SPOLEČNĚ PRO POČERNICE

Preambule

Koaliční partneři:

• Šance pro Počernice

• Česká strana sociálně demokratická

• TOP09

• Věci Veřejné

(dále jen smluvní strany)

vycházejí při formulování komunální politiky ze shodných či blízkých přístupů k plnění vlastních volebních programů. S respektem k závěrům koaličních jednání vyjadřují dohodou „SPOLEČNĚ PRO POČERNICE” společnou vůli spravovat městskou část Praha 20 – Horní Počernice s maximálním ohledem na potřeby a zájmy občanů a realizovat navržený program rozvoje obce s prioritami pro příští čtyři roky a s dlouhodobými strategickými cíli pro příští desetiletí.

Smluvní strany vědomy si své velké odpovědnosti za další rozvoj Horních Počernic a odpovědnosti vůči občanům této městské části uzavírají mezi sebou tuto

Smlouvu o spolupráci pro volební období 2010 – 2014

vycházející z politiky otevřenosti a spolupráce, jejímž cílem je zajištění prosperity Horních Počernic a růstu životní úrovně jejích občanů.

Část I.

Programová východiska

1. Smluvní strany se zavazují, že budou uplatňovat a plnit programová východiska a ustanovení této smlouvy uvedené v procedurální části.

2. Smluvní strany budou po celé své funkční období prosazovat politiku otevřenosti, maximální informovanosti o své činnosti a spolupráci se všemi demokratickými stranami v Zastupitelstvu MČ Praha 20. Jejich cílem bude naplnit základní strategickou vizi – budovat Horní Počernice jako prosperující, k občanům a návštěvníkům vlídné a čisté městské části Prahy s fungující infrastrukturou, obce uznávané, s vysokým tvořivým potenciálem a přidanou hodnotou, obce úspěšných a odpovědných občanů, kteří mají aktivní zájem o živou současnost a úspěšnou budoucnost Horních Počernic a podílejících se na kontrole správy věcí veřejných.

3. S ohledem na deklarovanou linii lepší informovanosti předloží Rada Městské části Praha 20 své Programové prohlášení, o jehož plnění bude každoročně v prosinci informovat Zastupitelstvo Městské části Praha 20 a veřejnost.

4. Pro zajištění potřebné informovanosti a kontroly své činnosti bude i nadále Rada Městské části Praha 20 poskytovat svá usnesení na síti internetu a sdělovacím prostředkům.

5. Programové prohlášení bude obsahovat základní teze, které budou dále rozvíjeny a průběžně dopracovávány k naplňování jednotlivých směrů a cílů rozvoje Horních Počernic:

• zvýšení efektivity fungování veřejné správy spolu se zavedením účinných opatření proti nehospodárnosti, korupčnímu jednání a samoúčelné byrokracii na principech striktní apolitičnosti, otevřenosti, informovanosti, srozumitelnosti a průhlednosti všech procesů;

• šetrné nakládání s územím i se všemi zdroji a řádné hospodaření s obecním majetkem a financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje;

• koncentrace finančních zdrojů k urychlení realizace hlavních infrastrukturních projektů, zejména pak možnosti připojení všech rezidentních domů k obecní kanalizaci;

• důsledné lpění na maximální transparentnosti a veřejném projednávání všech projektů rozvoje bytových či podnikatelských funkcí obce a dále na vyváženém přístupu k zajištění veřejných zájmů včetně adekvátní infrastruktury přátelské jak pro uživatele, tak i pro ostatní rezidenty a další subjekty působící v obci;

• prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti v obci;

• vytváření příznivého prostředí pro investory a podnikatele s cílem zvýšení prosperity města a konkurenceschopnosti na „trhu obcí”, podpora vytváření pracovních míst;

• podpora hromadné dopravy a opatření ke snížení frekvence tranzitní automobilové dopravy v centru města s vysokou mírou respektu k rezidentům;

• adekvátní a pružná reakce na demografický vývoj populace obce;

• ochrana a rozvoj přírodních a kulturních hodnot Horních Počernic;

• podpora občanských a dalších všeobecně prospěšných aktivit, rozvoj kulturních a sportovních aktivit obyvatel;

• podstatné zlepšení komunikace veřejné správy s občany.

Část II.

