Vážení a milí spoluobčané,

dovolte nám, abychom vám srdečně poděkovali za důvěru a podporu v předchozích komunálních volbách. Velmi si toho vážíme. Vaše hlasy nám před čtyřmi lety zajisti ly přesvědčivé vítězství a umožnily dvanácti z nás stát se zastupiteli naší městské části. Získali jsme další šanci navázat na naše předchozí úsilí o „restart“ Horních Počernic a ujisti li jste nás, že naše snaha nebyla zbytečná. Za velkým úspěchem v minulých volbách stála usilovná práce členů sdružení Šance pro Počernice a jeho dobré výsledky v předchozím volebním období.

Šance pro Počernice představuje tradiční sdružení nezávislých kandidátů, které umí energicky reagovat na aktuální problémy a potřeby obyvatel naší městské části . Naším cílem je i nadále pracovat na zlepšení životních podmínek v Horních Počernicích a prioritou je ochrana životního prostředí. Také v nadcházejících letech chceme eliminovat negativní důsledky zástavby rozvojových ploch a v maximální možné míře znemožňovat tranzitní dopravu naším územím a ochránit tak Horní Počernice před negativními dopady silničního okruhu kolem Prahy. Nadále budeme rozšiřovat zeleň a podporovat kultivaci ploch a jejich rozšíření pro sportovní a rekreační aktivity.

„Víme jak na to a neslibujeme nemožné!“

Stejně jako v minulých osmi letech budeme komplexně a konstruktivně řešit problémy a pokračovat v dialogu s občany Horních Počernic. Váš názor je pro nás důležitý a vaše zkušenosti pro naši práci přínosné.

Nebojte se a zúčastněte se dění v naší obci. Šance pro Počernice je šancí pro nás všechny.

Posláním a účelem Nadačního fondu Šance je poskytování finančních prostředků a podpora aktivit neziskových organizací, jednotlivců či rodin v tíživé sociální situaci.

Podpora je určena obyvatelům Horních Počernic a organizacím, které zde působí. Podporujeme především seniory, děti, mládež a rodiny s dětmi. Přispíváme na kroužky, sportovní aktivity i ve volném čase nebo na vybavení pro seniory. Dětem z Nízkoprahového klubu a Základní školy Bártlova jsme přispívali na výlety a příměstské tábory.

Od roku 2011 poskytl Nadační fond Šance 483.550 Kč a podpořil celkem 78 žádostí.

www.nfsance.cz

Projekt Podaná ruka podporuje hornopočernické občany, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné osoby. Podnikatelé Horních Počernic a okolí pomáhají svým spoluobčanům formou slevy na služby či zboží, které prodávají. Jedná se o sociální komunitní projekt lokálního a regionálního významu. Sekundárním cílem projektu je zvýšení povědomí a příliv nových zákazníků pro poskytovatele slev, tedy pro maloobchodníky, podnikatele a další, kteří se do projektu zapojí formou poskytování nabízených služeb a jejich podpora ze strany vlastníka projektu. Poskytovatelem slev může být podnikatel, obchodník nebo jiný hospodářský účastník, který se zapojí do projektu a zaváže se dobrovolně poskytovat slevy z ceny nákupu svých produktů nebo služeb občanům, kteří jsou držiteli karty Podaná ruka. Slevová karta je určena osobám s trvalým pobytem v Horních Počernicích, které se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy podporované osoby.

 • Senioři s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Studenti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Matky samoživitelky s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Rodiny s vyšším počtem dětí s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Klienti pečovatelské služby s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Zdravotně postižené osoby s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Osamělé osoby v hmotné nouzi s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20
 • Dobrovolníci, kteří působí na území Městské části Praha 20

www.podanarukahp.cz

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb. Jeho realizace je nutná pro komplexní dořešení silniční sítě nejen na území hl. m. Prahy, ale i celé České republiky. Jedná se o významnou stavbu s přesahem do celé Evropské unie, která je součástí transevropské dálniční a silniční sítě TEN-T. O nutnosti a funkčním opodstatněním tohoto díla je dlouhodobě obecný konsensus. Požadavky na kvalitní a komfortní dopravní skelet vychází z potřeb občanů. Všichni chceme a také musíme cestovat. Ať už do zaměstnání, do škol, k lékaři, na nákup nebo jen na výlety či dovolenou. Chceme také mít vše co nejdříve a v nejlepší kvalitě. Železniční doprava naše požadavky v současnosti uspokojit nedokáže. V čem se názory zásadně rozcházejí, je umístění trasy SOKP. Trasa, kterou investor dlouhodobě prosazuje tzv. A–ZÚR, je zakotvena v územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy i Středočeského kraje včetně zásad územního rozvoje. Tato trasa byla naplánována v 60. letech minulého století, kdy Praha byla svou rozlohou 2,5 x menší než dnes. Tehdy se jistě jednalo o trasu logickou a odůvodnitelnou.

