Čechách lesní školy skautingu.

Za zlatou éru českého skautingu, kdy tímto hnutím prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření, je označováno předmnichovské období. Už v roce 1948 byly orgány Junáka nahrazeny nelegitimním vedením a organizace byla násilně včleněna do Svazu československé mládeže ovládaného komunisty. Ale podobně jako za nacismu dokázali čeští skauti ve své činnosti pokračovat. V těžkém období padesátých let se řada z nich stala obětí politických procesů a strávili roky v komunistických žalářích. Byli mezi nimi i dva skauti z Horních Počernic bratr Balšán a bratr Král, hrozným způsobem potrestaní za roznášení protirežimních letáků. Činnost zdejšího střediska jako celé organizace byla zakázána.. Perzekuce se dotkla i rodiny Wagnerových. Z února 1948 si dobře pamatuje, jak se Počernicemi projížděli ozbrojení milicionáři. Po jedenáctiletce absolvoval Antonín Wagner kurz radiomechanika a nastoupil v Praze na vojnu. I zde se mu komunisté snažili dávat najevo, že jeho katolicismus je něco nesmyslného. Po vojně si dodělal průmyslovku a poté až do převratu v roce 1989 pracoval jako slaboproudař.

celý text v archivu aktualit…

 


Správná volba je službou společnosti

Pro většinu nás starších jsou květnové dny spojeny s oslavou konce 2. světové války. Naštěstí jsou i ti, kteří si v květnu vzpomenou na sv. Josefa Dělníka, patrona všech pracujících a jejich rodin. To vše je otázka tradice, výchovy a volby. Už je tomu téměř čtvrt století, kdy se nám dostalo výsady svobodně volit a svobodně se rozhodovat, zda k volbám jít či ne. Už nám nehrozí vynucování volební účasti nebo postihy za to, že k volbám nepůjdeme. Díky Bohu za to i přesto, že leccos je dnes možná složitější než tehdy, tedy volit, například v květnových volbách do Evropského parlamentu. Volit konkrétní kandidáty? Volit kvůli renomé naší země v Evropě a myslet v širších souvislostech? Cesta k evropské volební urně by měla být výrazem kroku solidarity s ostatními členy Unie, kteří chtějí přes své zástupce spíše stavět mosty, než si opevňovat svůj břeh. Měla by být výrazem vnitřní důvěry a očekávání, že cokoliv je třeba udělat s nadějí na zlepšení, je nutné to udělat. V této chvíli je třeba vybrat správné lidi. Takové, kteří si důvěru zaslouží a kteří by mohli vykonat něco dobrého. Pokud má našemu soužití v Unii někdo pomoci, jsme to my. Protože to co jsme, a co budeme, nezávisí pouze na volbách, ale na každém z nás, naší vůli a chuti žít s druhými a pro ně. Na správné volbě, rozhodnutí a práci, v níž se nejen realizujeme, ale zároveň vykonáme službu společnosti. I to je jedno z poselství výše citovaného patrona práce sv. Josefa, které na rozdíl od těch historicky nedávných platí už dva tisíce let.

Dana Mojžíšová

 


Duben 2014 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Horních Počernicích

Paní starostko, v aktualitách uvádíte, že došlo k výraznému posunu při jednání o zastřešení čistírny odpadních vod v Čertousech. Kdy tedy přestane občany obtěžovat nepříjemný zápach z těchto míst?

Začátkem letošního února byla vypracována Pražskou vodohospodářskou společností čistopis studie proveditelnosti pro potřebné stavební úpravy čističky. V současné době zahajuje PVS projektovou přípravu, v níž řeší nejen zastřešení kalových nádrží, ale i vhodnou technologii pro čištění odtaženého vzduchu. Konkrétnější časový plán bude znám po dopracování dalšího stupně projektové dokumentace a podrobný harmonogram realizace stavby bude předmětem nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Půjde-li vše tak, jak vedení PVS slíbilo, mohla by celá akce začít v srpnu a skončit v říjnu 2014.

Volební období se pomalu chýlí ke konci. Mohla byste zrekapitulovat, co se podařilo v resortu dopravy a jaké investice vedení obce plánuje?

