Vážení a milí hornopočerničtí,

 

nejprve nám dovolte, abychom Vám vyjádřili srdečné poděkování za Vaši důvěru a podporu v předchozích komunálních volbách.

Nesmírně si toho vážíme!

Vítězství, kterého jsme díky Vašim hlasům dosáhli, jsme uchopili s pokorou a zodpovědností. Věříme, že za velkým úspěchem v minulých volbách stála naše usilovná práce a kladné výsledky.

Rozhodli jsme se kandidovat i v letošních komunálních volbách. Máme spoustu cílů, máme v čem pokračovat a hlavně na co navazovat!

I letos se na naší kandidátce objeví nové tváře. Nahradí ty, kteří se rozhodli jit jinou, vlastní cestou. Ať už z jakýkoliv důvodů – z rodinných, z osobních anebo také, jak už to v  životě bývá, proto, že se postupem času začaly naše názory rozcházet.

Chceme být pozitivní a v názorech konzistentní. Budeme dál řešit problémy komplexně a konstruktivně. Máme dlouhodobé cíle a odmítáme krátkozraký populismus. Preferujeme aktivní přístup před aktivistickým.  Nechceme slibovat nemožné, protože nejsme všemocní. Nechceme ustavičně kritizovat a být neustále negativističtí. Nepřináší to žádné výsledky a naši veškerou energii a čas chceme vynaložit efektivně.

Nebojte se zapojit, Váš názor je pro nás důležitý a Vaše zkušenosti jsou pro nás přínosem!

Pomozte nám, máme na co navazovat!

 

Šance pro Počernice – Jistota pro Všechny!

 

Co jsme splnili ze slibů, které jsme vám dali v roce 2014 ?

INFRASTRUKTURA

 • Podařilo se nám dokončit rekonstrukce komunikací Otovická a komunikací v lokalitě Čertousy.  Nově jsme zrekonstruovali povrchy ulice Božanovská, Běluňská, Sekeřická, Bártlova a Tikovská.
 • V současnosti probíhá rekonstrukce ulic Mezilesí, U úlů a chodníky na Náchodské ulici.
 • S Technickou správou komunikací připravujeme projekt parkoviště P+R  u nádraží Horní Počernice.

DOPRAVA

 • Podařilo se dosáhnout  odpoplatnění D10 na katastru hl.m.Prahy.
 • Intenzivně se věnujeme cyklodopravě. Byla schválena cyklokoncepce v Horních Počernicích, připravujeme propojení cyklostezkami s Běchovicemi, Radonice a Černým Mostem. Společně s Institutem plánování a rozvoje Prahy pracujeme na studii proveditelnosti a realizaci lávky přes D11 směrem na Klánovice.
 • S ŘSD připravujeme realizaci odhlučnění dálnice D11 na celém území Horních Počernic.

VÝSTAVBA A ROZVOJ

 • Zastupitelstvo schválilo Radou navrženou Deklaraci podmínek a rozvoje Horních Počernic, kde preferujeme nízkopodlažní zástavbu a zástavbu rodinnými domy.

FINANCE

 • Ve výběrových řízeních, která městská část vyhlašuje, máme vždy zástupce veřejnosti, aby byla zajištěna naprostá transparentnost.
 • Daří se nám získávat finanční prostředky z evropských fondů a z ministerstev.

ROZPOČET A MAJETEK

 • Bezplatně získáváme do našeho majetku pozemky od Ministerstva vnitra, pozemkového fondu a Státního statku v likvidaci, zejména pod komunikacemi a veřejnou zeleň.
 • Od hlavního města jsme získali pozemek pro výstavbu parku a rekreační zóny v ulici Jizbická.
 • Dokončili jsme zateplení mateřských a základních škol, Domu dětí a mládeže, tělocvičny Ratibořická. Provedli jsme opravy elektroinstalací a WC.
 • V našich bytových domech Jívanská x Dobšická děláme půdní vestavby, kde vznikne 8 bytů a nájem z těchto bytů bude do budoucna příjem našeho rozpočtu.
 • Probíhá rekonstrukce knihovny na Náchodské ulici.
 • Zveřejňujeme smlouvy na webu ÚMČ a v registru smluv.
 • Namísto Rozklikávacího rozpočtu pravidelně informujeme naše občany o plnění rozpočtu a to jak na straně příjmů, výdajů a také investic.
 • Nové webové stránky, zveřejňování kompletních materiálů zastupitelstva na tomto webu a zasílání SMS pro počernické občany jsou dalším krokem k modernizaci informačních technologií.
 • V našich bytových domech bylo zřízeno místo domovníka, aby drobné opravy a požadavky od nájemníků byly řešeny v co nejkratším termínu.
 • Na Chvalském hřbitově bylo vybudováno nové kolumbárium.