Principy spolupráce

1. Smluvní strany staví své vztahy na vzájemném respektu, politické rovnosti a konsensuální spolupráci.

2. V bodech určených touto smlouvou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze smluvních stran (trvá-li na tom druhá ze stran, bude uzavřen písemný dodatek této smlouvy) je povinností všech stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení všestranně přijatelného řešení.

3. Všechny personální změny u určeného okruhu funkcí (tajemník ÚMČ, vedoucí odborů a další vymezené funkce) budou důsledně konzultovány smluvními stranami.

4. Smluvní strany se zavazují v době co nejkratší zpracovat zásady zastupování Městské části Praha 20 v jí zřízených organizacích a institucích, jakož i v obchodních společnostech s majetkovým podílem Městské části Praha 20, a to včetně systému odměňování.

5. Smluvní strany prosadí, aby zástupci organizací uvedených v části II. článku 4. této Smlouvy předložili minimálně 1x za volební období Zastupitelstvu Městské části Praha 20 materiál ke koncepci rozvoje příslušné organizace či instituce a každoročně předkládali zprávy o činnosti.

6. Případné spory budou řešeny na jednání všech zastupitelů Městské části Praha 20 zvolených za smluvní strany.

III. část

Rada Městské části Praha 20 a funkcionáři

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím složení funkcionářů Zastupitelstva Městské části Praha 20:

• Starostka (uvolněná) – Hana Moravcová, Šance pro Počernice

• Místostarosta (uvolněný) – Ing. Petr Herian, Šance pro Počernice

• Radní (uvolněná) – Mgr. Alena Štrobová, Věci veřejné

• Radní (neuvolněný) – Vilém Čáp, Česká strana sociálně demokratická

• Radní (neuvolněný) – Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D., TOP09

• Radní (neuvolněný) – Mgr. Jiří Beneda, Šance pro Počernice

• Radní (neuvolněný) – MVDr. Klára  Bonková – Holakovská, Šance pro Počernice

• Předseda výboru pro partnerství – Dana Mojžíšová, Šance pro Počernice

• Předseda finančního výboru – pozice bude nabídnuta nekoaličním stranám

• Předseda kontrolního výboru – pozice bude nabídnuta nekoaličním stranám

IV. část

Procedurální část

1. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu v plném rozsahu nejpozději do pěti pracovních dnů po ustavujícím zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 20.

3. Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat maximální otevřenost vůči sdělovacím prostředkům a veřejnosti.

4. Smluvní strany se dohodly, že o otázkách týkajících se personálního obsazení Rady MČ Praha 20 a o otázkách personálního charakteru, o nichž rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 20, budou zastupitelé zvolení za smluvní strany hlasovat výhradně aklamací.

5. Smluvní strany se dohodly postupovat na základě vzájemné dohody zejména v otázkách:

• obsazení funkce tajemníka Městské části Praha 20 a jeho zástupců

• obsazení funkcí v orgánech organizací v působnosti Městské části Praha 20 dle části II. článku 4. této Smlouvy

• při řešení základních proporcí rozpočtu Městské části Praha 20

• koncepce dluhové služby Městské části Praha 20

• schvalování územně plánovací dokumentace

• přípravy dalšího rozvoje infrastruktury obce

6. Smluvní strany uskuteční každoročně nejpozději do 15. 12. veřejnou kontrolu této koaliční smlouvy formou veřejného slyšení.

7. Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech zvolených zastupitelů smluvních stran a lze ji vypovědět bez udání důvodu každou ze smluvních stran písemným oznámením všem zvoleným zastupitelům protistran, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet doručením výpovědi poslednímu ze zvolených zastupitelů protistran. Za doručení se považuje i desátý den uložení oznámení na poště.

8. Jakékoliv změny této koaliční smlouvy se provádějí formou dodatku, který je uzavřen stejným způsobem, jako tato smlouva.

9. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve 13ti stejnopisech, přičemž každý ze zvolených zastupitelů obdrží po jednom.

Za Šanci pro Počernice:

Ing. Petr Herian

MVDr. Klára Bonková – Holakovská

Dana Mojžíšová

Hana Moravcová

Ing. Pavel Wágner

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Za Českou stranu sociálně demokratickou:

Vilém Čáp

Bc. Barbora Jägerová

Ing. Jitka Marie Weber, Ph.D.

Za TOP09:

Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

Ing. Tamara Spilková

Za Věci veřejné:

Mgr. Alena Štrobová

V Horních Počernicích dne 24. října 2010