Pojďte do toho s námi!

Milí hornopočerničtí,

            zajímá Vás místní dění a chcete mít reálně možnost ovlivnit život ve svém okolí? Rádi byste se zapojili? Ochotně Vám pomůžeme se realizovat. Kontaktovat nás můžete e-mailem:                                              info@sancepropocernice.cz

 


EVA TŮMOVÁ: NA SVOU NOVOU ROLI RADNÍ SE TĚŠÍM

Po odstoupení z funkce radního Petra He­riana byla do funkce zvolena Eva Tůmová. IT po panu Herianovi převez­me starostka Hana Moravcová a paní Tů­mová převezme částečně gesci dopravy a podpory podnikatelů.

Nedávno jste byla zvolena do funkce radní, jaké gesce budete mít na starost?

V podstatě budu hlavně komunikovat s po­černickými podnikateli. Spolu s paní Tomso­vou se pokusíme prohloubit projekt Podaná ruka. Chtěla bych pomoci podnikatelům, aby se dokázali lépe zorientovat na úřadě a na­vázat s nimi hlubší spolupráci například při akcích, pomoci jim medializovat jejich pod­nikání. Dále bych se ráda pokusila navázat spolupráci mezi podnikateli, Klubem podni­katelů a naší městskou částí.

A co se týče dopravy, budou pro mě hlavní dvě témata, která jsou klíčová, a to okruh Prahou, který vnímám opravdu jako okruh Prahou a nikoliv kolem Prahy a dále zklidně­ní Náchodské ulice. Vím, že název zklidnění je zavádějící, ale je to odborný termín, který musíme používat. Není to lehký úkol, máme dost svázané ruce, ale chtěla bych hlavně zrychlit jednání mezi obcí a jednotlivými in­stitucemi, které toto téma řeší a to je napří­klad TSK, Magistrát… Narážíme na velký pro­blém, což je čas a také klub podnikatelů není mezi počernickými znám.

Jak se na svou novou roli těšíte?

Těším se, je to pro mě výzva a doufám, že se toho úkolu zhostím dobře.

Vstoupit do nové funkce ve volebním roku nebude zrovna lehké, jste na to připrave­na?

Doufám, že připravená budu. Není moc času na to, abych ukázala, co umím a dokážu, ale pokusím se udělat maximum pro to, abych předvedla své schopnosti.

Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo v občanech vzbudit větší zájem o dění v Po­černicích. Potřebuji znát vaše názory. Pomůže to mně i mým kolegům v rozhodování. Šance je připravená rozšířit své řady o nové aktivní členy.

Lenka Bartáková, redaktorka

 


PRAHA ZAPŮJČUJE KOMPOSTÉRY

V rámci podpory domácího kompostování Hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny a následně po 5 letech darovány zájemcům. Žadateli mohou být fyzické osoby. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.

Zájemci mohou požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně předat na předepsanou adresu.

Nyní jsou přijímány žádosti pouze na plastové, jednokomorové, uzavřené kompostéry o objemu cca 1000 l. Na jeden pozemek je možné požádat maximálně o 2 kusy kompostéru. Žadatel musí tuto skutečnost uvést do poznámky.

Pokud by měl někdo zájem ještě o původně nabízený dvoukomorový dřevěný kompostér, může tuto informaci uvést opět do poznámky žádosti. V případě, že již registrovaný žadatel dvoukomorový dřevěný kompostér do doby vydání odmítne, bude kompostér nabídnut dalšímu žadateli v pořadí.

Žadatelem musí být fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků.

Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.

Plastový kompostér o objemu 1000 litrů – ilustrační foto

 


Volební rok začíná

Objevila se otázka, co je vlastně výrobní výbor a zda je to výbor, který schvaluje zastupitelstvo. Výrobní výbory zřizují všechny instituce, které připravují a realizují investiční akce. Vznikají především proto, aby v době realizace nedocházelo ke konfliktu s projektem a aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky navíc.

„Výrobní výbor se vždy týká nějaké konkrétní připravované akce. Většinou výrobní výbor svolává vedoucí inženýr projektu, případněinvestor. Zváni jsou odborníci, kteří jsou na akci nějak zúčastnění, to je investor, projektant, budoucí uživatel stavby, zástupce MČ, Odbor dopravy, Policie, cyklisti, invalidi apod. Účelem a smyslem výrobního výboru je operativně zapracovat připomínky a požadavky zúčastněných do projektu ve fázi přípravy akce (v době realizace je samozřejmě pozdě). Výrobní výbor je svoláván dle potřeby. „

Výbor není dle zákona výborem, který schvaluje ZMČ. Je to pracovní název, který používají všechny organizace např.TSK.

Členové: paní Moravcová, paní Březinová – za investora, paní urbanistka – za investora z hlediska územního plánu a urbanismu, paní Bidlová – řešení dopravy a životního prostředí, pan Vavruška – za investora, pan Trutnovský – odbornost z hlediska stavební realizace

Všichni členové se vyjadřují v rámci samosprávy, nikoliv státní správy.

Doufám, že jsem touto odpovědí uspokojila nejen opozici paní Štrobovou, která si vyžádala informaci dle zákona 106.

Mohli jsme si to napsat mailem nebo si zavolat. A tato možnost je tu stále.

 


 

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

Jak již bylo v Hornopočernickém zpravodaji informováno, v Horních Počernicích se objevil nový investor se záměrem výstavby nového obytného souboru v rozvojovém území „ Nad Palečkem“.

Jedná se o lokalitu, která je ohraničená z východu ulicí Ve Žlíbku, z jihu dálničním tělesem D11 a ze severu bytovými domy firmy Canaba. Na západě dotčená parcela sousedí s další rozvojovou plochou, kde je v současné době navrhována zástavba dvoupodlažních řadových domů doplněná dvoupodlažním objektem bytového domu s občanskou vybaveností v přízemí stavby. V jižní části stavební parcely je dle platného Územního plánu Prahy umístěna veřejná zeleň, dále pak zeleň izolační. V jihozápadní části parcela sousedí s pozemkem ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Jedná se o pozemek, kde MČ Horní Počernice má v úmyslu výstavbu sportovního areálu včetně kryté sportovní haly.

Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími a jedním ustupujícím podlažím. Doprava v klidu bude řešena převážně pod obytnými podlažími a bude vytvářet sokl bytových domů. Jedná se celkem o cca 930 bytů o velikosti 1kk až 3kk. Bytové domy jsou uspořádané do pravidelného rastru se snahou o maximální možné využití parcely.

Součásti návrhu bude i prodejna potravin s přilehlým venkovním parkovištěm. Další komerční plochy jsou navrženy v části přízemí bytových domů.

Zástupci firmy Ekospol a.s. nám zatím představili dvě varianty navrhovaného řešení území. V obou variantách jsme však shledali řadu nedostatků a dali jsme k nim naše připomínky.

Největším deficitem je absence občanské vybavenosti vyjma komerčních ploch, nedostatek zeleně a celková předimenzovanost návrhu.

Požadujeme řešit dané území v kontextu s celkovou urbanistickou koncepcí širšího území, zejména s charakterem území, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby. Nutná je také koordinace záměru v kontextu s dopravní infrastrukturou stávající i budoucí uvažované zástavby v zastavitelných plochách dle platného Územního plánu hl. m. Prahy. Především se záměrem MČ Horní Počernice na výstavbu sportovního areálu a plánovanou výstavbou řadových domů v západní části území.

Také odclonění dálničního tělesa od obytných staveb zemním valem musí být v celém požadovaném rozsahu, stanoveném v Územním plánu hl. m. Prahy.

Dále trváme na doplnění obytného souboru o potřebnou občanskou vybavenost a adekvátně rozsáhlé venkovní plochy pro volnočasové aktivity obyvatel. Naším požadavkem je i maximální možné ozelenění záměru, doplnění chodníků a alejí podél komunikací.

V návrhu je třeba klást také důraz na architektonickou a typologickou různorodost a umožnit tak vznik pro lidí příjemného a trvalé udržitelného obytného areálu.

Z rozsahu záměru a z něj vyplývajících dopadů a důsledku na širší území Horních Počernic, vychází potřeba veřejného projednání s občany naší městské části.

V Praze, dne 30.12.2017                             

Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan                      

                                      Slavnostní žehnání kapličky na ChvalechPartnerstvím čelíme skepsi k Evropské unii

Přinášíme Vám zajímavý článek paní starostky Hany Moravcové o partnerské spolupráci evropských měst zveřejněným na Lidovky.cz:

http://www.lidovky.cz/partnerstvim-celime-skepsi-k-evropske-unii-fe3-/nazory.aspx?c=A170820_204628_ln_nazory_jhe

 


Slavnostní otevření Knihovny 


Jménem paní ředitelky Místní veřejné knihovny Boženky Beňové a Horních Počernic si Vás všechny dovolujeme srdečně pozvat na setkání s Láďou Heryánem včetně autogramiády, které proběhne v rámci slavnostního otevření nově zrekonstruované Knihovny již v pondělí 5. června od 16:00h.

Těšíme se na Vás 🙂


 Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla 
 
              

Naše MČ Praha 20 – Horní Počernice, zastoupená paní starostkou Hanou Moravcovou, se v souvislosti s rozvojem sociální zodpovědnosti firem a podnikatelů, ale také v rámci vzájemné lidské pomoci, rozhodla realizovat projekt s názvem Podaná ruka.

Hlavním cílem tohoto projektu je propojení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí s vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy podporované osoby, prostřednictvím možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná se o sociální, komunitní program lokálního a regionální významu.

KONTAKT: Bc. Marcela Kousalíková, manažerka projektu, 775 204 478, marcela.kousalikova@makebrands.cz a Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka projektu, 601 388 910, 271 071 631 podanarukahp@pocernice.cz

Kompletní popis projektu naleznete na přiloženém PDF dokumentu:

 

 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA

Jménem paní starostky Hany Moravcové si Vás všechny dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla, které se uskuteční 18. května od 18:00 u Divadla Horní Počernice. V rámci odhalení navíc bude hrát: Jazz kolegium Boba Zajíčka. Určitě si tuto výjimečnou akci nenechte ujít!

 

Na Chvalském zámku proběhla ve středu 30. 3. výroční schůze KDU ČSL na Praze 14. Pozvání přijali ministr kultury Daniel Herman a předseda PMO a radní hlavního města Prahy Jan Wolf. Pan ministr, pan radní, starostka MČ Praha 20 Hana Moravcová, radní Petr Herian i všichni přítomní rádi využili možnosti komentované prohlídky Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku s jeho ředitelkou Alexandrou Kohoutovou. Výstavní projekt totiž vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, MČ Praha 20 a Státního fondu pro podporu kultury ČR. Dalšími partnery akce jsou společnosti O.K. SERVIS BioPro, Restaurace Sezona a M+M, s.r.o. Výstavu připravil Chvalský zámek ve spolupráci s Nadačním fondem ŠANCE. Vzácná návštěva všechny přítomné velmi potěšila. 
 

 
 Jsme velice rádi, že profesionální znalosti ve svém oboru dovedou naši členové uplatnit nejen v naší obci, ale že je jejich práce vidět a je ceněna i za její hranicí.
Zde Vám ji nabízíme k nahlédnutí a to odkazem na odvysílanou reportáž ČT:  Nebezpečné stromy u turistických stezek
 
 
 

 
 Vážení a milí příznivci, přátelé a spoluobčané,

 

Dovolte, abychom vám předložili čerstvé informace z oblasti výstavby: IPR představil městským částem, jak pokročila příprava Metropolitního plánu. Na semináři, kterého se 17. 4. 2015 zúčastnila téměř stovka zástupců městských částí – za MČ Praha 20 starostka Hana Moravcová a vedoucí Stavebního úřadu Richard Měšťan, zhodnotil IPR dosavadní spolupráci a zároveň představil další kroky při přípravě celopražských dokumentů, na jejichž vzniku se budou městské části významně podílet.

 

„Ačkoli stavební zákon ukládá pořizovateli povinnost projednávat až samotný návrh územního plánu, považujeme za velmi důležité se s městskými částmi o takto důležitých dokumentech bavit již v průběhu jejich vzniku,“ řekl ředitel IPR Petr Hlaváček.

 

Na setkání naváže 57 konzultačních seminářů s jednotlivými městskými částmi, na kterých budou zástupci IPR diskutovat o konkrétních lokalitách. Jedná se o další fázi komunikace s městskými částmi, kde se s Metropolitním plánem seznámí nová politická reprezentace a bude moci upravit a doplnit vizi rozvoje území svých městských částí. Cílem seminářů je zpřesnit informace o území, aby návrh Metropolitního plánu co nejlépe zohledňoval požadavky jednotlivých aktérů. Semináře budou probíhat do konce května.

„S každou městskou částí zvlášť budeme nejprve probírat témata, na kterých se shodneme. Věřím, že těch sporných bude mnohem méně,“ uzavírá Hlaváček.

Spolupráce s městskými částmi probíhá i na dalších dokumentech z dílny IPR, například na nedávno schválených Územně analytických podkladech nebo tzv. strategické koncepční rozvaze.

 


 

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP)

Probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Ministerstvem dopravy ČR, Hlavním městem Praha, starosty městských částí a okolních obcí ohledně rozšíření kapacity silničního okruhu kolem Prahy. Setkáváme se s názory okruh ano, okruh ne. Cílem našich jednání je získat všechny relevantní informace, zpracované studie a dokumentace, názor Středočeského kraje a Magistrátu. Zatím se nám to zcela nedaří, ale generální ředitel ŘSD nám přislíbil, že svolá jednání za účasti všech dotčených městských částí a obcí, kde budou tyto informace všem předány.

ROZPOČET NA ROK 2015

Na Zastupitelstvu naší MČ dne 9. 3. 2015 byl schválen rozpočet Prahy 20 na rok 2015. Podrobnější informace na následující straně a webových stránkách ÚMČ.