Řešení dopravy a zmírnění jejích negativních vlivů na život občanů Horních Počernic je pro vedení naší městské části stále prioritou. Naše představy o budoucnosti v oblasti dopravy jsou jasné také díky tomu, že jsme k rozhodování přizvali i veřejnost v rámci tvorby Strategického a územního plánu. Občané měli možnost říci svůj názor a určit, co považují pro budoucnost Horních Počernic za důležité, a potvrdilo se, že je to právě doprava, která je trápí nejvíc. Součástí změny Územního plánu v naší městské části je uspořádání části vybrané komunikační sítě, která umožní převedení tranzitní dopravy z obce. Je to především přetížená Náchodská ulice, kudy se od rána do večera doslova valí stovky automobilů v obou směrech, a potřeba odvést tranzitní dopravu zcela mimo náš katastr. Jedná se konkrétně o silnici od Poděbrad, která bude na okraji Prahy odkloněna do nové trasy směrem na jih s napojením do navržené mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11 v lokalitě Beranka. Tato křižovatka umožní rovněž napojení z oblasti Klánovic a Šestajovic.

celý text v archivu aktualit…

 

Z diáře radnice březen 2014 

■ MÚK Beranka

Dne 24. 1. 2014 zasedala centrální komise Ministerstva dopravy ČR k problematice infrastruktury pozemních komunikací. Po projednání a posouzení záměru schvaluje tato komise předložený záměr projektu investiční akce D11, MÚK Beranka s ohledem na doplněné podklady a zvýšení významu MÚK Beranka v případě rozšíření dálnice D11 na šestipruhové uspořádání.

■ Sportovní hala

V nejbližších dnech bude zahájeno územní řízení pro výstavbu multifunkční sportovní haly u ZŠ Ratibořická. V roce 2014 by mělo být hotové územní rozhodnutí a projedná – no stavební povolení. Po získání finančních prostředků by stavba mohla být zahájena v druhém pololetí 2015.

celý text v archivu aktualit…

 

Březen 2014 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Horních Počernicích

Paní starostko, na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2014. Jak naše městská část hospodařila a s jakými největšími investicemi a výdaji letos počítá?

Jsem ráda, že jsme mohli občanům oznámit příznivý výsledek hospodaření naší radnice s nejvyšší zůstatkem na bankovním účtu od r. 1989 ve výši 74 milionů korun. Finanční zdroje rozpočtu naší městské části pro rok 2014 jsou v celkové výši 193.717 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy nám také byly navýšeny dotace o tři miliony korun oproti původnímu návrhu. Návrh rozpočtu běžných výdajů jsme sestavili na základě požadavků jednotlivých odborů a ředitelů příspěvkových organizací s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 20 a k účelovosti vynakládaných peněz. Nárůst běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 představuje 10,489 milionů korun, protože letos plánujeme opravy ve školských zařízeních za více než tři miliony.

V letošním roce bude také pokračovat oprava budovy bývalého sklenářství v areálu Chvalské tvrze, na kterou jsme obdrželi neinvestiční dotaci z magistrátu. Náklady na opravu budovy v roce 2014 představují částku pět milionů korun.

Konečně se letos budou opravovat i některé komunikace v obci.

Na konci března začne oprava povrchu ulice Ve Žlíbku. Odbor městského investora hlavního města Prahy zahájí letos v květnu také rekonstrukci deseti komunikací, jejichž výčet najdou občané v informacích z odborů na straně 6 a 7. Další ulice se budou opravovat v příštím roce. Tyto rozsáhlé akce sebou přinesou komplikace v dopravě včetně změny trasy některých autobusů. Občany v dané lokalitě budeme včas o zahájení stavby i všech změnách v dopravě informovat.

celý text v archivu aktualit…

 

Z diáře radnice únor 2014

Komise Strategický plán a Zdravá městská část Horní Počernice

V lednu zasedala komise, která se zabývala rozdělováním úkolů vyplývajících z akčního plánu na rok 2014 a plánováním akcí v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice.

Otovická

Proběhlo jednání s občany ohledně aktualizace projektové dokumentace před rekonstrukcí komunikace Otovická.

celý text v archivu aktualit…

 

Z diáře radnice leden 2014

 • ODKLON NÁKLADNÍ DOPRAVY V ULICI VE ŽLÍBKU

Dopravní značení, které definitivně zakazuje vjezd nákladním automobilům do ulice Ve žlíbku, bylo již instalováno. Dodržování zákazu bude pravidelně kontrolovat městská policie.