SOKP Horní Počernice

V současnosti však vede přes hustě obydlená území, nerespektuje aktuální územní souvislosti a požadavky, neřeší danou problematiku efektivně a s výhledem do budoucna. Trasa vede i v oblastech, kde jsou dnes už překročeny hygienické limity – Černý Most a Horní Počernice. Pro řadu lokalit bude vybudování této trasy přínosem, v jiných oblastech dojde naopak ke zvýšení dopravní zátěže. Alternativní tzv. Regionální varianta, kterou se snaží prosadit mnoho městských částí hl. m. Prahy a obcí Středočeského kraje, má celou řadu nezpochybnitelných pozitiv. Především vyvádí tranzitní dopravu mimo území hlavního města. Trasa je navržená v území se zhruba poloviční hustotou obyvatel a dálniční těleso nevytvoří bariéru uvnitř městského regionu. Jak už to u staveb tohoto rozsahu a významu bývá, má tato alternativa i svá negativa. Obrovským deficitem této varianty je absence politické podpory, ale i snahy o seriózní posouzení a porovnání Regionální varianty s variantou A-ZÚR. Jediné politické uskupení, které mělo ve svém volebním programu příslib okruhu vně Prahy, bylo hnutí ANO 2011 v roce 2013. Předvolební sliby se však rychle rozplynuly a právě ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO začal prosazovat variantu A-ZÚR jako jedinou možnou. Dalším nezanedbatelným problémem je nesoulad v územně plánovací dokumentaci a zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy i Středočeského kraje

Prosazení Regionální alternativy tedy vyžaduje změny uvedených dokumentů včetně územních plánů dotčených obcí. Pokud některá ze zainteresovaných stran nebude s navrhovanou trasou souhlasit, což lze s jistotou očekávat, využije všech možných prostředků, např. i soudní cesty, aby tomu zabránila. Je to proces dlouhodobý, který vyžaduje politickou vůli a podporu na vládní úrovni. Domníváme se, že za velmi příznivých okolností bude trvat minimálně 25 let.

Obě varianty budou mít vždy své příznivce i odpůrce. Není třeba připomínat, že Horní Počernice jsou lemované dálničními tělesy D10, D11 a Pražským okruhem. Negativní účinky dopravy pociťuje denně řada z nás, hlučnost a prašnost nelze ignorovat. Smutnou skutečností je, že na území naší městské části jsou hygienické limity už překročeny a dopravní zátěž bude stále narůstat. Nelze tedy spojovat požadavky na kompenzační opatření se souhlasem Horních Počernic se stavbou SOKP v současně navržené trase. Tyto dvě náležitosti je potřeba řádně oddělit. Jsme přesvědčeni, že blokovat jednání vedoucí k realizaci kompenzačních opatření není pro nás přínosné. Řešení problémů spojených s narůstající dopravní zátěží se bude pouze odsouvat a my budeme minimálně dalších 25 let čekat ve stále horších podmínkách. Požadavky na kompenzační opatření negativních důsledků dopravy pro Horní Počernice jsou reakcí na reálnou situaci a naprosto opodstatněné, stejně jako požadavek na posouzení ekonomické, ekologické a realizačně vhodnější varianty Pražského okruhu v dlouhodobém horizontu. Považujeme za velmi žádoucí, aby při řešení tohoto problému jednala naše samospráva jednotně a zodpovědně. Toto téma by se nemělo stát terčem útoků v předvolebním boji, protože cíl máme všichni stejný: minimalizovat negativní důsledky dopravy. Žádná druhá strana, prosazující opak, neexistuje. Je nezbytně nutné zvážit možnosti, odborně formulovat všechny požadavky a postupovat konstruktivně, abychom dosáhli co nejlepších výsledků, tedy zklidnění dopravy.