PROPOJKA K ZELENČI

Na jednání se starostou Zelenče Michaelem Husincem jsme se dohodli, že v současné době ani výhledově nepočítáme s propojením komunikace K Zelenči na komunikaci Bártlova směrem do stávající zástavby rodinných domků v lokalitě Čertousy.

ČERNÉ SKLÁDKY

V březnu proběhlo pravidelné místní šetření a kontroly černých skládek na našem území a jejich likvidace. Zároveň jsme monitorovali výskyt lidí bez domova v Horních Počernicích a učinili nápravná opatření.

 

 

Oslavy Dnu Země v Horních Počernicích

V sobotu 18. dubna jsme v Horních Počernicích oslavili Den Země. Začátek akce se uskutečnil v ulici na Na Chvalce, kde pod taktovkou Ondry Hrubeše probíhal úklid lokality Robotnice. Následoval přesun do parku u ZŠ Ratibořická a k MŠ Chodovická. Zde děti zasadily vrbičku v rámci získaného projektu Vodní hrátky, a následně jsme vyzkoušeli malé vodní turbíny.
Poděkování patří Karolíně Klímové, jako hlavní organizátorce a především rodičům a dětem z mateřské školky, kteří svou prací pomohli při realizaci celého díla.
V parku Ratibořická probíhaly soutěže pro děti. Odměnou jim bylo ovoce, sladký koláč a notýsek z recyklovaného papíru s logem Zdravé Horní Počernice.
Díky všem, kteří se i přes nízké venkovní teploty na organizaci podíleli, ale také všem, kteří se zúčastnili. Za radní Šance pro Počernice se zúčastila starostka Hana Moravcová a místostarostka Eva Březinová.
 
 

ROZHOVOR S CYKLOKOORDINÁTOREM

Petr Uzel: Usilujeme o dobře fungující cyklodopravu jako součást vyvážené mobility

Horní Počernice se k aktivní podpoře cyklistické dopravy hlásí již dlouho. Rada Prahy 20 od letošního března vytvořila pozici cyklooordinátora, kterou jako placený externista zajišťuje RNDr. Petr Uzel, který má odpovídající znalosti problematiky cyklodopravy nejen v našem regionu. Povoláním je geograf a člen sdružení Cyklisté sobě podporující zlepšení podmínek pro jízdu na kole. Do náplně jeho práce patří určování priorit v oblasti cyklodopravy, posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě, návrhy nových cyklotras a souvisejících dopravních opatření. Jeho úkolem je také koordinace a propagace nejrůznějších akcí souvisejících s touto problematikou.

V České republice přibývá měst a obcí, které to s podporou cyklistické dopravy myslí vážně a mají o pozitivní změny v této oblasti zájem. Předpokládám, že to byl hlavní důvod, proč se vedení Prahy 20 rozhodlo vytvořit pozici cyklokoordinátora.

Je pravda, že se náhled na cyklistickou dopravu postupně zlepšuje, což je součástí určité sebereflexe, důrazu na základní hodnoty jako je zdraví, pospolitost, poznání. Problémem je zatím nedostatečná vybavenost cyklistickou infrastrukturou. Pokud dochází k jejímu zlepšování, včetně bezpečnosti, tak se postupně zvyšuje podíl cyklodopravy. To je vítané v řadě dopravně přetížených míst v ČR pro související zklidnění dopravy, zlepšení prostředí.

Nejedná se přitom pouze o preferenci cyklodopravy, ale spíše o vyváženou mobilitu v souladu s podmínkami každé lokality a nastavením jejich obyvatel. Pohyb chodců, cyklistů, automobilů i fungování veřejné dopravy mají v každé lokalitě svůj neopakovatelný význam i vzájemné vztahy.

Horní Počernice zatím využívají možnosti pro cyklodopravu jen částečně. Vytvoření pozice místního cyklokoordinátora svědčí o aktivní podpoře racionálnějšího využití tohoto potenciálu.

Velkou úlohu v podpoře těchto trendů má Asociace měst pro cyklisty, zahrnující 50 členů v celé republice včetně našich sousedních městských částí Prahy 14 a Prahy 19. Ve své činnosti využívá koncentraci podnětů, zkušeností o cyklodopravě, mobilitě a fungování příslušných měst. Během dubna se počet členů Asociace zvýší o deset dalších lokalit včetně například Prahy 7 a 8. Je dobře, že tam směřují i Horní Počernice. Rada městské části Praha 20 se 18. března vyslovila pro podporu členství v uvedené Asociaci, což doporučila schválit i příslušnému zastupitelstvu. Členství v Asociaci není pouze o preferenci cyklodopravy. Spolu s podporou Horních Počernic jako Zdravé městské části, s fungováním iniciativy MA 21, angažováním městského urbanisty, to všechno svědčí o zdejší široké podpoře rozvojových trendů.

 

Jaké konkrétní problémy je třeba v Horních Počernicích v oblasti cyklodopravy řešit?

Problémů je dost, ale každá koncepčně zvládnutá potíž umožňuje zlepšení.

S přípravou řešení hornopočernických problémů začínáme bezprostředně, takže letošní rok bude zajímavý, i když větší změny se začnou projevovat až po určitém období. Problematika cyklodopravy a mobility se týká veřejného prostoru, budeme prosazovat optimální řešení, i když ani ta nemusí vyhovovat všem. V návaznosti na probíhající vymezení mezinárodních tras EuroVelo, dálkových vnitrostátních cyklotras v České republice, je nezbytné nejdříve zpracovat Koncepci cyklodopravy v Horních Počernicích. Tento podklad ujasní a vydefinuje perspektivní cyklotrasy, jejich propojení a vhodné cykloúpravy. Vytvoří podklad pro Akční plán cyklodopravy v Horních Počernicích, obsahující již časové a finanční plnění koncepce s doporučeními například vhodných forem realizace projektů. Dokumenty budou vycházet ze Strategického plánu rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013 – 2020. Během zpracování budou otevřeně diskutovány a průběžně budou identifikovat problémy k řešení. Stanou se naším důležitým podkladem i argumentem při jednáních.

 

Dalším značným problémem je bezpečné překonání dálnic obklopujících naši městskou část ze tří stran. Zřejmě největším z nich je překonání Pražského silničního okruhu mezi Počernicemi a Černým Mostem, které chceme řešit s Prahou 14 přednostně.

Problémem jsou i páteřní komunikace v Horních Počernicích, ulice Náchodská a Ve Žlíbku, které jsou přes den pro cyklisty v podstatě nevyužitelné. V Horních Počernicích bude ještě v tomto roce vyznačena středoevropská mezinárodní cyklotrasa EuroVelo č. 4. To bude spojeno s určitými úpravami na její trase, rizikovým místem je například křižovatka Božanovská x Mezilesí. Procyklistické úpravy vyžaduje prostor u železničního nádraží atd. Potom jsou zde potíže, které si ve veřejném prostoru vytváříme sami sobě navzájem. Patří mezi ně neohleduplné chování některých pejskařů, automobilistů, cyklistů i chodců, na pořadí nezáleží. Podstatné je to, že jsou to problémy zbytečné, až s prominutím pitomé, a proto bychom vůči nim měli být stále důraznější.

 

Jak probíhá komunikace s vedením naší obce a ostatními městskými částmi?

Komunikace s vedením Počernic je pozitivní, mám z toho dobrý pocit. Strategický plán rozvoje MČ Prahy 20 zde svoji kvalitou včetně vysoké úrovně veřejné diskuse založil solidní platformu pro další činnosti. Nyní připravujeme do jeho Akčního plánu úkoly na období 2015 – 2016. Při jeho prodiskutování s veřejností věřím, že získáme další náměty i na vyvážené zlepšování cyklodopravy.

Komunikace s ostatními městskými částmi se zatím nejvíce koncentruje na společné aktivity s Prahou 9, 14 a 19, s nimiž mimo jiné usilujeme o výhledové zajištění severovýchodní pražské cyklomagistrály, která by v Horních Počernicích umožnila cyklistům především mimoúrovňové překonání Pražského silničního okruhu a ulice Ve Žlíbku.

Poohlížím se i na sousední středočeské území. Je pravda, že jsme na okraji hlavního města, zároveň v kontaktním pásu mezi Prahou a středními Čechami, se zajímavým a cyklisticky stále vybavenějším Polabím i Pojizeřím. Karlštejn nám sice postavili na opačné straně Prahy, ale i tak zde zřejmě bude možno postupně vymezit několik tematických cyklostezek.

Jednou z forem vzájemné komunikace je internet. Připravují se úpravy počernických internetových stránek, kde bude prostor pro cykloproblematiku. Zatím s námi můžete sdílet cykloinformace na adresách:http://p20.cyklistesobe.cz, http://cyklo.praha.eu

Závěrem vás za skupinu Cyklisté sobě na Praze 20 zvu na sobotu 16. května, kdy pořádáme cyklovýlet do Klánovického lesa, který bude vhodný i pro rodiny s dětmi. Bližší údaje vám ještě sdělíme na internetu a ve Zpravodaji.

Horní Počernice vypadají z dálky, za dálnicemi, až nepřístupně, a je na nás, aby uvnitř byly o to více partnerské.

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

 

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

prvnímu jarnímu dni se odedávna přisuzovala zvláštní až zázračná moc, skutečné zázraky však pozorujeme každým dnem v probouzející se přírodě. Světlo, teplo a nová energie vítězí nad temnými silami, a to je neklamné znamení, že jsou tu Velikonoce, největší křesťanské svátky v roce a oslavy jara. Počasí se sice chvílemi tváří, že se zimy nevzdá, ta už ale prohrává na celé čáře. V dubnu nás jistě čekají pěkné teplé dny a my pro vás máme pár tipů na zajímavé akce v naší městské části. Vaší pozornosti by neměly uniknout nové výstavy na Chvalském zámku, v sobotu 18. dubna se můžete už od rána zúčastnit akce Ukliďme si Počernice a skoncovat s nepořádkem, jak nás k tomu vyzývá Ondřej Hrubeš na str. 8. I to může být váš příspěvek k letošním oslavám Dne Země, které pro vás týž den odpoledne připravuje koordinátorka projektu

Zdravá městská část Lenka Tomsová ve spolupráci s místními školami a občanskými sdruženími před školou v Ratibořické ulici. Jaro můžete přivítat na koncertech, sportovních i společenských akcích, o nichž podrobné informace najdete uvnitř čísla.

Velikonoce jsou velké téma, které díky historickým a náboženským souvislostem dokáže být velmi emotivní. Ať nás jejich poselství utvrdí v naději, jež je víc než všeliké skepse, jak píše v závěru svého velikonočního zamyšlení farář Petr Firbas na str. 17. Jaro a velikonoční čas jsou velkou příležitostí zapomenout na názorové rozdíly a obrátit se více k přírodě a jejím zákonům. Svátky jara se naštěstí budou slavit za každého režimu.

Přeji vám krásné jarní dny. Hana Moravcová, vaše starostka

 

 

Kickboxerka Martina Ptáčková přivezla stříbro z Dublinu

Kickboxerka Martina Ptáčková se vrátila z Irish open, kde na závodech světového formátu reprezentovala Horní Počernice. Závody se uskutečnily v irském Dublinu ve dnech 5. – 9. 3. 2015. Martina narazila ve startovním pavouku na závodnice z Evropy a dokázala i přes své zranění po zápase s obrovitou Španělkou vybojovat 3. místo.

„Úplně spokojená nejsem, chtěla jsem vyhrát, natrénováno jsem měla hodně a byla dobře připravená, ale nevyšlo to podle mých představ,“ svěřila se Martina. „Každý zápas je jiný, a při tak velké konkurenci stačí malá chybička, a už je zle. V semifinále fullcontactu bez rozdílu vah jsem nastupovala se svalovým zraněním a nepodala tak plný výkon, navíc jsem se v zápalu boje nechala diskvalifikovat, ale i tak měla francouzská soupeřka v té době nabodováno,“ říká kickboxerka Ptáčková, která čekala lepší organizaci a atmosféru závodů, zato ji v Irsku nejvíce zaujala prohlídka centra Dublinu.

Do konce uzávěrky tohoto čísla Martina stihla ještě vybojovat 2. místo na Czech open. Co bylo na závodech nejtěžší? „Bezpochyby projít lékařskou prohlídkou. Měla jsem zdravotní potíže a prošla až po několikátém pokusu. Byly to větší nervy než samotné závody,“ říká Martina a děkuje svým fanouškům za podporu a hlasy, které ji poslali do ankety Milka 2015. Díky jim s přehledem zvítězila v kategorii bojovnice. Gratulujeme!

 

 
 Vážení a milí,

rádi bychom informovali o kompetencích radních Rady MČ Praha 20, jež byly schváleny na Radě 2. 12. 2014.

 

Hana Moravcová,

starostka: Oblast financí a investic ÚMČ a jeho komunikace s občany, Doprava, Bezpečnost, prevence kriminality, Správa majetku, bytová politika, Podpora podnikatelských aktivit, Krizové řízeníMgr. Eva Březinová,

1. zástupce starostky: Zastupování starostky v plném rozsahu dle Zák. č.131/2000 Sb., Školství, Kultura, Sociální a zdravotní problematika

Mgr. Jiří Beneda,

2. zástupce starostky: Legislativní záležitosti, Sport, Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Ing. Petr Herian,

radní: Informatika

Karla Polydorová,

radní: Výstavba a územní rozvoj

Mgr. Alena Šefčíková,

radní: Životní prostředí, Cestovní ruch

Ing. Pavel Wágner,

radní: Strategický plán

 

   Dále pro zájemce zveřejňujeme programové prohlášení, které si můžete stáhnout a přečíst zde:

Programove prohlaseni Rady MC Praha 20

 


  

Vážení a milí příznivci,

dovolte nám oznámit, že jsme ukončili povolební jednání s tímto výsledkem: dne 22. 10. 2014 byla uzavřena Smlouva o koaliční spolupráci pro období 2014 až 2018 mezi sdružením Šance pro Počernice a stranou TOP 09. Smlouva byla stvrzena podpisy všech zastupitelů obou uskupení. Těšíme se na společnou práci pro rozvoj Horních Počernic. 