 • KRUHOVÝ OBJEZD

konečně byl schválen dodatek plánovací smlouvy se společností VGP, který stanovil dokončení kruhového objezdu v severní části ulice Ve žlíbku v roce 2014.

celý text v archivu aktualit…


 

Charitativní koncert skupiny ČECHOMOR se konal na Chvalské tvrzi v pátek 27. září 2013 od 19 hodin v předvečer státního svátku Dne české státnosti. Jako předkapela vystoupila skupina The Tap Tap.Celý výtěžek koncertu byl věnován na charitativní účely pro Jedličkův ústav, Pomocné tlapky o.p.s. a Nadační fond Šance.

Z diáře radnice květen 2013

 • SCHŮZKA S ŘEDITELEM MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 22. 3. 2013 se konala na Ředitelství Městské policie Praha 14 schůzka nového ředitele Městské policie Praha Ing. Eduarda Šustera se starosty okolních městských částí, aby je seznámil s plánem činnosti MP v tomto regionu.

 • KULATÝ STŮL

Dne 25. 3. 2013 proběhlo další pracovní setkání zástupců všech politických i nepolitických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 20 – Horní Počernice. Přítomní byli detailně seznámeni s informacemi o řadě akcí, které jsou důležité pro celou městskou část, například v oblasti dopravy nebo zadávání územního plánu. Diskutovalo se zejména o otázce rekonstrukce komunikací, které nejsou v investicích Odboru městského investora MHMP, a také o plánované výstavbě nové pošty v Horních Počernicích. Mrzí nás, že o tato setkání je mizivý zájem ze strany opozičních zastupitelů.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice duben 2013

 • DOPRAVNÍ STUDIE

Na Chvalském zámku proběhlo veřejné slyšení ke zpracované dopravní studii. Připomínky občanů, zaslané do 31. 3. 2013, budeme zpracovávat a konečný materiál předložíme do konce dubna. Informace najdete na webových stránkách ÚMČ.

 • KOVODEMONT

Proběhlo místní šetření a byly stanoveny podmínky provozu firmy za železniční tratí, která zpracovává kovový materiál. Jedná se sice o průmyslovou zónu, ale jelikož je v blízkosti obytné zástavby, byly stanoveny podmínky provozu tak, aby nedocházelo k narušení klidného bydlení občanů především ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice březen 2013

 • VEŘEJNÉ SLYŠENÍ O ČERTOUSÍCH

Proběhlo veřejné slyšení s občany, týkající se výstavby bytových domů Čertousy. Všechny připomínky byly zapsány a budou zahrnuty do smlouvy s investorem.

 • PŘEDNÁŠKA O ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Na Chvalském zámku jste mohli vyslechnout přednášku s názvem: Chcete se dozvědět více o konfl iktu? Víte, co je mediace a kdy jí využít? Jelikož se jednalo o velmi zajímavou prezentaci s následnou diskusí, věřím, že příště přijde ještě více posluchačů, protože vzhledem k současné situaci v naší společnosti jsou tato témata velmi aktuální.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice únor 2013

 • ROZPOČET

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo rozpočet na rok 2013, kde jsou investice ve výši 67 mil Kč především do základních a mateřských škol. Hlavní investicí je půdní vestavba ZŠ Ratibořická, která měla původně stát 45 mil. Kč, ale po revizi projektové dokumentace se nám částku podařilo snížit na 21 mil. Kč.

 • PŘÍSPĚVEK PRO MČ

Podařilo se nám získat 1 milion Kč od společnosti Makro.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice leden 2013

 • ROZPOČET HL. M. PRAHY

Dne 29. 11. 2012 byl schválen rozpočet hlavního města Prahy. V rámci dotačních vztahů s městskými částmi získaly Horní Počernice pro rok 2013 o cca 3 miliony korun méně než v roce 2012, ale stále jsme na tom o 16 milionů Kč lépe než v roce 2010. V rozpočtu máme také peníze na dokončení kanalizace Domkovská a rekonstrukci komunikací.

