Podnikání v Horních Počernicích – rozhovor s Janem Rejlkem

Byť od zveřejnění rozhovoru s Janem Rejlkem v občasníku Počernice JINAK uplynula již nějaká doba, nedá mi to abych na některé z jeho názorů nereagovala. Vesvých odpovědích mimo jiné zmiňuje změnu přístupu vedení městské části ve vzájemné komunikaci po komunálních volbách v roce 2010, kterou označuje jako poněkud náročnější, s tím že vymizela vstřícnost a srdečnost. Nechci na toto téma polemizovat, omezím se pouze na stručný výčet podstatných událostí souvisejících s provozem restaurace La Trattoria Turbanti tak, aby si čtenář mohl učinit vlastní názor. Uzavřená nájemní smlouva mezi městskou částí a panem Rejlkem upravuje podmínky pro rekonstrukci obecního objektu bývalé kovárny za účelem vybudování a provozu restauračního provozu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.2. 1999 do 31.12. 2021 a výše stanoveného nájemného zohledňuje investice nájemce vložené do nemovitosti s tím, že po uplynutí této doby má nájemce přednostní právo na uzavření nové nájemní smlouvy, za cenu v místě a čase obvyklou. Z dobových snímků ortofotomapy je zřejmé, že počínaje rokem 2001 byla část sousedních obecních pozemků v areálu Chvalské tvrze využívána nájemcem jako sezónní zahrádka pro návštěvníky restaurace, aniž by však toto užívání obecních pozemků bylo smluvně ošetřeno. O užívání těchto pozemků požádal nájemce poprvé až v roce 2003, kdy radou MČ byla stanovena výše nájemného 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 20 m2. K uzavření nájemní smlouvy však nedošlo a nájemce tak nadále užíval obecní pozemky bezesmluvně. První smlouva na užívání obecních pozemků za účelem sezónní zahrádky pro návštěvníky restaurace byla zavřena na dobu určitou od 20.5. 2005 do 20.9. 2005 za cenu 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 20 m 2 . Od roku 2006 do roku 2009 byly opět pozemky nájemcem využívány bezesmluvně a další smluvní vztah byl uzavřen v roce 2010 na období 1.7. až 30.9. každoročně, až do roku 2020 za cenu 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 50 m 2 . Od roku 2004 byla nájemcem rovněž užívána bezesmluvně část obecního pozemku mezi restaurací a objektem „Sklenářství“, kde stála stavba kůlny využívaná jako zázemí restaurace a odstraněna byla až v souvislosti s rekonstrukcí „Sklenářství“. Rozumím tomu, že popsaný přístup pronajímatele k nájemci lze ze  strany nájemce jednoznačně označit za vstřícný a srdečný, nicméně není příkladem řádného nakládání s obecním majetkem. Přesto, pokud existovaly důvody pro takto nadstandartní přístup městské části ke konkrétnímu nájemci nebylo nic snazšího, než v rámci srdečnosti a vstřícnosti, případně osobních sympatií, vše smluvně ošetřit. Zmínka o nevypořádaných závazcích mezi městskou částí a nájemcem p.Rejlkem bezpochyby souvisí se zastřešením a zasklení původní terasy, které slouží jako zimní zahrada restaurace. Zimní zahrada byla dokončena a následně kolaudována před čtrnácti lety (právní moc kolaudačního rozhodnutí 7. 4. 2004). Je zcela běžné, že v obdobných případech si nájemce před prováděním stavebních úprav předmětu pronájmu nejprve vyžádá písemný souhlas pronajímatele. Současně s pronajímatelem dohodne případné započtení části finančních prostředků, které předpokládá do stavebních úprav vložit, pokud tyto stavební úpravy nerealizuje jako vlastní investici, vedoucí ke zvýšení zisku z provozované podnikatelské činnosti, s vědomím sjednané doby pronájmu tj. do 31.12. 2021.