Dohodnutou koaliční spolupráci stvrdíme na Ustavujícím zastupitelstvu MČ Praha 20 dne 11. 11. 2014 od 17 hod. ve velkém sále Chvalského zámku. 

Koaliční strany se dohodly na následujícím složení funkcionářů Zastupitelstva MČ Praha 20:

starostka (uvolněná): Hana Moravcová, Šance pro Počernice

místostarostka (neuvolněná): Mgr. Eva Březinová, Šance pro Počernice

místostarosta (neuvolněný): Mgr. Jiří Beneda, Šance pro Počernice

radní (neuvolněná): Karla Polydorová, Šance pro Počernice

radní (neuvolněný): Ing. Petr Herian, Šance pro Počernice

radní (neuvolněný): Ing. Pavel Wágner, Šance pro Počernice

radní (neuvolněná): Mgr. Alena Šefčíková, TOP 09

Celé znění koaliční smlouvy si můžete přečíst zde:

Koalicni smlouva Sance_TOP_2014-10-24_08-57-32-1

 


  

 Vážení a milí,124_-_Slunecnice

dle květomluvy vyjadřuje květina SLUNEČNICE hrdost a oddanost. Přesně to teď cítíme, proto vám tuto krásnou květinu posíláme alespoň takto virtuálně.

Cítíme obrovskou vděčnost vůči vám, kteří nás volili. Cítíme radost, hrdost, štěstí. Ale zároveň si uvědomujeme, že máme vůči vám velký závazek. 

Přiznáváme, že vítězství v komunálních volbách se 44,13 % a 12 získanými mandáty z celkových 25 nikdo z nás nečekal! 

Budeme se moc a moc snažit naplnit vaši důvěru.
   Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. 

Při přepočtu na mandáty máme nyní v Zastupitelstvu MČ Praha 20 celých 48 %

V minulých volbách v roce 2010 jsme získali 7 mandátů, nyní 12 mandátů

V minulých volbách v roce 2010 byl náš volební výsledek 26,37 % hlasů, nyní 44,13 %. To vše po pouhých 4 letech práce.


Vašimi zastupiteli za Šanci pro Počernice se stali:
Hana Moravcová, Petr Herian, Eva Březinová, Dana Mojžíšová, Karla Polydorová, Monika Hrušková, Alexandra Kohoutová, Jiří Beneda, Hana Čížková, Pavel Wágner, Boženka Beňová a Eva Tůmová.

 


 

Dopis Anonymovi.

(Ne)vážená Neznámá či Neznámý či Neznámí,
nevíme, čím Vám sdružení Šance pro Počernice ublížilo natolik, že obcházíte (možná s batůžkem) Horní Počernice a dáváte do schránek už druhou dávku anonymů.
Netušíme, proč je ve Vás tolik zášti, zapšklosti, malosti a zřejmě i nenávisti, když útočíte proti lidem, kteří nikomu neublížili, jen jsou zřejmě na druhé straně politického spektra… než někdo, kdo je Vám blízký a koho skrytě podporujete.
Naši lidé ze Šance jsou osobnosti, jsou to lidé v zajímavých profesích, kteří mají za sebou mnoho práce a mnoho příznivců. Chápeme, že to může vadit někomu, kdo se takovým složením kandidátky opravdu chlubit nemůže.
Víme však jedno – nejsme leví, nejsme praví, ale především NEJSME KŘIVÍ.
My jsme své letáky – tj. programy do schránek – vždy podepsali.
Vy ne. Vy jste jen jen „ubohý“ anonym.
Citace o tom, kdo píše anonymní dopisy, uvádíme zde, zdroj webové stránky Asociace grafologů ČR, viz http://www.grafologiecr.cz/g_archiv/g_archiv3.php
Vaše
Šance pro Počernice

 


 

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

chcete vědět jaký je náš pohled na problematiku SOKP a koho v aktivitách v této problematice podporujeme? Nabízíme Vám k prostudování články a naše stanoviska. Rozhodně však patříme k těm, kteří podporují iniciativu „Rozumného okruhu“, více na stránkách www.rozumnyokruh.cz.

 

Praha vrátila tranzitní kamionový okruh tam, kam nepatří, do hustě zastavěných městských částí!

Magistrát formou změny „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy“ opět vrátil transevropskou dálnici do stejné stopy z roku 1963, ze které byla v roce 2011 rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ČR v Brně, vymazána. Mezinárodní tranzitní dálniční „okruh“ má vést opět Suchdolem, Dolními Chabry, Ďáblicemi, Horními Počernicemi, Čakovicemi, Satalicemi, Běchovicemi, Černým Mostem a dalšími obytnými lokalitami.

celý text v archivu aktualit…

 

 


 

Víte, jak se volí v komunálních volbách?

 Pro připomenutí uvádíme všechny varianty:

Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. Hlasy může rozdělit mezi vícekandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.
PŘÍKLAD: Volíme-li u nás v Horních Počernicích, je zde 25 zastupitelů. Můžete tedy udělit maximálně 25 hlasů.
Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:

Metoda 1, tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 25 hlasů*
Metoda 2: vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a rozdělit až 24 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek**
Metoda 3: rozdělit 25 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek

*Dvacet pět hlasů kandidátka dostane pouze tehdy, kdy je na ní 25 kandidátů. Pokud by na kandidátce bylo např. 5 kandidátů, kandidátka dostane pouze 5 hlasů.
**Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek. 

Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Sněmovny. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta. 

Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky, preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce.

Do Zastupitelstva hl.m.Prahy, tzv. na Magistrát volíme 65 zastupitelů.
Není vám to stále jasné? Vyzkoušejte si simulátor volebního lístku na http://volby.rovnou.cz/.

 


 

Veliké díky všem, kteří jste nás přišli podpořit

a strávit  společně s námi velmi příjemné odpoledne na Chvalské tvrzi. Děkujeme za slova podpory a povzbuzení a dále i přátelské rozhovory. Jsme moc rádi, že jste přišli a věnovali svůj čas pro vytvoření příjemné atmosféry pro setkání a pro vytvoření prostoru k dialogu nebo jen k sousedskému „klábosení“. Bylo nám s Vámi moc hezky a doufáme, že i Vám. Ještě jednou veliké díky!

 


 

 

„Šance a Konec prázdnin“

 Poslední prázdninovou neděli proběhl na stadionu SC Xaverov dětský a fotbalový den. Přestože se zprvu zdálo, že budeme muset soutěžit sami, několik odvážlivců nás podpořilo i v dešti. Netrvalo však dlouho a hřiště se zaplnilo sluncem i nadšenými dětmi, pro které byly připraveny soutěže a v cíli zasloužená odměna. K zpestření programu přispělo vystoupení Kosagym či fotbalové utkání mezi současnými a bývalými hráči SC Xaverov. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné zakončení prázdnin!

 

O akci se zmínil i Pražský deník a jeho pohled si můžete přečíst zde:

KP_PrDenik 

Akce očima fotografů

Pražský deník


 

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

díky vám jsme získali potřebný počet podpisů a můžeme se tak účastnit podzimních komunálních voleb. Nyní jsme k volbám zaregistrováni a to pod číslem 4. Velmi vám děkujeme za projevenou důvěru a podporu, kterou jste nám vyjádřili. Jsme jediné nezávislé a nepolitické sdružení kandidátů v Horních Počernicích, nestojí za námi žádná politická strana a ani se za žádnou politickou stranu neschováváme pod jiným názvem. Právě proto jsme potřebovali vaší podporu. Věříme, že vaše podpora je i oceněním naší práce v uplynulých letech.

Děkujeme vám, že máme šanci pokračovat.

 

 Inzerce_A4_nahled_1

 


 

„Když dýcháme svinstvo aneb Jak se žije u frekventovaných silnic“

Reakce na článek pana Rýpara 

 Pan Rýpar na webu epocernice.cz velice dobře upozornil na vážný a pravděpodobně nezměnitelný problém, který se řeší již několik desítek let. Jedná se o problematiku pražského okruhu, který se výrazně dotýká i naší městské části. 

http://www.okruhprahy.cz

            Před několika lety vznikla iniciativa Rozumný okruh, která spojuje občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí a dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci byla vybrána ta nejvhodnější.

celý text v archivu aktualit…


Má ještě Robotnice šanci?

Aneb Robotnice ŠANCI má, pokud bude vůle

V poslední době se objevují různé spekulace ohledně Robotnice a mnozí z vás nás oslovují a žádají o podrobnější informace. V květnovém čísle Hornopočernického zpravodaje jsme si mohli přečíst rozhovor s Jiřím Benedou, radním MČ Praha 20, který vyslovil svůj zásadní nesouhlas s masivním zastavěním lokality Robotnice. Projekt rozsáhlé výstavby připravuje developer BH Realty navzdory tomu, že MČ Praha 20 deklarovala, že majoritní plochy v její obytné části by měly být zastavěny maximálně izolovanými rodinnými domy.

celý text v archivu aktualit…

 


V posledních třech letech je naše městská část v dobré finanční kondici

Mám radost, že se nám každoročně daří výrazně zvyšovat prostředky na účtech městské části při splnění rozpočtu a zachování objemu investic. Na účtech městské části jsme k 30. 4. 2014 měli 86,5 mil. Kč.

Vývoj stavu účtu ke konci roku za posledních pět let:

VyvojStavuUctuZa5Let

celý text v archivu aktualit…

Petr Herian, předseda finančního výboru

 


.

Jiří Beneda: Snad má ještě Robotnice šanci

V rozvaze nad budoucností svého území pro potřeby Metropolitního plánu deklaruje Městská část Praha 20 mimo jiné i to, že majoritní plochy v její obytné části by měly i nadále zůstat zastavěné izolovanými rodinnými domy s dostatečným množstvím zeleně, čímž se posílí obraz Horních Počernic jako vilové čtvrti se zahradami, a to jak v území stabilizovaném, tak v rozvojovém. Dále se zde uvádí, že jako nepřípustnou je třeba chápat výstavbu bytových domů v rámci stávající stabilizované zástavby izolovaných rodinných domů, resp. v její těsné blízkosti, a výstavbu hmotnějších objektů v obytném území umožnit pouze v blízkém okolí nových lokálních center. V této souvislosti se v poslední době hodně diskutuje také o výstavbě v lokalitě Robotnice. Radní a předseda komise výstavby a územního rozvoje Jiří Beneda patří k těm, kteří s tímto projektem zásadně nesouhlasí.

Pane radní, jak víme, firma BH Reality vstoupila do tohoto podnikatelského záměru koupí pozemku, aniž měla zajištěný souhlas obce s tak mohutnou výstavbou vlastně v poslední lokalitě, která je částečně ještě majetkem obce a z tohoto pohledu je tedy pro obec zásadní.

Pokud deklarujeme, že by se v takové lokalitě měly stavět rodinné domy, potom nechápu vstřícnost některých radních vůči těmto podnikatelům a jejich megalomanským projektům jen proto, že tito podnikatelé nakoupili v této oblasti pozemky. Dle mého názoru je projekt BH Reality na zástavbu Robotnice v přímém rozporu se současnými zásadami na výstavbu v Horních Počernicích deklarovanými a prezentovanými Radou naší Městské části. Domnívám se, že od takové výstavby, kterou zde zmíněná firma navrhuje, by měla obec rozhodně ustoupit. Domy podobné těm, které stojí už několik let při ulici Božanovské jižním směrem, nemají v této lokalitě co dělat. I když byl projekt BH Reality několikrát upravován, a doporučuji občanům, aby se s jednotlivými projekty podrobně seznámili, a výška jednotlivých domů byla údajně snížena, stále se jedná ve své podstatě o styl výstavby, samozřejmě v novodobém pojetí, který známe z komunistické éry, viz sídliště ministerstva vnitra, která charakter Horních Počernic navždy zhyzdila. Pokud chce současné vedení radnice v takové politice pokračovat, musím říct, že s ní zásadně nesouhlasím.

celý text v archivu aktualit…

 


Se starostkou Hanou Moravcovou o stavebních záměrech v obci

Paní starostko, na základě výzvy primátora hlavního města Prahy připravila Městská část Praha 20 v roce 2013 rozvahu nad svým územím pro potřeby Metropolitního plánu. Co tedy považujete z hlediska dalšího vývoje naší městské části za nejdůležitější?

Lakonicky řečeno, nejdůležitější je celek. Horní Počernice jsou sice nedílnou součástí Prahy, ale svým uspořádáním a jasným vymezením zastavitelného a nezastavitelného území by měly mít spíše charakter samostatného města s dostatečným prostorem pro příjemný život, práci i rekreaci. Naší snahou je proto zamezit prolínání našeho zastavěného území do sousedních městských částí a obcí, a lidem, kteří v Horních Počernicích bydlí, zajistit odpovídající občanskou vybavenost.

Zastavěné území by si i nadále mělo udržet své dvě hlavní a jasně oddělené podoby i funkce, tedy obytnou a produkční. Nechceme zhušťovat stávající zástavbu, ale naopak v rámci rozvojových ploch vymezených stávajícím územním plánem, chceme rozvolněnou zástavbu, přičemž obytná část by vždy měla tvořit většinu zastavěného území. Horní Počernice by měly mít obraz vilové čtvrti se zahradami, a to jak ve stávajícím, tak rozvojovém území. Je třeba maximálně chránit současné zelené plochy a nepřipustit, aby se tyto plochy, deklarované jako zeleň či orná půda, změnily na plochy určené k výstavbě.
Jak řekl architekt Roman Koucký v souvislosti s úskalími nového Metropolitního plánu Prahy, extenzivní rozvoj je už minulostí, je to neřest dvacátého století. Z hlediska životního prostředí musíme hledat kvalitu v každém místě, v každé jednotlivosti. Město by mělo být především místem k životu. Potřebujeme intenzivní strukturu, která vytváří především kvalitu života, proto jsme také v roce 2012 angažovali jako poradce v těchto záležitostech architekta Jana Kasla.