 • ČESKÉ DRÁHY

Proběhlo jednání se zástupcem Českých drah a konečně došlo k posunu ohledně odprodeje pozemků pro MČ a zejména na rozšíření sběrného dvora. O pozemku na rozšíření parkoviště u nádraží budeme jednat v lednu 2013.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice prosinec 2012

 • STRATEGICKÝ PLÁN

24. října proběhlo poslední setkání s občany v souvislosti se strategickým plánem. Veškeré zápisy najdete na webu Horních Počernic pod kolonkou strategický plán. Z našich společných setkání jsme zaznamenali i spoustu dalších užitečných podnětů. Rozhodli jsme se společně s kolegyní Štrobovou, že bude velmi užitečné se takto s občany setkávat častěji a pravidelněji.

 • FZŠ CHODOVICKÁ

Po celkové rekonstrukci bylo slavnostně otevřeno sportovní hřiště u FZŠ Chodovická.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice listopad 2012

 • MIMOŘÁDNÝ SNĚM STAROSTŮ

Byl svolán mimořádný sněm starostů Prahy 1 – 22. Řešilo se zlepšení komunikace mezi magistrátem a městskými částmi.

 • DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

Věřím, že se v tomto tématu už blížíme do cíle. V posledním říjnovém týdnu jsme schvalovali konečný kompletní materiál, který je přílohou žádosti MČ o bezúplatný převod této budovy, v listopadu předkládám tento záměr zastupitelstvu. Po schválení zastupitelstvem předám tuto žádost společně s usnese-ním zastupitelstva na příslušný úřad.

celý text v archivu aktualit…


Říjen 2012 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o dění v Horních Počernicích

Začnu kanalizací, protože to je v naší obci letitý problém. Podle harmonogramu prací nyní budujeme největší část chybějící kanalizace pod názvem Domkovská. Podařilo se nám přesvědčit vedení hlavního města Prahy, aby v souvislosti s touto stavbou provedla část dešťové kanalizace v ulici Chvalkovická, která sice byla vyprojektována, ale v této veřejné zakázce nebyla vysoutěžena.

Chystají se v obci nějaké velké investiční akce, týkající se výstavby bytů a dopravní infrastruktury?

Například velké projekty Tři věže a Bloomen development přinesou naší městské části vybudování infrastruktury v hodnotě 69 milionů korun, výstavbu nové pošty a do našeho rozpočtu navíc 20 milionů korun. Intenzivně pracujeme na projektu mimoúrovňové křižovatky Beranka. Podařilo se nám zajistit obnovení prací na investičním záměru, který se po zpracování na Ředitelství silnic a dálnic posune k projednávání na ministerstvo dopravy. Navštívila jsem ředitele ŘSD Davida Čermáka a následně také ministra dopravy Pavla Dobeše, s nimiž jsem diskutovala o nutnosti vybudování tohoto dopravního prvku. V souvislosti s touto stavbou jsme zahájili jednání také s náměstkem pražského primátora Tomášem Hudečkem o přesunu spojovací komunikace mezi MÚK Beranka a ulicí Ve Žlíbku na jižní stranu dálnice. Tato stavba byla zařazena do celoměstsky významných změn. K dalším významným realizacím po komunálních volbách v roce 2010 patří v oblasti dopravy například rekonstrukce ulice Bystrá, zřízení sedmi parkovacích míst v ulici Mezilesí nebo podchod u vlakového nádraží.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice říjen 2012

 • SKLENÁŘSTVÍ

Navštívila jsem radního pro kulturu a památky Ing. Václava Novotného, abychom konzultovali nutnost rekonstrukce objektu bývalého sklenářství na Chvalské tvrzi. Uvidíme v rozpočtu MHMP, jaký mělo jednání úspěch.

 • ČOV ČERTOUSY

Požádala jsem radního pro životni prostředí Radka Lohynského o navýšení rozpočtu PVS pro naši městskou část. Jedná se o finanční prostředky, nutné k instalaci opatření na odvětrání vnitřních prostor čistírny odpadních vod Čertousy.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice září 2012

AKTUÁLNĚ

 • SETKÁNÍ STAROSTŮ

Na setkání starostů Prahy 1 – 22 jsme diskutovali o dotačních vztazích z magistrátu do rozpočtů MČ. Většina starostů se shodla na tom, že by měl být zachován model, který platil pro letošní rok a řešil také rozlohu MČ, množství udržované zeleně a komunikací. Díky tomuto modelu jsme získali o 25 mil. Kč více než roky předešlé.

 • DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

Pokračujeme v jednáních o bezúplatném převodu domu, kde sídlí naše knihovna. Navštívila jsem náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka a také 1. náměstka generálního ředitele JUDr. Jaroslava Strouhala, s nimiž jsem dojednávala podmínky, které musíme splnit, aby nám stát tento dům převedl.

celý text v archivu aktualit…


Nové vedení radnice v polovině volebního období

Kvalita života občanů je nezbytnou součástí udržitelné společnosti. Znamená to vytvářet předpoklady, aby lidé mohli žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a ekonomicky přijatelné bydlení, dostupnost základních životních potřeb a služeb, zajímavou práci, přijatelné životní prostředí a reálnou možnost účastnit se správy veřejných věcí, místního plánování a rozhodování.

Názory občanů na tyto otázky jsou důležitým měřítkem celkové spokojenosti s daným místem, a ta pak vytváří aktivní vědomí soudržnosti, důležité pro život
společenství.

Ne všechny obce jsou na tom, co do vybavování infrastrukturou, stejně dobře. Musejí se potýkat s nedostatečným rozpočtem, s budováním kanalizace, se špatnými komunikacemi a chybějícími chodníky či s odkládaným uskutečňováním potřebných staveb a úprav prostranství. I když jsou potřeby obyvatel vyslyšeny jen částečně, má tato situace jednu nespornou výhodu: občané sledují počínání volených zastupitelů s větším zaujetím, což přispívá k životaschopnému občanskému a spolkovému životu.

celý text v archivu aktualit…


Paměť Horních Počernic novou formou

Myšlenka připojit se ke sdružení Post Bellum vznikla z potřeby zachytit a doplnit historii Horních Počernic právě touto formou zaznamenáním rozhovorů s žijícími pamětníky.

Je nejvyšší čas oslovit je i uchovat jejich životní příběhy. Tyto vzpomínky, doufejme, poslouží dalším generacím jako doplnění obrazu dějin Chval, Horních Počernic a Čertouz, Svépravic a Xaverova, které byly v červnu 1947 sloučeny a dostaly název Horní Počernice.

Venkov za Prahou – úrodná půda, rodinné statky, hospodaření a podpora sociálně slabých, jak jednotlivců, tak útulků pro chudé – sirotčinců, to m.j. charakterizovalo život minulých generací.

S oslovením pamětníků jsme začali u  těch nejstarších spoluobčanů. Každý rozhovor a následné „natáčení vzpomínek“ je kamínkem do mozaiky, která, doufejme, utvoří autentický obraz o tom, jak to tenkrát bylo.

Úkolem není konfrontace, ani dokonalé zmapování. Jsme teprve v začátcích, zatím máme natočeno šest vzpomínajících.

Vyprávění pamětníků bude součástí vzdělávacích projektů. Rozhovory budou uloženy ve Sbírce rozhovoru Paměti národa www.pametnaroda.cz ve formě obrazového a zvukového záznamu nebo přepisu.

Koordinátorkou projektu je Božena Beňová ředitelka Místní veřejné knihovny. Vítáme vaši spolupráci, v případě zájmu ji můžete oslovit.

E – mailová adresa: knihovna@knihovna-hp.cz

telefon: 281921587

adresa MVK: Náchodská 754 (1.patro)

10. 8. 2012


Z diáře radnice červenec 2012

AKTUÁLNĚ

 • MŠ CHODOVICKÁ

Probíhají dokončovací práce na této stavbě. Plánovaná kolaudace je koncem července, následovat bude zápis dětí do školky a při dodržení harmonogramu bude tato část školky otevřena začátkem září.

 • ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Společně s vlastníky pozemků při ulici Božanovská řešíme magistrátem stanovené záplavové území v okolí Svépravického potoka. Budeme požadovat nové zpracování těchto propočtů, které dnes už neodpovídají dané realitě, jsou nesmyslné a zavádějící.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice červen 2012

AKTUÁLNĚ

 • MŠ CHODOVICKÁ

Z kapitálové rezervy hl. m. Prahy byla pro Horní Počernice uvolněna fi nanční částka 7,5 mil. Kč

 • U PRIMÁTORA

Navštívila jsem primátora MUDr. Bohuslava Svobodu a společně jsme řešili následující témata: posílení počtu městských strážníků, rozdělování výnosů z loterií a rekonstrukci ulice Ve Žlíbku.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice květen 2012

AKTUÁLNĚ

Byla podepsána smlouva o patronaci mezi fi rmou Metrostav a ZŠ Stoliňská. Metrostav v první fázi provede opravu opěrné zdi u zahrady a výstavbu nového oplocení areálu. Přesný text smlouvy bude uveřejněn na www.pocernice.cz.

Po jednání s Mgr. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy, se nám podařilo získat pro naše strážníky další motorku, aby se dostali i do lokalit, kam s autem nemohou.

Proběhla schůzka s PVS za účasti radního magistrátu R. Lohynského. Do dvou měsíců dojde k zakrytí kalových nádrží ČOV Čertousy a následně bude provedeno kontrolní měření zápachu. Pokud ani po tomto opatření nedojde k jeho eliminaci, přislíbil radní Lohynský, že Praha bude investovat do zakrytí velkých nádrží v řádech milionů korun.

celý text v archivu aktualit…


Vyjádření současného vedení radnice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám oznámili, že v těchto dnech došlo k podpisu koaliční smlouvy mezi následujícími subjekty – Šance pro Počernice, TOP09, Věci veřejné a ODS. Znamená to, že na zastupitelstvu 9. února 2012 dojde k doplnění členů Rady MČ Praha 20. Personální složení této rady bylo plně v kompetenci jednotlivých politických subjektů koalice. V blízké době bude vydáno i společné Programové prohlášení Rady MČ Praha 20.

Tento krok vnímáme jako velmi důležitý z hlediska stabilizace a uklidnění situace v naší městské části, znamená pro nás i výrazně lepší možnost komunikace ve vztahu k Magistrátu hl. města Prahy a v každém ohledu Horní Počernice posiluje. Věříme, že tato středopravicová koalice bude zárukou dalšího rozvoje naší městské části a zároveň umožní naplnění volebních programů koaličních stran. Zároveň chceme navázat takovou spolupráci s opozicí, která bude prospěšná nám všem a stabilitu života městské části posílí.

Naším společným cílem je vstřícná radnice vůči obyvatelům, šetrné hospodaření se svěřenými prostředky, profesionální a zodpovědná služba občanům a vytvoření co nejlepších podmínek pro život v naší městské části.

Naším přáním je vytvořit z Horních Počernic prostor, který se stane pro každého z vás klidným zázemím.

Současné vedení radnice v Horních Počernicích 

Zdroj: Oficiální stránky Městské části Praha 20 – Horní Počernice – Znění nové koaliční smlouvy

6. 2. 2012


Zrušení koaliční smlouvy

Zástupci Šance pro Počernice, TOP09 a Věcí veřejných se dohodli na odstoupení od koaliční smlouvy (ze dne 24. 10. 2010) z důvodů jejího hrubého porušení ze strany politiků ČSSD.

Koaliční smlouva Dokument Zrušení koaliční smlouvy ve formátu PDF. Z tohoto dokumentu byly z důvodu ochrany osobních údajů odstraněny podpisy.

5. 2. 2012


Dopis zástupců stran koalice politikům ODS

Počerničtí radní paní Hana Moravcová za Šanci pro Počernice, pan Mgr. Šaroch TOP09 a paní Mgr. Alena Štrobová za Věci veřejné oslovili v zastoupení svých stran politickou reprezentaci ODS s návrhem na vytvoření široké středopravicové koalice, která by byla zárukou stabilního prostředí v Počernicích a zároveň i garantem dalšího rozvoje obce.

Koaliční smlouva Celé znění dopisu ve formátu PDF. Z tohoto dokumentu byly z důvodu ochrany osobních údajů odstraněny podpisy.