Důvodem tohoto postupu je předejít v budoucnosti veškerým možným pochybnostem, resp. případným nedorozuměním a komplikacím. Písemný souhlas s provedením stavebních úprav (zastřešení a zasklení stávající terasy ) byl ze strany pronajímatele udělen, ale žádná písemná dohoda, ani dodatek k nájemní smlouvě upravující případný podíl pronajímatele na stavebních úpravách nebyly uzavřeny. Opět nezbývá než konstatovat, že bohužel i přes vstřícný a srdečný přístup tehdejšího vedení městské části, nebyla tato investice mezi nájemcem a pronajímatelem žádným způsobem smluvně ošetřena.

Pan Rejlek skutečně oznámil městské části 10.5. 2018, že je nucen ze zdravotních důvodů ukončit svoji činnost v restauraci La Trattoria Turbanti a jako jedno z řešení této situace navrhl, aby do práv a povinností z uzavřené nájemní smlouvy vstoupila jeho dcera. Rada městské části této žádosti usnesením z jednání dne 5.6. 2018 vyhověla a uložila vypracovat dodatek k nájemní smlouvě v souvislosti s převodem práv a povinností nájemce s účinností od 1.9. 2018. Ještě dříve než mohlo dojít ke schválení tohoto dodatku, požádal 25.6. 2018 pan Rejlek o souhlas s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy na provoz restaurace La Trattoria Turbanti na společnost Good Morning s.r.o. jejíž je jediným vlastníkem a jednatelem se zdůvodněním, že dcera po přijetí ke studiu na vysoké škole by se nemohla soustavně věnovat provozu restaurace. I této žádosti rada městské části vyhověla svým usnesením z jednání dne 18.6. 2018. Jenom pro úplnost informace, stávají nájemní smlouva na provoz restaurace La Trattoria Turbanti je uzavřena s panem Rejlkem, jako fyzickou osobou.

Dovolte mi přeci jenom na závěr polemiku na téma vstřícné a srdečné komunikace, která se neřídí osobními sympatiemi a antipatiemi. Uvedené skutečnosti
spíše budí dojem osobních antipatií mezi dřívějším vedením městské části a panem Rejlkem, jako nájemcem restaurace La Trattoria Turbanti, jelikož v opačném případě by nezanechalo bývalé vedení městské části tolik neřešených problémů po roce 2010, stávajícímu vedení městské části.

Hana Moravcová


Dopis GŘ Silnic a dálnic České republiky paní starostce

Dopis generálního ředitele Silnic a dálnic České republiky paní starostce ohledně přípravy a realizace protihlukových stěn a zakrytí úseku SOKP 510

Dopis ŘSD k rozkliknutí

 


Starostové pro okruh: 2 Dopis Andreji Babišovi

Dopis Andreji Babišovi

Odpověď Andreje Babiše

 


Starostové pro okruh: Dopis Andreji Babišovi

Starostové Horních Počernic, Suchdola a Radonic, jako zástupci sdružení „Starostové pro okruh“, adresovali v květnu dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi s výzvou o skutečně relevantní posouzení obou variant Pražského okruhu, tzv. oficiální a regionální varianty, nezávislou odbornou institucí. Zde zveřejňujeme dopis samotný i odpověď předsedy vlády.

 
 

SeberTO: starostka a sprejeři v Horních Počernicích

V červnu ozdobily chodníky některých parků a sídlišť graffiti. Sprejovali je místní děti a starostka Hana Moravcová. Sprejování si užili jak sami uměli, tak kolemjdoucí. Sprejery zvali do svých ulic a vchody domů.

První podmínkou sprejování je povolení akce s místními institucemi, úřadem a městskou policí. Pak už se může vesele a legálně sprejovat. Očistí se povrch, na chodník s připevní speciální fólie s vyřezaným motivem, nasprejuje se obrázek a po chvilce zaschnutí je obrázek hotov. Pokračuje se do vyčerpání barev nebo zničení fólie… J

Kdo má zájem o graffiti SeberTO na konkrétním místě, ať píše na komunikace@pocernice.cz nebo do aplikace Praha20 (pro android). V září pokračujeme!

 


Šance pro Počernice

Vás srdečně zve na akci:

Další články najdete na archivní stránce.