Můžete uvést konkrétní nejdůležitější stavební záměry v obci? Jistě mezi ně patří velmi diskutovaná výstavba v areálu Léčebně rehabilitačního střediska na Chvalech.

V tomto případě je přerušeno územní řízení do doby, než se stavbou kruhového objezdu vyřeší dopravní napojení s ulicí Hartenberskou a celková rekonstrukce této komunikace. Nyní jednáme s majiteli pozemků v daném místě. Teprve po vypořádání vlastnických vztahů můžeme požádat o peníze na stavbu kruhové křižovatky. Pokud půjde vše dobře, mohla by stavba po projednání celého stavebního řízení začít nejdřív v roce 2016. Dále je zde třeba řešit problematickou dopravu a možný vliv na životní prostředí.

celý text v archivu aktualit…

 


Antonín Wagner: Jednou skautem, skautem navždy

V roce 2012 se čeští skauti ohlíželi za uplynulým skautským stoletím. Protože bylo na události opravdu bohaté, rozhodně bylo na co vzpomínat. O životaschopnosti skautských ideálů svědčí i to, že bylo hnutí po několika zákazech minulého režimu a perzekuci mnoha skautů vždy velmi rychle obnoveno. Dobrodružství jménem skauting pokračuje i v tomto století na zásadách, prověřených léty. Každá historie, skautskou nevyjímaje, je plná velkých událostí. Vedle nich však existují tisíce životních osudů lidí, kterým běh dějin neočekávaně změnil životní cestu. O historii skautingu, o jeho rozmachu, úspěších i zákazech, jimž byl za nacismu a komunismu pro své hodnoty vystaven, ví u nás v Horních Počernicích asi nejvíc zdejší rodák Antonín Wagner (1944), přezdívaný Racek.

Hnutí, které u nás vzniklo z iniciativy A. B. Svojsíka pod názvem Junák – český skaut, poznal Antonín Wagner až po druhé světové válce díky svým dvěma starším bratrům. „V Horních Počernicích byla po válce velice silná skautská organizace. Bráchové mě sice párkrát na schůzku vzali sebou už jako malého prcka, ale vyrůstal jsem spíše s mými dvěma sestrami. To víte, že mě to mrzelo, když bratři odjeli v létě tábořit pod stany, a já musel zůstat doma. Od malička jsem rád četl a velmi mě ovlivnily časopisy Mladý hlasatel nebo Junák, miloval jsem knihy cestovatele Františka A. Elstnera, který od roku 1923 zakládal v Čechách lesní školy skautingu.

Za zlatou éru českého skautingu, kdy tímto hnutím prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření, je označováno předmnichovské období. Už v roce 1948 byly orgány Junáka nahrazeny nelegitimním vedením a organizace byla násilně včleněna do Svazu československé mládeže ovládaného komunisty. Ale podobně jako za nacismu dokázali čeští skauti ve své činnosti pokračovat. V těžkém období padesátých let se řada z nich stala obětí politických procesů a strávili roky v komunistických žalářích. Byli mezi nimi i dva skauti z Horních Počernic bratr Balšán a bratr Král, hrozným způsobem potrestaní za roznášení protirežimních letáků. Činnost zdejšího střediska jako celé organizace byla zakázána.. Perzekuce se dotkla i rodiny Wagnerových. Z února 1948 si dobře pamatuje, jak se Počernicemi projížděli ozbrojení milicionáři. Po jedenáctiletce absolvoval Antonín Wagner kurz radiomechanika a nastoupil v Praze na vojnu. I zde se mu komunisté snažili dávat najevo, že jeho katolicismus je něco nesmyslného. Po vojně si dodělal průmyslovku a poté až do převratu v roce 1989 pracoval jako slaboproudař.

celý text v archivu aktualit…

 


Správná volba je službou společnosti

Pro většinu nás starších jsou květnové dny spojeny s oslavou konce 2. světové války. Naštěstí jsou i ti, kteří si v květnu vzpomenou na sv. Josefa Dělníka, patrona všech pracujících a jejich rodin. To vše je otázka tradice, výchovy a volby. Už je tomu téměř čtvrt století, kdy se nám dostalo výsady svobodně volit a svobodně se rozhodovat, zda k volbám jít či ne. Už nám nehrozí vynucování volební účasti nebo postihy za to, že k volbám nepůjdeme. Díky Bohu za to i přesto, že leccos je dnes možná složitější než tehdy, tedy volit, například v květnových volbách do Evropského parlamentu. Volit konkrétní kandidáty? Volit kvůli renomé naší země v Evropě a myslet v širších souvislostech? Cesta k evropské volební urně by měla být výrazem kroku solidarity s ostatními členy Unie, kteří chtějí přes své zástupce spíše stavět mosty, než si opevňovat svůj břeh. Měla by být výrazem vnitřní důvěry a očekávání, že cokoliv je třeba udělat s nadějí na zlepšení, je nutné to udělat. V této chvíli je třeba vybrat správné lidi. Takové, kteří si důvěru zaslouží a kteří by mohli vykonat něco dobrého. Pokud má našemu soužití v Unii někdo pomoci, jsme to my. Protože to co jsme, a co budeme, nezávisí pouze na volbách, ale na každém z nás, naší vůli a chuti žít s druhými a pro ně. Na správné volbě, rozhodnutí a práci, v níž se nejen realizujeme, ale zároveň vykonáme službu společnosti. I to je jedno z poselství výše citovaného patrona práce sv. Josefa, které na rozdíl od těch historicky nedávných platí už dva tisíce let.

Dana Mojžíšová

 


Duben 2014 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Horních Počernicích

Paní starostko, v aktualitách uvádíte, že došlo k výraznému posunu při jednání o zastřešení čistírny odpadních vod v Čertousech. Kdy tedy přestane občany obtěžovat nepříjemný zápach z těchto míst?

Začátkem letošního února byla vypracována Pražskou vodohospodářskou společností čistopis studie proveditelnosti pro potřebné stavební úpravy čističky. V současné době zahajuje PVS projektovou přípravu, v níž řeší nejen zastřešení kalových nádrží, ale i vhodnou technologii pro čištění odtaženého vzduchu. Konkrétnější časový plán bude znám po dopracování dalšího stupně projektové dokumentace a podrobný harmonogram realizace stavby bude předmětem nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Půjde-li vše tak, jak vedení PVS slíbilo, mohla by celá akce začít v srpnu a skončit v říjnu 2014.

Volební období se pomalu chýlí ke konci. Mohla byste zrekapitulovat, co se podařilo v resortu dopravy a jaké investice vedení obce plánuje?

Řešení dopravy a zmírnění jejích negativních vlivů na život občanů Horních Počernic je pro vedení naší městské části stále prioritou. Naše představy o budoucnosti v oblasti dopravy jsou jasné také díky tomu, že jsme k rozhodování přizvali i veřejnost v rámci tvorby Strategického a územního plánu. Občané měli možnost říci svůj názor a určit, co považují pro budoucnost Horních Počernic za důležité, a potvrdilo se, že je to právě doprava, která je trápí nejvíc. Součástí změny Územního plánu v naší městské části je uspořádání části vybrané komunikační sítě, která umožní převedení tranzitní dopravy z obce. Je to především přetížená Náchodská ulice, kudy se od rána do večera doslova valí stovky automobilů v obou směrech, a potřeba odvést tranzitní dopravu zcela mimo náš katastr. Jedná se konkrétně o silnici od Poděbrad, která bude na okraji Prahy odkloněna do nové trasy směrem na jih s napojením do navržené mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11 v lokalitě Beranka. Tato křižovatka umožní rovněž napojení z oblasti Klánovic a Šestajovic.

celý text v archivu aktualit…

 

Z diáře radnice březen 2014 

■ MÚK Beranka

Dne 24. 1. 2014 zasedala centrální komise Ministerstva dopravy ČR k problematice infrastruktury pozemních komunikací. Po projednání a posouzení záměru schvaluje tato komise předložený záměr projektu investiční akce D11, MÚK Beranka s ohledem na doplněné podklady a zvýšení významu MÚK Beranka v případě rozšíření dálnice D11 na šestipruhové uspořádání.

■ Sportovní hala

V nejbližších dnech bude zahájeno územní řízení pro výstavbu multifunkční sportovní haly u ZŠ Ratibořická. V roce 2014 by mělo být hotové územní rozhodnutí a projedná – no stavební povolení. Po získání finančních prostředků by stavba mohla být zahájena v druhém pololetí 2015.

celý text v archivu aktualit…

 

Březen 2014 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Horních Počernicích

Paní starostko, na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2014. Jak naše městská část hospodařila a s jakými největšími investicemi a výdaji letos počítá?

Jsem ráda, že jsme mohli občanům oznámit příznivý výsledek hospodaření naší radnice s nejvyšší zůstatkem na bankovním účtu od r. 1989 ve výši 74 milionů korun. Finanční zdroje rozpočtu naší městské části pro rok 2014 jsou v celkové výši 193.717 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy nám také byly navýšeny dotace o tři miliony korun oproti původnímu návrhu. Návrh rozpočtu běžných výdajů jsme sestavili na základě požadavků jednotlivých odborů a ředitelů příspěvkových organizací s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 20 a k účelovosti vynakládaných peněz. Nárůst běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 představuje 10,489 milionů korun, protože letos plánujeme opravy ve školských zařízeních za více než tři miliony.

V letošním roce bude také pokračovat oprava budovy bývalého sklenářství v areálu Chvalské tvrze, na kterou jsme obdrželi neinvestiční dotaci z magistrátu. Náklady na opravu budovy v roce 2014 představují částku pět milionů korun.

Konečně se letos budou opravovat i některé komunikace v obci.

Na konci března začne oprava povrchu ulice Ve Žlíbku. Odbor městského investora hlavního města Prahy zahájí letos v květnu také rekonstrukci deseti komunikací, jejichž výčet najdou občané v informacích z odborů na straně 6 a 7. Další ulice se budou opravovat v příštím roce. Tyto rozsáhlé akce sebou přinesou komplikace v dopravě včetně změny trasy některých autobusů. Občany v dané lokalitě budeme včas o zahájení stavby i všech změnách v dopravě informovat.

celý text v archivu aktualit…

 

Z diáře radnice únor 2014

Komise Strategický plán a Zdravá městská část Horní Počernice

V lednu zasedala komise, která se zabývala rozdělováním úkolů vyplývajících z akčního plánu na rok 2014 a plánováním akcí v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice.

Otovická

Proběhlo jednání s občany ohledně aktualizace projektové dokumentace před rekonstrukcí komunikace Otovická.

celý text v archivu aktualit…

 

Z diáře radnice leden 2014

 • ODKLON NÁKLADNÍ DOPRAVY V ULICI VE ŽLÍBKU

Dopravní značení, které definitivně zakazuje vjezd nákladním automobilům do ulice Ve žlíbku, bylo již instalováno. Dodržování zákazu bude pravidelně kontrolovat městská policie.

 • KRUHOVÝ OBJEZD

konečně byl schválen dodatek plánovací smlouvy se společností VGP, který stanovil dokončení kruhového objezdu v severní části ulice Ve žlíbku v roce 2014.

celý text v archivu aktualit…


 

Charitativní koncert skupiny ČECHOMOR se konal na Chvalské tvrzi v pátek 27. září 2013 od 19 hodin v předvečer státního svátku Dne české státnosti. Jako předkapela vystoupila skupina The Tap Tap.Celý výtěžek koncertu byl věnován na charitativní účely pro Jedličkův ústav, Pomocné tlapky o.p.s. a Nadační fond Šance.

Z diáře radnice květen 2013

 • SCHŮZKA S ŘEDITELEM MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 22. 3. 2013 se konala na Ředitelství Městské policie Praha 14 schůzka nového ředitele Městské policie Praha Ing. Eduarda Šustera se starosty okolních městských částí, aby je seznámil s plánem činnosti MP v tomto regionu.

 • KULATÝ STŮL

Dne 25. 3. 2013 proběhlo další pracovní setkání zástupců všech politických i nepolitických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 20 – Horní Počernice. Přítomní byli detailně seznámeni s informacemi o řadě akcí, které jsou důležité pro celou městskou část, například v oblasti dopravy nebo zadávání územního plánu. Diskutovalo se zejména o otázce rekonstrukce komunikací, které nejsou v investicích Odboru městského investora MHMP, a také o plánované výstavbě nové pošty v Horních Počernicích. Mrzí nás, že o tato setkání je mizivý zájem ze strany opozičních zastupitelů.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice duben 2013

 • DOPRAVNÍ STUDIE

Na Chvalském zámku proběhlo veřejné slyšení ke zpracované dopravní studii. Připomínky občanů, zaslané do 31. 3. 2013, budeme zpracovávat a konečný materiál předložíme do konce dubna. Informace najdete na webových stránkách ÚMČ.

 • KOVODEMONT

Proběhlo místní šetření a byly stanoveny podmínky provozu firmy za železniční tratí, která zpracovává kovový materiál. Jedná se sice o průmyslovou zónu, ale jelikož je v blízkosti obytné zástavby, byly stanoveny podmínky provozu tak, aby nedocházelo k narušení klidného bydlení občanů především ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice březen 2013

 • VEŘEJNÉ SLYŠENÍ O ČERTOUSÍCH

Proběhlo veřejné slyšení s občany, týkající se výstavby bytových domů Čertousy. Všechny připomínky byly zapsány a budou zahrnuty do smlouvy s investorem.