Nestrašíme lživými údaji, jednáme o možných řešeních.

CHCEME

 • Výstavbu aglomeračního okruhu

Garant pro oblast dopravy – Ing. Pavel Rittenauer

O CO USILUJEME

 • Zklidnění Náchodské ulice
 • Bystrá – vybudování železničního podjezdu a napojení Bystré na D10
  Studie realizovatelnosti vybudování železničního podjezdu a napojení na D10
 • Rekonstrukce ulice Bořetické a napojení na ulici Náchodskou
 • Parkoviště v parku (u nádraží) včetně parkování kol v cyklověži
  Architektonická studie parkoviště
 • Řešení parkování na přeplněných veřejných komunikacích
 • Realizace cyklostezek, na které máme zpracované projekty
 • Vybudování kruhového objezdu a rekonstrukce ulice Hartenberská
 • Vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes D11 směrem na Klánovice
 • Máme střednědobý plán dalších rekonstrukcí komunikací
  • 2019 Náchodská, Božanovská, Domkovská, Prachovská, Dolská, Na Pozorce, V Dílcích, Hřídelecká, Zárybnická, V Slavětíně
  • 2020 Podůlší, Jázední, Štverákova, Javornická, Leštínská, Hřídelecká, Lipí, Trní, chodníky Chodovická a Kramolná
  • 2021 Jívanská, Chvalkovická, Jeřická, Zájezdní, Komárovská, Stoliňská
  • 2022 Do Svépravic, U Hvozdu, K Zelenči, Na Svěcence
 • Prodloužení metra trasa B s konečnou stanicí a P+R na hranici se Středočeským krajem
 • Snížení rychlosti na dálnicích podél Horních Počernic
 • Odhlučnění všech dálnic na celém území Horních Počernic
  Stanovisko ŘSD k žádosti o provedení studie proveditelnosti odhlučnění dálnic
 • Výsadbu stromů podél dálnic

PODAŘILO SE NÁM

 1. Rekonstrukce komunikací Čertousy, Božanovská, návazné komunikace na Otovickou, Bártlova, Svépravice, Běluňská, Tikovská, Mezilesí, U Úlů, rekonstrukce ulice Ve Žlíbku včetně přechodů, chodníky Náchodská
 2. Veřejné osvětlení v parku Ratibořická
 3. Pasport dopravního značení
 4. MHD do Svépravic, kruhový objezd a zastávka Na Svěcence
 5. Schválení priorit dopravní politiky
 6. Koncepce cyklodopravy a instalace cyklostojanů a prvků u cyklostezek
 7. Výkup pozemků pro parkoviště u nádraží
 8. Pokračovat ve výstavbě bezbariérových vstupů do a uvnitř budov, včetně chodníků

Garant pro oblast výstavby – Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

MÁME V PLÁNU

 • Pokračovat ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT
 • Při výstavbě respektovat původní zástavbu Horních Počernic, charakteristickou rodinnými domy
 • Podporovat koncepční rozvoj areálu LRS (rehabilitační centrum na Chvalech)
 • Vybudování důstojné smuteční síně na hřbitově K odpočinku
 • Výstavbu finančně dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory
 • Aktivně pracovat při přípravě Metropolitního plánu
 • Citlivou výstavbu rozvojových ploch doplněnou občanskou vybaveností
 • Zadat územní studii pro rozvojové plochy na východě Horních Počernic a požadovat citlivou výstavbu v tomto území – bydlení v „zahradě“ s maximální možnou výměrou zelených ploch

PODAŘILO SE NÁM

 1. Schválení Deklarace podmínek rozvoje
 2. Zajistit finanční prostředky na Zadání územní studie na Počernice východ
 3. Projektová dokumentace pro vícegenerační dům
 4. Projektová dokumentace pro obecní bytový dům
 5. Přesvědčit investory, aby místo bytových domů stavěli rodinné domy

Garant pro oblast financí – Ing. Miloslav Voldřich

CHCEME DÁLE POKRAČOVAT

 • V efektivním hospodaření s přebytkovým rozpočtem
 • V investicích na přání (participativní rozpočtování)
 • V rozšíření bytového fondu (nízkopodlažní zástavba)
 • V čerpání ze smlouvy o spolupráci v rámci výstavby 8,5 milionů Kč