3. 2. 2012


Informace pro občany Horních Počernic

Po komunálních volbách konaných v roce 2010 se v Horních Počernicích vytvořila široká koalice politických stran a místních hnutí, utvořená Šancí pro Počernice, TOP 09, ČSSD a VV. Pod heslem Společně pro Počernice ukončila tato koalice období dvacetileté vlády bývalého vedení radnice reprezentovaného starostou Ivanem Liškou a místostarostou Tomášem Kádnerem.

celý text článku v archivu aktualit…


Stanovisko zastupitelů TOP09 ke krizové situaci na hornopočernické radnici

V pondělí 23. ledna 2012 se místo zrušeného Zastupitelstva Městské části Praha 20 sešlo 14 zastupitelů, kteří zrušení prohlásili za neplatné, odhlasovali odvolání řádně zvolené Rady Městské části a zvolení Rady nové. Právní odbor Magistrátního úřadu Hl.m. Prahy však ve svém stanovisku platnost zrušení Zastupitelstva a tím i nulitu změn ve vedení obce potvrdil; stejný názor má i Ministerstvo vnitra. Pan Liška se, podle svých vlastních slov, chystá stanovisko napadnout a na Magistrát podat žalobu u správního soudu pro politickou podjatost!

celý text článku v archivu aktualit…


Audiatur et altera pars aneb budiž slyšena i druhá strana

Vážení spoluobčané Horních Počernic,

se zájmem jsem si přečetl tiskové prohlášení Bc. Ivana Lišky, které bylo pod názvem Změny ve vedení MČ Praha 20 – Horní Počernice zveřejněno na webových stránkách www.epocernice.cz dne 24. 1. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že se mě tyto „změny“ přímo týkají, a to nejen jako občana Horních Počernic, ale zejména jako současného člena Rady a Zastupitelstva Prahy 20 – Horních Počernic, dovoluji si tímto s poukázáním na starou právní zásadu pocházející z římského práva, která je uvedena v záhlaví tohoto článku, reagovat na předmětné prohlášení.

celý text článku v archivu aktualit…


Podnikatelský záměr: Horní Počernice jako Las Vegas Prahy

Všichni tušíte, že všechny geniální nápady přicházejí náhle a podnětem může být nepodstatná maličkost. Ano, včera večer při průjezdu Náchodskou mě to konečně seplo. Zleva herna, hřbitov, kočárky, herna, pošta, herna…. Zprava železářství, herna, obuv, herna, reklamní studio, herna … Je to takové roztříštěné, kdyby se to doladilo a do neužitečných nebytových prostor se tematicky zařadilo pár bordelů, sexshopů, nějaké ty psí zápasy, wrestling.

celý text článku v archivu aktualit…


Názor paní Karly Polydorové na současnou situaci ve vedení radnice

Vážení slušní občané,
vážená současná destabilizovaná vládnoucí koalice ve vedení radnice, hned den po „samozvaném převratu“ jsem napsala všem zastupitelům svůj postoj k tomu, co se v pondělí odehrálo.
Reakce na můj dopis mě donutila se věcí hlouběji zabývat a zjišťovat informace. Jestli jsem se přece jen neunáhlila, někomu neukřivdila a opravdu napsala svůj vlastní názor.
celý text článku v archivu aktualit…


Svržené vedení Počernic zůstává v čele radnice, volba nového je neplatná

27. ledna 2012 10:46, aktualizováno 17:10

Starostka i radní Prahy 20, které v pondělí odvolali opoziční zastupitelé, zůstanou ve svých funkcích. Ministerstvo vnitra potvrdilo předběžné stanovisko magistrátu, který tento akt a následnou volbu nového vedení Horních Počernic označilo za neplatný.

celý text článku v archivu aktualit…


Vážení spoluobčané a příznivci Šance pro Počernice,
děkujeme Vám všem za vyjádřenou podporu !!!

Jak asi všichni víte, původně plánované zasedání zastupitelstva Městské části Praha 20 – Horní Počernice na pondělí 23. ledna 2012, starostka Hana Moravcová v souladu se zákonem zrušila. Na programu tohoto jednání bylo schvalování rozpočtu naší městské části, ale řada členů zastupitelstva se omluvila.

celý text článku v archivu aktualit…

V Horních Počernicích dne 25. 1. 2012