 • PŘEDNÁŠKA O ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Na Chvalském zámku jste mohli vyslechnout přednášku s názvem: Chcete se dozvědět více o konfl iktu? Víte, co je mediace a kdy jí využít? Jelikož se jednalo o velmi zajímavou prezentaci s následnou diskusí, věřím, že příště přijde ještě více posluchačů, protože vzhledem k současné situaci v naší společnosti jsou tato témata velmi aktuální.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice únor 2013

 • ROZPOČET

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo rozpočet na rok 2013, kde jsou investice ve výši 67 mil Kč především do základních a mateřských škol. Hlavní investicí je půdní vestavba ZŠ Ratibořická, která měla původně stát 45 mil. Kč, ale po revizi projektové dokumentace se nám částku podařilo snížit na 21 mil. Kč.

 • PŘÍSPĚVEK PRO MČ

Podařilo se nám získat 1 milion Kč od společnosti Makro.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice leden 2013

 • ROZPOČET HL. M. PRAHY

Dne 29. 11. 2012 byl schválen rozpočet hlavního města Prahy. V rámci dotačních vztahů s městskými částmi získaly Horní Počernice pro rok 2013 o cca 3 miliony korun méně než v roce 2012, ale stále jsme na tom o 16 milionů Kč lépe než v roce 2010. V rozpočtu máme také peníze na dokončení kanalizace Domkovská a rekonstrukci komunikací.

 • ČESKÉ DRÁHY

Proběhlo jednání se zástupcem Českých drah a konečně došlo k posunu ohledně odprodeje pozemků pro MČ a zejména na rozšíření sběrného dvora. O pozemku na rozšíření parkoviště u nádraží budeme jednat v lednu 2013.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice prosinec 2012

 • STRATEGICKÝ PLÁN

24. října proběhlo poslední setkání s občany v souvislosti se strategickým plánem. Veškeré zápisy najdete na webu Horních Počernic pod kolonkou strategický plán. Z našich společných setkání jsme zaznamenali i spoustu dalších užitečných podnětů. Rozhodli jsme se společně s kolegyní Štrobovou, že bude velmi užitečné se takto s občany setkávat častěji a pravidelněji.

 • FZŠ CHODOVICKÁ

Po celkové rekonstrukci bylo slavnostně otevřeno sportovní hřiště u FZŠ Chodovická.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice listopad 2012

 • MIMOŘÁDNÝ SNĚM STAROSTŮ

Byl svolán mimořádný sněm starostů Prahy 1 – 22. Řešilo se zlepšení komunikace mezi magistrátem a městskými částmi.

 • DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

Věřím, že se v tomto tématu už blížíme do cíle. V posledním říjnovém týdnu jsme schvalovali konečný kompletní materiál, který je přílohou žádosti MČ o bezúplatný převod této budovy, v listopadu předkládám tento záměr zastupitelstvu. Po schválení zastupitelstvem předám tuto žádost společně s usnese-ním zastupitelstva na příslušný úřad.

celý text v archivu aktualit…


Říjen 2012 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o dění v Horních Počernicích

Začnu kanalizací, protože to je v naší obci letitý problém. Podle harmonogramu prací nyní budujeme největší část chybějící kanalizace pod názvem Domkovská. Podařilo se nám přesvědčit vedení hlavního města Prahy, aby v souvislosti s touto stavbou provedla část dešťové kanalizace v ulici Chvalkovická, která sice byla vyprojektována, ale v této veřejné zakázce nebyla vysoutěžena.

Chystají se v obci nějaké velké investiční akce, týkající se výstavby bytů a dopravní infrastruktury?

Například velké projekty Tři věže a Bloomen development přinesou naší městské části vybudování infrastruktury v hodnotě 69 milionů korun, výstavbu nové pošty a do našeho rozpočtu navíc 20 milionů korun. Intenzivně pracujeme na projektu mimoúrovňové křižovatky Beranka. Podařilo se nám zajistit obnovení prací na investičním záměru, který se po zpracování na Ředitelství silnic a dálnic posune k projednávání na ministerstvo dopravy. Navštívila jsem ředitele ŘSD Davida Čermáka a následně také ministra dopravy Pavla Dobeše, s nimiž jsem diskutovala o nutnosti vybudování tohoto dopravního prvku. V souvislosti s touto stavbou jsme zahájili jednání také s náměstkem pražského primátora Tomášem Hudečkem o přesunu spojovací komunikace mezi MÚK Beranka a ulicí Ve Žlíbku na jižní stranu dálnice. Tato stavba byla zařazena do celoměstsky významných změn. K dalším významným realizacím po komunálních volbách v roce 2010 patří v oblasti dopravy například rekonstrukce ulice Bystrá, zřízení sedmi parkovacích míst v ulici Mezilesí nebo podchod u vlakového nádraží.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice říjen 2012

 • SKLENÁŘSTVÍ

Navštívila jsem radního pro kulturu a památky Ing. Václava Novotného, abychom konzultovali nutnost rekonstrukce objektu bývalého sklenářství na Chvalské tvrzi. Uvidíme v rozpočtu MHMP, jaký mělo jednání úspěch.

 • ČOV ČERTOUSY

Požádala jsem radního pro životni prostředí Radka Lohynského o navýšení rozpočtu PVS pro naši městskou část. Jedná se o finanční prostředky, nutné k instalaci opatření na odvětrání vnitřních prostor čistírny odpadních vod Čertousy.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice září 2012

AKTUÁLNĚ

 • SETKÁNÍ STAROSTŮ

Na setkání starostů Prahy 1 – 22 jsme diskutovali o dotačních vztazích z magistrátu do rozpočtů MČ. Většina starostů se shodla na tom, že by měl být zachován model, který platil pro letošní rok a řešil také rozlohu MČ, množství udržované zeleně a komunikací. Díky tomuto modelu jsme získali o 25 mil. Kč více než roky předešlé.

 • DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

Pokračujeme v jednáních o bezúplatném převodu domu, kde sídlí naše knihovna. Navštívila jsem náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka a také 1. náměstka generálního ředitele JUDr. Jaroslava Strouhala, s nimiž jsem dojednávala podmínky, které musíme splnit, aby nám stát tento dům převedl.

celý text v archivu aktualit…


Nové vedení radnice v polovině volebního období

Kvalita života občanů je nezbytnou součástí udržitelné společnosti. Znamená to vytvářet předpoklady, aby lidé mohli žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a ekonomicky přijatelné bydlení, dostupnost základních životních potřeb a služeb, zajímavou práci, přijatelné životní prostředí a reálnou možnost účastnit se správy veřejných věcí, místního plánování a rozhodování.

Názory občanů na tyto otázky jsou důležitým měřítkem celkové spokojenosti s daným místem, a ta pak vytváří aktivní vědomí soudržnosti, důležité pro život
společenství.

Ne všechny obce jsou na tom, co do vybavování infrastrukturou, stejně dobře. Musejí se potýkat s nedostatečným rozpočtem, s budováním kanalizace, se špatnými komunikacemi a chybějícími chodníky či s odkládaným uskutečňováním potřebných staveb a úprav prostranství. I když jsou potřeby obyvatel vyslyšeny jen částečně, má tato situace jednu nespornou výhodu: občané sledují počínání volených zastupitelů s větším zaujetím, což přispívá k životaschopnému občanskému a spolkovému životu.

celý text v archivu aktualit…


Paměť Horních Počernic novou formou

Myšlenka připojit se ke sdružení Post Bellum vznikla z potřeby zachytit a doplnit historii Horních Počernic právě touto formou zaznamenáním rozhovorů s žijícími pamětníky.

Je nejvyšší čas oslovit je i uchovat jejich životní příběhy. Tyto vzpomínky, doufejme, poslouží dalším generacím jako doplnění obrazu dějin Chval, Horních Počernic a Čertouz, Svépravic a Xaverova, které byly v červnu 1947 sloučeny a dostaly název Horní Počernice.

Venkov za Prahou – úrodná půda, rodinné statky, hospodaření a podpora sociálně slabých, jak jednotlivců, tak útulků pro chudé – sirotčinců, to m.j. charakterizovalo život minulých generací.

S oslovením pamětníků jsme začali u  těch nejstarších spoluobčanů. Každý rozhovor a následné „natáčení vzpomínek“ je kamínkem do mozaiky, která, doufejme, utvoří autentický obraz o tom, jak to tenkrát bylo.

Úkolem není konfrontace, ani dokonalé zmapování. Jsme teprve v začátcích, zatím máme natočeno šest vzpomínajících.

Vyprávění pamětníků bude součástí vzdělávacích projektů. Rozhovory budou uloženy ve Sbírce rozhovoru Paměti národa www.pametnaroda.cz ve formě obrazového a zvukového záznamu nebo přepisu.

Koordinátorkou projektu je Božena Beňová ředitelka Místní veřejné knihovny. Vítáme vaši spolupráci, v případě zájmu ji můžete oslovit.

E – mailová adresa: knihovna@knihovna-hp.cz

telefon: 281921587

adresa MVK: Náchodská 754 (1.patro)

10. 8. 2012


Z diáře radnice červenec 2012

AKTUÁLNĚ

 • MŠ CHODOVICKÁ

Probíhají dokončovací práce na této stavbě. Plánovaná kolaudace je koncem července, následovat bude zápis dětí do školky a při dodržení harmonogramu bude tato část školky otevřena začátkem září.

 • ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Společně s vlastníky pozemků při ulici Božanovská řešíme magistrátem stanovené záplavové území v okolí Svépravického potoka. Budeme požadovat nové zpracování těchto propočtů, které dnes už neodpovídají dané realitě, jsou nesmyslné a zavádějící.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice červen 2012

AKTUÁLNĚ

 • MŠ CHODOVICKÁ

Z kapitálové rezervy hl. m. Prahy byla pro Horní Počernice uvolněna fi nanční částka 7,5 mil. Kč

 • U PRIMÁTORA

Navštívila jsem primátora MUDr. Bohuslava Svobodu a společně jsme řešili následující témata: posílení počtu městských strážníků, rozdělování výnosů z loterií a rekonstrukci ulice Ve Žlíbku.

celý text v archivu aktualit…


Z diáře radnice květen 2012

AKTUÁLNĚ

Byla podepsána smlouva o patronaci mezi fi rmou Metrostav a ZŠ Stoliňská. Metrostav v první fázi provede opravu opěrné zdi u zahrady a výstavbu nového oplocení areálu. Přesný text smlouvy bude uveřejněn na www.pocernice.cz.

Po jednání s Mgr. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy, se nám podařilo získat pro naše strážníky další motorku, aby se dostali i do lokalit, kam s autem nemohou.

Proběhla schůzka s PVS za účasti radního magistrátu R. Lohynského. Do dvou měsíců dojde k zakrytí kalových nádrží ČOV Čertousy a následně bude provedeno kontrolní měření zápachu. Pokud ani po tomto opatření nedojde k jeho eliminaci, přislíbil radní Lohynský, že Praha bude investovat do zakrytí velkých nádrží v řádech milionů korun.

celý text v archivu aktualit…


Vyjádření současného vedení radnice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám oznámili, že v těchto dnech došlo k podpisu koaliční smlouvy mezi následujícími subjekty – Šance pro Počernice, TOP09, Věci veřejné a ODS. Znamená to, že na zastupitelstvu 9. února 2012 dojde k doplnění členů Rady MČ Praha 20. Personální složení této rady bylo plně v kompetenci jednotlivých politických subjektů koalice. V blízké době bude vydáno i společné Programové prohlášení Rady MČ Praha 20.

Tento krok vnímáme jako velmi důležitý z hlediska stabilizace a uklidnění situace v naší městské části, znamená pro nás i výrazně lepší možnost komunikace ve vztahu k Magistrátu hl. města Prahy a v každém ohledu Horní Počernice posiluje. Věříme, že tato středopravicová koalice bude zárukou dalšího rozvoje naší městské části a zároveň umožní naplnění volebních programů koaličních stran. Zároveň chceme navázat takovou spolupráci s opozicí, která bude prospěšná nám všem a stabilitu života městské části posílí.

Naším společným cílem je vstřícná radnice vůči obyvatelům, šetrné hospodaření se svěřenými prostředky, profesionální a zodpovědná služba občanům a vytvoření co nejlepších podmínek pro život v naší městské části.

Naším přáním je vytvořit z Horních Počernic prostor, který se stane pro každého z vás klidným zázemím.

Současné vedení radnice v Horních Počernicích 

Zdroj: Oficiální stránky Městské části Praha 20 – Horní Počernice – Znění nové koaliční smlouvy

6. 2. 2012


Zrušení koaliční smlouvy

Zástupci Šance pro Počernice, TOP09 a Věcí veřejných se dohodli na odstoupení od koaliční smlouvy (ze dne 24. 10. 2010) z důvodů jejího hrubého porušení ze strany politiků ČSSD.

Koaliční smlouva Dokument Zrušení koaliční smlouvy ve formátu PDF. Z tohoto dokumentu byly z důvodu ochrany osobních údajů odstraněny podpisy.

5. 2. 2012


Dopis zástupců stran koalice politikům ODS

Počerničtí radní paní Hana Moravcová za Šanci pro Počernice, pan Mgr. Šaroch TOP09 a paní Mgr. Alena Štrobová za Věci veřejné oslovili v zastoupení svých stran politickou reprezentaci ODS s návrhem na vytvoření široké středopravicové koalice, která by byla zárukou stabilního prostředí v Počernicích a zároveň i garantem dalšího rozvoje obce.

Koaliční smlouva Celé znění dopisu ve formátu PDF. Z tohoto dokumentu byly z důvodu ochrany osobních údajů odstraněny podpisy.