PODAŘILO SE v oblasti FINANCÍ

 1. Zveřejnění přehledu čerpání rozpočtu na webu MČ
 2. Hospodaření s přebytkem, na účtu jsme měli k 31. 12. 2017 přes 100 mil. korun
 3. Čerpat dotace z Evropské unie ve výši 39 milionů korun
 4. Uplatnit účast zástupce veřejnosti u výběrových řízení

PODAŘILO SE v oblasti MAJETKU

 1. Investice do bytových domů a jejich oprav ve výši 27 milionů korun, plynofikace domů, realizace půdní nástavby s novými byty, zřízení funkce domovníka
 2. Investice do škol a školek ve výši 39,5 mil Kč (zateplení MŠ Ratibořická, MŠ U rybníčku, MŠ Chodovická, DDM, tělocvična Ratibořická, dílny v ZŠ Ratibořická, rekonstrukce vody, elektro a WC v základních a mateřských školách), oprava přístupové cesty v KC Domeček, rekonstrukce Divadla v přírodě), opravy komunikací za 40 mil. Kč
 3. Nabytím nemovitostí a pozemků pro městskou část jsme dosáhli hodnoty majetku v roce 2015 1,8 miliardy Kč, v roce 2016 1,85 miliardy Kč, v roce 2017 2 miliardy Kč

CHCEME

 • Rozšíření kamerového systému a jeho napojení na Městskou policii na veřejných prostranstvích
  Důvodová zpráva k rozšíření městského kamerového systému
 • Nasvícení venkovního sportoviště u ZŠ Chodovická
 • Rozšíření veřejného osvětlení
  • v ulicích U Úlů, Ve Žlíbku, Na Chvalce, K Hřišti, Do Svépravic
  • na hřišti Běluňská
  • v podchodech pod tratí
 • Na nebezpečných komunikacích, např. Sychrov – zákaz předjíždění

PODAŘILO SE NÁM

 1. Řešit situaci s bezdomovci, prevence kriminality
 2. Podporovat nízkoprahové zařízení pro mládež
 3. Terénní práce sociálních pracovníků s mládeží a dětmi
 4. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií

Garant pro oblast školství – PhDr. Mgr. Bc. Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

CHCEME DÁLE POKRAČOVAT

 • Ve stavbě nové budovy Základní umělecké školy
  Architektonická studie nové budovy Základní umělecké školy
 • V rozšiřování kapacity Domova s pečovatelskou službou“
  Informace MHMP o výzvě z OP Praha a studie přístavby
 • Ve finančním podporování seniorů v účasti na kulturních akcích
 • V zajišťování taxi pro seniory s využitím elektromobilu
 • V rozšiřování Domu dětí a mládeže
 • V dalším rozšiřování kapacity jeslových tříd
 • V podporování neziskových dětských a mládežnických organizací
 • V podporování výstavby nové skautské klubovny u rybníka Chvalka
 • V regulaci teploty vzduchu v budovách škol a v nuceném větrání

PODAŘILO SE NÁM

 1. Zajistit výstavbu mateřské školy v rámci nové výstavby Bílý vrch
 2. Zřídit jeslové třídy
 3. Všechny děti umístit ve školských zařízeních
 4. Dokončit rekonstrukci knihovny s venkovním posezením, komunitním centrem a klubovnou pro spolkovou činnost
 5. Zajištění služby pro seniory – údržbář
 6. Projekt Podaná ruka pro seniory, rodiny s dětmi, studenty a dobrovolníky
 7. Vybudovat moštárnu

CHCEME

 • Vybudovat infrastrukturu pro vysokorychlostní Internet
 • Žákovské vedení obce
 • Výstavbu multifunkčního a kulturního sálu – Stodola v areálu Chvalská tvrz
  Objemová studie na přístavbu stodoly v areálu Chvalská tvrz
 • Fórum Mluvte nám do toho
 • Podporu původních tradic (masopust, Čarodějnice, Formanské slavnosti)
 • Pořádání Farmářských trhů
 • Rekonstrukci Mateřského centra MUM
 • Obnovu parků
 • Digitalizaci a elektronizaci veřejné správy
 • Zlepšení informovanosti o průběhu zpracování podání – online sledování
 • Získávat další pozemky do majetku obce
 • Terénní práce s lidmi bez domova a s mládeží
 • Ve spolupráci s SKP HOPO zajistit vybudování centra pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou
 • Vydávat pravidelně informační brožuru pro rodiny – o MŠ, ZŠ, lékařích, zájmových aktivitách
 • Odborné přednášky pro zlepšení právního vědomí pro seniory i ostatní občany