BEZPEČNOST

 • Pro Horní Počernice konečně platí nulová tolerance hazardu, znamená to tedy, že zde nebudeme mít žádné herny.

ŠKOLSTVÍ, DĚTI, MLÁDEŽ, SENIOŘI

 • Od příštího školního roku připravujeme rozšíření kapacity předškolních zařízení pro děti do tří let věku.
 • Pro naše seniory připravujeme rozšíření Domu s pečovatelskou službou, byty pro seniora a také denní stacionář pro seniory.
 • V Kulturním centru pokračuje projekt Univerzita třetího věku.
 • Naše komunikace a chodníky, zejména na Náchodské ulici, prošly stavebními úpravami na bezbariérové přístupy.

HORNÍ POČERNICE, OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ.

 • Pokračujeme v tradicích.  Formanské slavnosti,  kde se účastní zástupci našich neziskových organizací. Ježíškova pošta a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, ples seniorů, Počernice v pohybu, Den země a další akce, které zajišťují tak důležitá neformální a společenská setkání občanů Horních Počernic.
 • Toto všechno pořádáme pod hlavičkou Zdravá městská část Horní Počernice. Naše koordinátorka
 • Lenka Tomsová se svou prací podílí na setkávání radních s občany, která probíhají pravidelně v intervalu dvou měsíců a kde společně řešíme otázky, které občany zajímají a to nejen z jejich lokality, kde bydlí. V rámci Zdravá městská část se nám podařilo získat finanční prostředky na měřící stanici, která by měla ukázat, jak jsou Horní Počernice zatíženy emisemi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Probíhá revitalizace Biologického rybníka a v jeho okolí bude vybudována rekreační a oddechová zóna.
 • Požádali jsme hlavní město o výkup pozemků u Koupaliště ve Svépravicích, abychom mohli revitalizovat vodní plochu a obnovit  zde veřejné přírodní koupaliště.

Ne vždy se vše podaří.

Nepodařilo se nám zrevitalizovat  Nolčův park. Bohužel jsme museli vrátit přidělených 9 milionů korun od hlavního města. Pokusíme se udělat alespoň drobnější úpravy v tomto parku, ale to už z našeho vlastního rozpočtu.

Jelikož se změnilo vedení státního podniku, odstoupila Česká pošta od svého záměru pronájmu prostor v budově, kterou jsme měli postavit v ulici Mezilesí. Zůstane zde tedy veřejné parkoviště a stávající budova pošty na Náchodské ulici právě prochází rekonstrukcí, aby byl zajištěn lepší komfort a zejména bezbariérový přístup pro klienty pošty.

Závěrem tedy mohu říci, že se nám daří naplňovat naše předvolební plány, které jsme občanům Horních Počernic slíbili. Při konstruktivnějším jednání v zastupitelstvu by se některé věci daly realizovat rychleji a snadněji, bez zbytečných obstrukcí, ale to je bolavé místo nejen naší městské části, jak slýchám i od ostatních kolegů starostů.

Prosím tedy všechny, kterým záleží na místě, kde společně žijeme, aby kdykoliv zasílali své nápady a podněty. Vy jste ti, kteří vytvářejí a tvarují Horní Počernice k obrazu svému. My,polečně s vámi, vám pomůžeme vaše nápady realizovat.

 

Co jsme splnili ze slibů, které jsme vám dali v roce 2010 ?

 • Po dlouhých letech byla konečně realizována dostavba kanalizace.
 • Intenzivně se pracuje na opravě komunikací (ulice Ve Žlíbku apod.)
 • Řešíme koncepci výstavby a rozvoje městské části, byl zpracován a připomínkován Strategický plán obce, udělali jsme důležité kroky k výstavbě mimoúrovňové křižovatky Beranka, zapojili jsme se do Místní agendy 21 i do projektu Zdravé město, po mnoha letech bylo dokončeno zateplení panelových domů v Mezilesí, byla vystavěna i opravena hřiště pro děti.
 • Výrazně se zvýšila čistota v obci a péče o zeleň a životní prostředí.
 • Nejen díky dostavbě MŠ Chodovická máme nyní záruku, že každé dítě z Horních Počernic od tří let bude umístěno k docházce do mateřské školy.
 • Podporujeme školy, školky, spolky a zájmová sdružení na území MČ, a to jak prosazením jejich vyššího rozpočtu, tak v jejich dalších aktivitách.
 • Společenské a kulturní vyžití v obci je nebývale bohaté, což zajišťuje perfektní fungování příspěvkových a neziskových organizací a spolků a jejich vzájemná spolupráce.
 • Věnujeme se spolupráci se seniory, podporujeme rodiny s dětmi atd.
 • Nadační fond Šance pomohl mnoha rodinám v nouzi a potřebným.

 

 

Vážení občané, ceníme si vaší podpory a děkujeme za ni!