3. 2. 2012


Informace pro občany Horních Počernic

Po komunálních volbách konaných v roce 2010 se v Horních Počernicích vytvořila široká koalice politických stran a místních hnutí, utvořená Šancí pro Počernice, TOP 09, ČSSD a VV. Pod heslem Společně pro Počernice ukončila tato koalice období dvacetileté vlády bývalého vedení radnice reprezentovaného starostou Ivanem Liškou a místostarostou Tomášem Kádnerem.

celý text článku v archivu aktualit…


Stanovisko zastupitelů TOP09 ke krizové situaci na hornopočernické radnici

V pondělí 23. ledna 2012 se místo zrušeného Zastupitelstva Městské části Praha 20 sešlo 14 zastupitelů, kteří zrušení prohlásili za neplatné, odhlasovali odvolání řádně zvolené Rady Městské části a zvolení Rady nové. Právní odbor Magistrátního úřadu Hl.m. Prahy však ve svém stanovisku platnost zrušení Zastupitelstva a tím i nulitu změn ve vedení obce potvrdil; stejný názor má i Ministerstvo vnitra. Pan Liška se, podle svých vlastních slov, chystá stanovisko napadnout a na Magistrát podat žalobu u správního soudu pro politickou podjatost!

celý text článku v archivu aktualit…


Audiatur et altera pars aneb budiž slyšena i druhá strana

Vážení spoluobčané Horních Počernic,

se zájmem jsem si přečetl tiskové prohlášení Bc. Ivana Lišky, které bylo pod názvem Změny ve vedení MČ Praha 20 – Horní Počernice zveřejněno na webových stránkách www.epocernice.cz dne 24. 1. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že se mě tyto „změny“ přímo týkají, a to nejen jako občana Horních Počernic, ale zejména jako současného člena Rady a Zastupitelstva Prahy 20 – Horních Počernic, dovoluji si tímto s poukázáním na starou právní zásadu pocházející z římského práva, která je uvedena v záhlaví tohoto článku, reagovat na předmětné prohlášení.

celý text článku v archivu aktualit…


Podnikatelský záměr: Horní Počernice jako Las Vegas Prahy

Všichni tušíte, že všechny geniální nápady přicházejí náhle a podnětem může být nepodstatná maličkost. Ano, včera večer při průjezdu Náchodskou mě to konečně seplo. Zleva herna, hřbitov, kočárky, herna, pošta, herna…. Zprava železářství, herna, obuv, herna, reklamní studio, herna … Je to takové roztříštěné, kdyby se to doladilo a do neužitečných nebytových prostor se tematicky zařadilo pár bordelů, sexshopů, nějaké ty psí zápasy, wrestling.

celý text článku v archivu aktualit…


Názor paní Karly Polydorové na současnou situaci ve vedení radnice

Vážení slušní občané,
vážená současná destabilizovaná vládnoucí koalice ve vedení radnice, hned den po „samozvaném převratu“ jsem napsala všem zastupitelům svůj postoj k tomu, co se v pondělí odehrálo.
Reakce na můj dopis mě donutila se věcí hlouběji zabývat a zjišťovat informace. Jestli jsem se přece jen neunáhlila, někomu neukřivdila a opravdu napsala svůj vlastní názor.
celý text článku v archivu aktualit…


Svržené vedení Počernic zůstává v čele radnice, volba nového je neplatná

27. ledna 2012 10:46, aktualizováno 17:10

Starostka i radní Prahy 20, které v pondělí odvolali opoziční zastupitelé, zůstanou ve svých funkcích. Ministerstvo vnitra potvrdilo předběžné stanovisko magistrátu, který tento akt a následnou volbu nového vedení Horních Počernic označilo za neplatný.

celý text článku v archivu aktualit…


Vážení spoluobčané a příznivci Šance pro Počernice,
děkujeme Vám všem za vyjádřenou podporu !!!

Jak asi všichni víte, původně plánované zasedání zastupitelstva Městské části Praha 20 – Horní Počernice na pondělí 23. ledna 2012, starostka Hana Moravcová v souladu se zákonem zrušila. Na programu tohoto jednání bylo schvalování rozpočtu naší městské části, ale řada členů zastupitelstva se omluvila.

celý text článku v archivu aktualit…

V Horních Počernicích dne 25. 1. 2012


Praha vrátila tranzitní kamionový okruh tam, kam nepatří, do hustě zastavěných městských částí!

Magistrát formou změny „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy“ opět vrátil transevropskou dálnici do stejné stopy z roku 1963, ze které byla v roce 2011 rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ČR v Brně, vymazána. Mezinárodní tranzitní dálniční „okruh“ má vést opět Suchdolem, Dolními Chabry, Ďáblicemi, Horními Počernicemi, Čakovicemi, Satalicemi, Běchovicemi, Černým Mostem a dalšími obytnými lokalitami.

Celkem 11 městských částí podalo vážné připomínky proti tomuto „okruhu“ skrz Prahu a žádalo poctivé odborné posouzení tzv. Regionální trasy, vedené skutečně okolo Prahy – Středočeským krajem. Zcela marně. Hudečkovo vedení nechalo posoudit opět jen trasu skrz Prahu a zavdalo tak příčinu k dalším soudním sporům a dalšímu prodloužení patové situace.

Starostka naší městské části Hana Moravcová vystoupila na jednání Magistrátu v rámci diskuze k tomuto bodu a vyzvala všechny zastupitele, aby situaci zvážili vzhledem k závažnosti rozhodnutí a v současné době problémové dopravy v Horních Počernicích. Zároveň s prosbou jménem 15 tisíc občanů Počernic, aby návrh zamítli. Postoj a hlasování zastupitelů to však nijak neovlivnilo a celé hlasování již bylo zřejmě předem rozhodnuto.

Zásadní o odborné připomínky městských částí byly ignorovány a Regionální trasa byla odmítnuta jako nevhodná, aniž by byla řádně posouzena. Nebyla pro ni vypracována ani hluková a rozptylová studie, ani studie hodnocení vlivů na lidské zdraví.

Opět navrácený okruh Prahy „skrz Prahu“ není běžnou městskou komunikací, nýbrž součástí transevropské dálniční sítě TEN-T a jeho funkcí je tranzit. To jasně praví závazná Politika územního rozvoje ČR (kap. 5, čl. 99): „Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy. Důvody vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města.“

S Hudečkovým okruhem dojde v budoucnu k navýšení počtu obyvatel zasažených nadlimitním hlukem a tím i k nárůstu zdravotních rizik – infarktu myokardu. Nejzávažnější budoucí
překračování hygienických norem je v materiálech konstatováno právě podél SOKP (silniční okruh kolem Prahy) a ostatních klíčových městských komunikací. Stavba okruhu skrz město tedy žádnou úlevu pro statisíce Pražanů nepřinese, jak je nám často bombasticky hlásáno. Zato pokladna státu (a EU) bude chudší o miliardy za nerozumnou zastaralou stavbu.

Kdo tedy o nás rozhodl? Rozumně uvažující člověk jistě ne! Můžeme se jen domnívat, že za nekonečnou a urputnou snahou trvat na okruhu Prahy ve variantě z roku 1963 není zdravý rozum, ale značně nemalé peníze, které jsou někde přislíbené, jelikož je tento zastaralý návrh, bezpečnostně nevyhovující a nešetřící chráněná krajinná pásma, ale především je ignorantský ke
stávajícím žijícím obyvatelům Prahy v daných lokalitách, navíc o několik desítek miliard dražší.

Nezbývá než to nevzdat! Šance pro Počernic se chce aktivně zapojit v boji proti schválenému návrhu trasy z roku 1963, iniciativu za rozumný okruh (www.rozumnyokruh.cz) podpořit a přidat se k
žalobám, které se budou chystat. S iniciativou jsme v kontaktu a budeme vás obratem informovat o dalších krocích a akcích.

Stále je možné podepisovat Petici za rozumný okruh, petiční místa
jsou:
– Ovoce a Zelenina (Eva Tůmová),
– Spodní prádlo (Iva Rosová),
– Studio 66 (Monika Hrušková),
– Pekařství Moravec (Hana Moravcová).

Je to výzva skutečně pro všechny občany nejen Horních Počernic, ale i dalších městských částí. Bude taky důležité správně volit do zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy a najít alternativní strany, které okruh skrz Prahu nepodporují. Opravdu jde o nás všechny a o naše zdraví a zdraví našich dětí. Pojďme společně bojovat za Horní Počernice!

Děkujeme paní JUDr. Petře Šubrtové, zastupitelce MČ Praha 9 – Běchovice, za informace, konzultace a boj za rozumný okruh Prahy.

 Rozumny okruh_Bechovice

Rozumny okruh_Dubec

 

 

Další informace k této problematice si můžete přečíst zde:

 

KŘIŽOVATKY – HORAK             Okruh Prahy               Reakce na článek Petra Růžičky TOP 09             SOKP Šance pro Počernice

 


 

 

„Když dýcháme svinstvo aneb Jak se žije u frekventovaných silnic“

Reakce na článek pana Rýpara 

 Pan Rýpar na webu epocernice.cz velice dobře upozornil na vážný a pravděpodobně nezměnitelný problém, který se řeší již několik desítek let. Jedná se o problematiku pražského okruhu, který se výrazně dotýká i naší městské části. 

http://www.okruhprahy.cz

            Před několika lety vznikla iniciativa Rozumný okruh, která spojuje občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí a dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci byla vybrána ta nejvhodnější.

            Vedení naší městské části se k této problematické situaci opakovaně věnovalo. Pani starostka rovněž v roce 2011 petici za rozumný okruh podepsala. V roce 2012 byl odeslán ministru dopravy dopis 12ti starostů, včetně podpisu starostky pani H. Moravcové, s žádostí o posouzení nového návrhu „Regionální varianta“ proti dnes již opravdu zastaralému a přežitému, 50 let starému návrhu okruhu Prahy, který je z dnešního pohledu veden skrz Prahu, bez ohledu na rozvoj dotčených městských částí a v nich žijících obyvatel. Tento 50 let starý návrh nerespektuje aktuální vývoj v oblasti motorizace, urbanismu a ekologie. Nejedná se totiž jen a propojení D1 na stávající východní spojce, protože by muselo dojít ke kompletnímu přestavění k navýšení počtu jízdních pruhů, vybudování nových mostních konstrukcí a sjezdů křižovatek. Jedná se tedy o vybudování nové transevropské dálniční sítě pro mezinárodní a vnitrostátní tranzitní dopravu. Předpokládané navýšení dopravy o 40 000 aut , včetně kamionů, které projedou denně v našem okolí. Horní Počernice tak budou ještě více zatíženy nadlimitním hlukem (http://www.rozumnyokruh.cz/d-29-hlukove-mapy.html) a emisemi stavbou tohoto tzv. východního úseku okruhu Prahy a to v jejím nejbližším okolí

(Chvaly, Svépravice, Robotnice). V loňském roce proběhlo veřejné slyšení, kdy vedení městské části vyjádřilo zásadní nesouhlas s postupem Ministerstva dopravy, kterému adresovalo své písemné stanovisko a připomínky.

            Vzhledem k tomu, že celá záležitost ve věci výstavby okruhu Prahy stále není definitivně ukončena a stále se řeší, je potřeba, aby Petici podpořilo co nejvíc občanů, především z dotčených městských částí a i tím i z naší městské části. I když nemáme jistotu, zda Petice za rozumný okruh změní záměr Ministerstva dopravy, tím tak ale vedení obce alespoň získá další podporu pro jednání s Ministerstvem dopravy a též Magistrátem hlavního města Prahy . Zastupitelé hl. města Prahy o této záležitosti budou dne 19.6.2014 jednat. Na webu naší městské části najdete další informace a dokumenty ke stažení, včetně Petice za rozumný okruh. Petici můžete podepsat také v prodejně Ovoce a Zelenina (Běluňská 2846 p.Tůmová) v prodejně spodního prádla (Běchorská 1124/41 p. Rosová) v reklamním studiu Studio 66 & Partners, s.r.o.( Náchodská 493/156 p.Hrušková) v prodejnách Pekařství Moravec, s.r.o.( Cukrárna Ratibořická, Pekařství Běchorská 2012, Pekařství Jívanská 635). V budovách úřadu může být Petice umístěna po schválení radou MČ. Zároveň děkujeme všem, kteří tuto petici již v minulosti podepsali.

                                                       Karla Polydorová,Šance pro Počernice

Má ještě Robotnice šanci?

Aneb Robotnice ŠANCI má, pokud bude vůle

V poslední době se objevují různé spekulace ohledně Robotnice a mnozí z vás nás oslovují a žádají o podrobnější informace. V květnovém čísle Hornopočernického zpravodaje jsme si mohli přečíst rozhovor s Jiřím Benedou, radním MČ Praha 20, který vyslovil svůj zásadní nesouhlas s masivním zastavěním lokality Robotnice. Projekt rozsáhlé výstavby připravuje developer BH Realty navzdory tomu, že MČ Praha 20 deklarovala, že majoritní plochy v její obytné části by měly být zastavěny maximálně izolovanými rodinnými domy.

Jaká je vlastně realita? Kdo jsou vlastníci jednotlivých pozemků? Co lze dělat a kdo může Robotnici zachránit? Jak je to s dopravním propojením v této lokalitě a vztahu k silniční a dálniční síti?

Stručné shrnutí: Robotnice šanci má a nemusí tam vzniknout nové sídliště.

V lokalitě Robotnice patří několik pozemků soukromým osobám a jeden pozemek – ten ústřední, centrální a klíčový – je ve vlastnictví městské části. Výstavbě tedy nelze zcela zabránit u soukromých vlastníků, ale lze ji významně omezit a redukovat, jen pokud bude vůle u představitelů vedení městské části.