PODAŘILO SE NÁM

 1. Digitalizace archivu a všech dokumentů úřadu
 2. Systém SMS s informacemi pro občany
 3. Podporovat zahrádkářské svazy a uzavření nových výhodných smluv s přednostním právem nájmu
 4. Zásobování minimarketů tak, aby neobtěžovalo okolí
 5. Obohatit společenský život v obci o plesy seniorů, formanské slavnosti, Ježíškovu poštu, komunitní centrum, o pravidelná setkávání s radními, akci Počernice v pohybu a Den země
 6. Internet do parků
 7. Modernizace pošty
 8. Nulová tolerance heren
 9. Bezplatná právní poradna
 10. Participace občanů – pumptrack (terénní dráha pro kola a koloběžky), kostka, prvky, odclonění odpadů
 11. Podporujeme Mumraj výpůjčkou prostor a platbou energií

Garant pro oblast životního prostředí – Ing. Monika Víznerová

JSME PŘIPRAVENI ZAJISTIT

 • Výsadbu alejí v ulicích a doplnění zeleně, budování nových parků a lesoparků
 • Dokončení parku ve tvaru houslového klíče v ulici Jizbická včetně vodní fontány
 • Obnovu přírodního koupaliště ve Svépravicích
 • Revitalizaci dalších rybníků, navýšení valu u dálnice, vybudování lesoparku v lokalitě biologických rybníků
 • Linky MHD elektrobusy
 • Likvidaci plevele bez pesticidů – horkou parou
  Zařízení pro ekologickou likvidaci plevele
 • Nákup elektrokol za účelem používání úředníky při místních šetření
  Informace o elektrokolech pro bezstanicový bikesharing
 • Udržení vody v krajině vybudováním nových vodních ploch, efektivní využití dešťové vody a povrchy komunikací ze zámkové dlažby
 • Parkovací místa na zatravněných tvárnicích
 • Odvod vody do potoků a rybníků
 • Výkup nezastavitelných pozemků od soukromých vlastníků a vybudování zeleně, městských sadů, ovocných alejí a luk
 • Další vylepšení úklidu na veřejných prostranstvích po domácích mazlíčcích
 • Revitalizace vnitrobloků

PODAŘILO SE NÁM

 1. Revitalizovat Biologický rybník u dálnice D11
 2. Koupit elektromobil pro potřeby úřadu
 3. Vybudovat Rekreační zóny včetně stezek pro cyklisty
 4. Výsadba stromořadí po rekonstrukcích komunikací
 5. Zvětšení počtu kontejnerů na separovaný odpad, jejich častější vyvážení a odclonění
 6. Koncepce rekreačních zón

Garanti pro oblast sportu – Martina Ptáčková a Petr Jirgl

ZAJISTÍME

 • Vybudování multifunkčního krytého sportoviště splňující parametry vrcholových soutěží, vše ve spolupráci s místními sportovci a učiteli tělesné výchovy
 • Koupi Xaverovského fotbalového areálu
 • Výstavbu bazénu na budoucí konečné metra B za ulicí Bořetická
  Architektonická studie bazénu
 • Dokončení stavby tělocvičny v ulici Jívanská
  Architektonická studie tělocvičny
 • Výstavbu ledové plochy se soukromým investorem u ulice Ve Žlíbku
 • Lepší komunikaci se sportovními spolky a organizacemi v Počernicích
 • Zřízení funkce koordinátora sportu
 • Zajištění cvičitelky pro bezplatné cvičení pro seniory

PODAŘILO SE NÁM

 1. Získat pro SC Xaverov příspěvek na nový povrch hřiště
 2. Vybudovat nové hřiště v ulici Jeřická (Rákosníček) a v ulici Bártlova
 3. Rekonstruovat stávající hřiště
 4. Přispět na výstavbu gymnastické haly
 5. Vybudovat Pumptrack
 6. Vybudování venkovních posiloven
 7. Obnova místních kapliček

Tento volební program si můžete stáhnout zde.