Devepolerská firma BH Realty, jež vlastní dva pozemky, již před několika lety představila studii, která počítá se zastavěním celého území. Ptáme se, jak je to možné? Žádné smlouvy a dohody o odkoupení onoho centrálního pozemku městské části totiž neexistují a městská část o prodání pozemku neuvažuje. Co tedy vede developera k tomu, že aniž by měl zajištěna majetková práva k pozemku MČ, prezentuje ve své studii masivní výstavbu a počítá v ní i s tímto pozemkem? Developer může postavit několik objektů pro bydlení na svém pozemku s ohledem na plochy vymezené územním plánem k zastavění. Na nic víc nemá v tomto okamžiku nárok.

Vzhledem k tomu, že problematika je velmi složitá, považujte, prosím, tuto informaci za základní. Šance pro Počernice se této problematice bude věnovat nadále a další informace budou následovat.

Šance pro Počernice

 

PozemkyRobotnice

Na obrázku je vidět, které pozemky patří soukromým společnostem a které MČ Praha 20. 

Vaše dotazy, náměty a připomínky můžete směrovat na náš e-mail: info@sancepropocernice.cz.

 


V posledních třech letech je naše městská část v dobré finanční kondici

Mám radost, že se nám každoročně daří výrazně zvyšovat prostředky na účtech městské části při splnění rozpočtu a zachování objemu investic. Na účtech městské části jsme k 30. 4. 2014 měli 86,5 mil. Kč.

Vývoj stavu účtu ke konci roku za posledních pět let:

VyvojStavuUctuZa5Let

Současně se nám podařilo za poslední tři roky snížit prodeje pozemků o 42 %, daří se nám také získávat peníze z evropských projektů na lidské zdroje a zaměstnanost, dostali jsme dotaci na zřízení kompostárny, zateplení budov nebo nákup strojů pro místní hospodářství.

FinanceGrafy

Cesty pro peníze na Magistrát

Největší objem získávají Horní Počernice stejně jako ostatní městské části z rozpočtu Hlavního města Prahy. Proto bylo velmi důležité intenzivně komunikovat s čelními představiteli hlavního města. V tomto volebním období to byl opravdu nesnadný úkol, protože od roku 2010 se třikrát změnilo vedení Prahy. Nejednou se nám stalo, že jsme už měli peníze přislíbené, a než proběhl zdlouhavý schvalovací proces, všechno bylo jinak, a museli jsme začít vyjednávat stejnou věc znovu s jinými lidmi.

Výhodou je, že díky těmto změnám známe snad všechny důležité lidi na magistrátu a bravurně ovládáme veškeré schvalovací procesy. Naše časté návštěvy na magistrátu se nám však vyplatily: v roce 2011 se nám podařilo napravit dlouho kritizovaný systém přerozdělování neinvestičních peněz městským částem a v roce 2012 jsme získali do našeho rozpočtu o neuvěřitelných 27 milionů Kč více.

Neinvestiční dotace do rozpočtu z MHMP

NeinvesticniDotace

Když bylo potřeba získat ještě větší peníze, museli jsme suplovat roli pražského magistrátu a jednat přímo s čelními představiteli ministerstev a státem zřízených organizací. Konkrétně jsme takto dojednali investici do výstavby kanalizace ve Svépravicích, kde bylo potřeba získat peníze z evropských fondů na ministerstvu zemědělství.

S Úřadem pro zastupování státu ve věci majetkových jsme tři roky jednali o bezplatném převodu budovy na Náchodské ulici (knihovna) do majetku obce. Toto jednání velmi komplikoval dřívější souhlas vedení Počernic, že si budovu od státu koupíme. Nadále také jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic a hl. m. Prahou o tolik potřebné investici na vybudování dálničního sjezdu Beranka.

Investice do majetku Horních Počernic

Kromě peněz, které jdou do rozpočtu městské části, představují velmi významnou položku finanční prostředky, které Praha investuje do Horních Počernic ze svého rozpočtu. Jedná se o desítky milionů korun na rekonstrukce komunikací a 13 mil Kč dotace do školských
zařízení.

Při rozhodování o investicích jsme upřednostnili takové projekty, které každoročně posílí příjmovou část rozpočtu ve formě dlouhodobých pronájmů, nebo přinesou energetické úspory. Podařilo se nám dokončit zateplení všech školních budov a také panelové domy v ulici Mezilesí. Pronajali jsme budovu špejcharu na Chvalech a nyní pronajmeme zrekonstruovanou budovu sklenářství a dům při vjezdu do areálu Chvalské tvrze. Zpracovává se projekt na rekonstrukci a přístavbu stodoly.

Věřím, že ještě letos konečně zahájíme stavbu tolik potřebné nové pošty. Budovu postaví na své náklady investor jako příspěvek obci v rámci schválené výstavby řadových rodinných domů Beranka. Poté ji předá do majetku městské části, a pokud budova nebude v budoucnosti využívaná Českou poštou, může ji městská část bez problémů pronajmout jinému subjektu. V rámci zmiňovaných pronájmů bych chtěl uvést ještě jeden velmi důležitý parametr. Cílem městské části nemůže být vždy jen pronájem za co nejvyšší cenu, ale také zajištění chybějících služeb pro občany. Proto jsme u některých objektů dopředu stanovili jejich budoucí využití, např. ordinace pro lékaře nebo prostory pro drobné živnostníky.

Školství a kultura

Školství a kultura jsou oblasti, které jsme chtěli rozpočtově posílit, a to se nám podařilo. V minulosti jsme se potýkali s problémem, že peníze se často vyčerpaly na jednu velkou investici (divadlo, zámek, apod.) a pak chyběly na ostatní potřebné investice či opravy a údržbu starších budov. Stejný problém dlouhodobě řeší i Praha s tunelem Blanka nebo s Dopravním podnikem. Postupně jsme tedy navyšovali rozpočty školám i kulturním institucím a konzultovali s řediteli jejich využití. Zaměřili jsme se také na investice do výměny oken a zateplení budov, což přineslo úsporu energií a tím vlastně další peníze do rozpočtu na školství a kulturu. Navýšením rozpočtu se podařilo zatraktivnit kulturní nabídku, která sebou kromě peněz ze vstupného nepřímo přinesla také peníze okolním subjektům. 

Díky těmto investicím jsou Horní Počernice více vidět v médiích, což nám pomáhá při jednání s magistrátem a dalšími institucemi, a také přivádí do Počernic nové návštěvníky

Navýšení rozpočtu do školství a kultury

NavyseniSkolstvi

Výrazné navýšení rozpočtu na kulturu v roce 2011 a 2012 je způsobené převedením zaměstnanců pracujících na zámku, ale placených
z ÚMČ, pod samostatnou příspěvkovou organizaci. Hospodaření naší městské části prochází každoročně důkladným magistrátním auditem. Během tohoto volebního období nám nebyla vytknuta žádná vážná chyba.

Petr Herian, předseda finančního výboru

 


Jiří Beneda: Snad má ještě Robotnice šanci

V rozvaze nad budoucností svého území pro potřeby Metropolitního plánu deklaruje Městská část Praha 20 mimo jiné i to, že majoritní plochy v její obytné části by měly i nadále zůstat zastavěné izolovanými rodinnými domy s dostatečným množstvím zeleně, čímž se posílí obraz Horních Počernic jako vilové čtvrti se zahradami, a to jak v území stabilizovaném, tak v rozvojovém. Dále se zde uvádí, že jako nepřípustnou je třeba chápat výstavbu bytových domů v rámci stávající stabilizované zástavby izolovaných rodinných domů, resp. v její těsné blízkosti, a výstavbu hmotnějších objektů v obytném území umožnit pouze v blízkém okolí nových lokálních center. V této souvislosti se v poslední době hodně diskutuje také o výstavbě v lokalitě Robotnice. Radní a předseda komise výstavby a územního rozvoje Jiří Beneda patří k těm, kteří s tímto projektem zásadně nesouhlasí.

Pane radní, jak víme, firma BH Reality vstoupila do tohoto podnikatelského záměru koupí pozemku, aniž měla zajištěný souhlas obce s tak mohutnou výstavbou vlastně v poslední lokalitě, která je částečně ještě majetkem obce a z tohoto pohledu je tedy pro obec zásadní.

Pokud deklarujeme, že by se v takové lokalitě měly stavět rodinné domy, potom nechápu vstřícnost některých radních vůči těmto podnikatelům a jejich megalomanským projektům jen proto, že tito podnikatelé nakoupili v této oblasti pozemky. Dle mého názoru je projekt BH Reality na zástavbu Robotnice v přímém rozporu se současnými zásadami na výstavbu v Horních Počernicích deklarovanými a prezentovanými Radou naší Městské části. Domnívám se, že od takové výstavby, kterou zde zmíněná firma navrhuje, by měla obec rozhodně ustoupit. Domy podobné těm, které stojí už několik let při ulici Božanovské jižním směrem, nemají v této lokalitě co dělat. I když byl projekt BH Reality několikrát upravován, a doporučuji občanům, aby se s jednotlivými projekty podrobně seznámili, a výška jednotlivých domů byla údajně snížena, stále se jedná ve své podstatě o styl výstavby, samozřejmě v novodobém pojetí, který známe z komunistické éry, viz sídliště ministerstva vnitra, která charakter Horních Počernic navždy zhyzdila. Pokud chce současné vedení radnice v takové politice pokračovat, musím říct, že s ní zásadně nesouhlasím.

Pokud by ke stavbě bytových domů přece jen došlo, jak by se řešila dopravní obslužnost? 

To je další velký a zbytečný problém, protože je zde plánován vznik další páteřní komunikace ve směru od obchodního domu Ikea, tunelem pod dálnicí přes Robotnici až na Božanovskou ulici. Takže Horní Počernice se pak octnou mezi mladoboleslavskou dálnicí, Náchodskou, touto novou komunikací a hradeckou dálnicí? Taková představa je pro mě nepřijatelná. Pokud by na Robotnici k výstavbě nakonec přece jen došlo, neměla by silnice sloužit jako páteřní, ale jen k obslužnosti dané lokality.

Jaká je tedy Vaše konkrétní představa o využití Robotnice?

Pro mě jsou zde přijatelné pouze rodinné domky, ale mým snem je, i když vím, že se jedná o utopii, aby v této lokalitě vznikl lesopark, který by navazoval na rybníky, cyklostezku a Klánovický les. Kromě toho, že je potřeba chránit jeden z nejcennějších krajinotvorných prvků v naší městské části, tedy zeleň, rybniční soustavy a jejich okolí, sloužil by lesopark nejen k rekreačním účelům, ale zároveň by i částečně řešil protihlukovou ochranu ze staré dopravní zátěže a zejména z dálnice D11 a Pražského okruhu. Chybí mi také propojení Svépravic s lokalitou Na Svěcence, od níž nás odděluje dálnice. I to je důsledek nesmyslného rozhodnutí projektantů z let minulého režimu. Mnozí vědí, že tato dálnice měla původně vést až za lesem, nikoli těsně kolem Počernic. I tady bych viděl vylepšení například ve stavbě zeleného mostu přes D11.

Podmínkou tak velkorysého plánu by muselo být zpětné odkoupení prodaných pozemků. Je to vůbec reálné?

Reálné to samozřejmě s největší pravděpodobností není, jelikož vše je o penězích a dalších důležitých faktorech, nicméně reálná je určitě možnost naší městské části ovlivňovat výstavbu v Horních Počernicích tak, aby byla v souladu se stávající zástavbou, tzn., v případě Robotnice, zástavbou rodinnými domy. Nemělo by docházet k takovým excesům jako např. v již zmiňované Božanovské ulici. Pokud má jakýkoli investor úmysl realizovat výstavbu v konkrétní územní lokalitě, měl by mít dle mého názoru zjištěno, bude-li jeho projekt výstavby městskou částí podporován. Logické je, že každý investor má v úmyslu na svém projektu vydělat co nejvíce a tudíž se snaží, např. v případě bytové výstavby, maximalizovat svoje zisky výstavbou co nejvyšších bytových domů. Z tohoto důvodu by však měla městská část fungovat jako garant rozvoje, který nedopustí, že v zástavbě rodinných domů dojde k výstavbě sídliště, a to jen z toho důvodu, že investor má v úmyslu vydělat více peněz. V tom jsem zajedno s mnoha občany, kteří se na prodej pozemků dívají podobně, a to dokonce i s občanským sdružením Chvalská, které sice protestuje proti všemu, ale v tomto případě zcela oprávněně. Nevím, jestli má Robotnice ještě šanci, to je otázka na ostatní radní, popř. zastupitele, nicméně věřím a doufám, že na Robotnici nevyroste další, i když novodobé, v pořadí páté počernické sídliště.

Dana Mojžíšová

Se starostkou Hanou Moravcovou o stavebních záměrech v obci

Paní starostko, na základě výzvy primátora hlavního města Prahy připravila Městská část Praha 20 v roce 2013 rozvahu nad svým územím pro potřeby Metropolitního plánu. Co tedy považujete z hlediska dalšího vývoje naší městské části za nejdůležitější?

Lakonicky řečeno, nejdůležitější je celek. Horní Počernice jsou sice nedílnou součástí Prahy, ale svým uspořádáním a jasným vymezením zastavitelného a nezastavitelného území by měly mít spíše charakter samostatného města s dostatečným prostorem pro příjemný život, práci i rekreaci. Naší snahou je proto zamezit prolínání našeho zastavěného území do sousedních městských částí a obcí, a lidem, kteří v Horních Počernicích bydlí, zajistit odpovídající občanskou vybavenost.

Zastavěné území by si i nadále mělo udržet své dvě hlavní a jasně oddělené podoby i funkce, tedy obytnou a produkční. Nechceme zhušťovat stávající zástavbu, ale naopak v rámci rozvojových ploch vymezených stávajícím územním plánem, chceme rozvolněnou zástavbu, přičemž obytná část by vždy měla tvořit většinu zastavěného území. Horní Počernice by měly mít obraz vilové čtvrti se zahradami, a to jak ve stávajícím, tak rozvojovém území. Je třeba maximálně chránit současné zelené plochy a nepřipustit, aby se tyto plochy, deklarované jako zeleň či orná půda, změnily na plochy určené k výstavbě.
Jak řekl architekt Roman Koucký v souvislosti s úskalími nového Metropolitního plánu Prahy, extenzivní rozvoj je už minulostí, je to neřest dvacátého století. Z hlediska životního prostředí musíme hledat kvalitu v každém místě, v každé jednotlivosti. Město by mělo být především místem k životu. Potřebujeme intenzivní strukturu, která vytváří především kvalitu života, proto jsme také v roce 2012 angažovali jako poradce v těchto záležitostech architekta Jana Kasla.

Můžete uvést konkrétní nejdůležitější stavební záměry v obci? Jistě mezi ně patří velmi diskutovaná výstavba v areálu Léčebně rehabilitačního střediska na Chvalech.

V tomto případě je přerušeno územní řízení do doby, než se stavbou kruhového objezdu vyřeší dopravní napojení s ulicí Hartenberskou a celková rekonstrukce této komunikace. Nyní jednáme s majiteli pozemků v daném místě. Teprve po vypořádání vlastnických vztahů můžeme požádat o peníze na stavbu kruhové křižovatky. Pokud půjde vše dobře, mohla by stavba po projednání celého stavebního řízení začít nejdřív v roce 2016. Dále je zde třeba řešit problematickou dopravu a možný vliv na životní prostředí.

Další lokalitou, kde se uvažuje o výstavbě, je Robotnice.

Pozemek koupila už před sedmi lety firma BH Reality a chce zde stavět v první etapě čtyři bytové domy. Územní plán to umožňuje, územní řízení sice probíhá, ale k záměru je mnoho výhrad nejen ze strany některých radních ale i občanského sdružení Chvalská. Argumentují tím, že sem patří spíš rodinné domky, jiným vadí velikost i výška domů pro 1400 lidí (podotýkám, že v původním záměru se jednalo dokonce o 2400 lidí), jež způsobí dopravní problémy, tedy napojení lokality směrem k Černému Mostu a zatížení Božanovské ulice. K této problematice se v květnovém HPZ vyjadřuje také radní a předseda komise výstavby a územního rozvoje Jiří Beneda.

Třetím rozsáhlým stavebním záměrem je výstavba řadových domů na východě Počernice, konkrétně v ulici K Berance.

Firma Bloomen development má pro stavbu povolení, připravuje inženýrské sítě. Souhlasila i s našimi podmínkami postavit pro obec dětské hřiště a hlavně poštu. V lokalitě Beranka, za Strojservisem směrem k hradecké dálnici, je také připraven magistrátní projekt výstavby. Zde platí naše podmínka vybudovat spojku z Náchodské k mimoúrovňové křižovatce Beranka. Protože její stavba je otázkou ještě několika let, Praha se marně snaží tento pozemek prodat. Je to obrovské stavební území, bohužel nám ho do majetku městské části Praha zatím svěřit nechce, i když jsme o to požádali.

Všechny další investiční záměry s výjimkou Robotnice, což se týká především východního území obce, mají problém s kapacitou čistírny v Čertousích. Pokud se nezvýší, nebo nebude dokončen systém H2 s napojením na ústřední čistírnu odpadních vod v Praze, nemůžeme o další větší výstavbě v této oblasti uvažovat.

Už jako členka jsem v roce 2009 předložila zastupitelstva návrh podmínek pro investory. Vadilo mi, že do té doby u nás pouze kupovali pozemky a veškerá výstavba na nich se realizovala bez povinnosti investovat také do obce, třeba rekonstrukcí příjezdové komunikace k pozemkům, zajištěním potřebných ekonomických a sociálnáích systémových funkcí pro nově nastěhované rodiny, například vybudováním školky nebo finančním příspěvkem na vybavení škol. Rada Městské části Praha 20 tento záměr sice schválila, ale v praxi jsme ho začali uplatňovat až po volbách v roce 2010, tedy příliš pozdě. Dodnes proto doplácíme na politiku bývalého vedení radnice, které lehce schvalovalo novou výstavbu, ale bez zajištění narůstajících potřeb občanské vybavenosti. Důsledky tohoto přístupu pociťujeme dodnes. Důležité je také v rozvojových územích stanovit etapizaci a podmíněnost výstavby, především s ohledem na zajištění dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a životní prostředí.

Všechny tyto investice jsou spíše dlouhodobé. Co se však v této oblasti děje v Horních Počernicích nyní?

Opravdu rozsáhlá rekonstrukce čeká místní knihovnu. Budovu, kde sídlí, jsme po dvacetiletém snažení získali bezplatně do vlastnictví obce v roce 2013. Je ve špatném stavu a musí projít stavebními úpravami. Za provozu se v takovém rozsahu dělat nedají, probíhají jednání s ředitelkou knihovny Boženou Beňovou, jak vyřešit fungování knihovny po dobu rekonstrukce budovy. Prostory knihovny se zvětší, bude se využívat druhé i třetí nadzemní podlaží, v přízemí budovy chceme vytvořit vícegenerační dům, kde budou mít klubovnu senioři, prostor nabídneme spolkům, dětem, mladší i střední generaci.

Rekonstrukce probíhá také na Chvalech, které se stalo jakýmsi centrem obce. Zatepluje se dům na Náchodské ulici, vpravo při vjezdu do areálu Chvalské tvrze. Nabízíme zde dva byty v patře a dvě ordinace v přízemí. Podmínky jsou už delší čas vyvěšeny na úřední desce a hlásí se dost zájemců. Kolaudace proběhne začátkem května. Uvidíme, zda zde občané najdou dalšího praktického lékaře nebo nějakého specialistu.

Už řadu měsíců mohou Hornopočerničtí sledovat, jakou proměnou prošlo bývalé sklenářství na Chvalech. Také v této budově, která bude zkolaudována v létě, už nabízíme prostory k pronájmu, například pro kadeřnictví nebo prodejnu zdravotních pomůcek, vzhledem k tomu, že dům stojí hned vedle zastávky autobusu. Přestěhuje se sem také tiskárna Printea a pohřební služba z bývalého domu služeb, který – jak jsem už uvedla – čeká rozsáhlá rekonstrukce. To bude v průběhu letních prázdnin.

Pokročili jsme také v jednání s památkáři o úpravě stodoly na multifunkční sál, který nám v Horních Počernicích opravdu chybí. Máme souhlas k odstranění sloupů, které vymezovaly velikost vnitřního prostoru, zpevnění obvodu stavby umožní přistavět galerii po obvodu budovy. V projektu je také plánována a památkáři schválená přístavba zázemí, tedy toalet, šatny a cateringu. Prostor areálu Chvalského zámku, jako historického centra bývalé samostatné obce Chvaly a současně nejvýznamnějšího kulturního centra a turistického cíle Městské části Praha 20, chceme i nadále chránit a pečovat o něj.

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

Antonín Wagner: Jednou skautem, skautem navždy

V roce 2012 se čeští skauti ohlíželi za uplynulým skautským stoletím. Protože bylo na události opravdu bohaté, rozhodně bylo na co vzpomínat. O životaschopnosti skautských ideálů svědčí i to, že bylo hnutí po několika zákazech minulého režimu a perzekuci mnoha skautů vždy velmi rychle obnoveno. Dobrodružství jménem skauting pokračuje i v tomto století na zásadách, prověřených léty. Každá historie, skautskou nevyjímaje, je plná velkých událostí. Vedle nich však existují tisíce životních osudů lidí, kterým běh dějin neočekávaně změnil životní cestu. O historii skautingu, o jeho rozmachu, úspěších i zákazech, jimž byl za nacismu a komunismu pro své hodnoty vystaven, ví u nás v Horních Počernicích asi nejvíc zdejší rodák Antonín Wagner (1944), přezdívaný Racek.

Hnutí, které u nás vzniklo z iniciativy A. B. Svojsíka pod názvem Junák – český skaut, poznal Antonín Wagner až po druhé světové válce díky svým dvěma starším bratrům. „V Horních Počernicích byla po válce velice silná skautská organizace. Bráchové mě sice párkrát na schůzku vzali sebou už jako malého prcka, ale vyrůstal jsem spíše s mými dvěma sestrami. To víte, že mě to mrzelo, když bratři odjeli v létě tábořit pod stany, a já musel zůstat doma. Od malička jsem rád četl a velmi mě ovlivnily časopisy Mladý hlasatel nebo Junák, miloval jsem knihy cestovatele Františka A. Elstnera, který od roku 1923 zakládal v Čechách lesní školy skautingu.

Za zlatou éru českého skautingu, kdy tímto hnutím prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření, je označováno předmnichovské období. Už v roce 1948 byly orgány Junáka nahrazeny nelegitimním vedením a organizace byla násilně včleněna do Svazu československé mládeže ovládaného komunisty. Ale podobně jako za nacismu dokázali čeští skauti ve své činnosti pokračovat. V těžkém období padesátých let se řada z nich stala obětí politických procesů a strávili roky v komunistických žalářích. Byli mezi nimi i dva skauti z Horních Počernic bratr Balšán a bratr Král, hrozným způsobem potrestaní za roznášení protirežimních letáků. Činnost zdejšího střediska jako celé organizace byla zakázána.. Perzekuce se dotkla i rodiny Wagnerových. Z února 1948 si dobře pamatuje, jak se Počernicemi projížděli ozbrojení milicionáři. Po jedenáctiletce absolvoval Antonín Wagner kurz radiomechanika a nastoupil v Praze na vojnu. I zde se mu komunisté snažili dávat najevo, že jeho katolicismus je něco nesmyslného. Po vojně si dodělal průmyslovku a poté až do převratu v roce 1989 pracoval jako slaboproudař.

Prvorepubliková historie skautingu v Horních Počernicích je trochu zahalena tajemstvím, protože pamětníci té doby už nežijí a dochovala se jen jedna kronika a fotografie z roku 1936. Po válce zde působilo šest oddílů, dva dívčí a čtyři chlapecké. Dodnes se někteří staří členové pravidelně scházejí v Domečku. „Po roce 1989 nás bylo přes devadesát, dnes už podstatně méně. Domeček stavěli skauti společně se Svazem mládeže od roku 1947 jako svou klubovnu. Pak nám ji sebrali komunisti, v roce 1968 na krátký čas vrátili, ale po druhé likvidaci zůstal SSM a skautům už ho nikdy nevrátili.”

V létě 1968, poprvé po dvaceti letech, se opět uskutečnily skautské tábory. V té době Antoním Wagner absolvoval Oblastní lesní školu pod vedením velké osobnosti skautingu bratra Remišera. To ho ovlivnilo na celý život. „Takovou atmosféru už nikdy nezažiji, týden nato začala sovětská okupace. Vyučovali nás většinou bývalí muklové, kteří strávili mnohdy dlouhé roky v komunistických kriminálech a uranových lágrech. Byli to velmi vzdělaní lidé a svým nadšením nás dovedli strhnout. Heslem dospělého skauta je sloužit, a oni žili přesně v tomto duchu. Snažili se nám předat to nejlepší, a za tuto zkušenost jsem jim vděčný, uvedla mě na celoživotní cestu skautingem.“

Okupace republiky vojsky států Varšavské smlouvy, k níž došlo 21. srpna, znamenala konec demokratizačních procesů. Junák byl převeden do Pionýrské organizace, která po dalších skoro dvacet let ideologicky u nás zpracovávala děti a mladé lidi. Český skauting se znovu vrátil do ilegality, ale i v ní předával skautské ideály nové generaci, zachoval kontinuitu hnutí a po pádu komunismu urychlil jeho obnovu.

V roce 1991 bylo v Horních Počernicích obnoveno skautské středisko Oheň. „Začínali jsme na staré radnici na Chvalech,potom jsme dostali jednu místnost v Domě dětí a mládeže. Po změně vedení DDM nás nová soudružka ředitelka vyhostila. Začali jsme se scházet ve staré buňce v lomu na Chvalech. Dětem se bouda zprvu nelíbila, protože v DDM měly teplo a hned vedle hřiště. Když jsnme si časem klubovnu opravili, zjistili jsme, že v lomu je hezky. Od místního hospodářství jsme dostali starou chatu, kterou jsme tam postavili. Druhou klubovnu si skautský oddíl upravil ze staré kůlny na uhlí na místní faře.

Během více než sta let své existence ovlivnil skauting životy miliónů lidí na celém světě. Byl tu především proto, že děti našly společenství podobně naladěných kamarádů a naučily se mnoho užitečného pro život. „Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získávají děti dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazují nezištnou službu. Učí se navzájem vycházet, spolupracovat s ostatními, být tolerantní k sobě, ohleduplní k okolnímu prostředí a vypěstovat si vztah k přírodě. Skauting vychovává silné osobnosti, které naše země potřebuje,“ říká Antonín Wagner.
Dnešní skauti jsou samozřejmě jiní než před sto lety. Mají jiné okruhy zájmů, jiné možnosti, způsob výchovy se změnil ve společnosti i u skautů. Smysl skautingu se však nezměnil. Stále se snaží vést děti k samostatnosti, odpovědnosti a společenským aktivitám. „Důležité je, že děti jsou v kolektivu vrstevníků. V dnešní době, kdy mnohým dětem tento kontakt s vrstevníky chybí, nabývá skauting nového významu. Skautský program spočívá na družinovém systému, který působí v rámci oddílu. Důležité je, že družinu vede jeden ze skupiny vrstevníků, většinou o něco starší, zkušenější. Děti se tak učí nejen zodpovědnosti za sebe a své kamarády, ale zároveň se učí týmové spolupráci. Na fungování oddílu samozřejmě dohlíží dospělý a kvalifikovaný vedoucí, většinou z řad skautů a skautek, kteří oddíly sami prošli a mají předpoklady, chuť a vůli předávat svoje zkušenosti dál.“
Skauti si vytvořili propracovaný systém vzdělávání, aby byli pro práci s dětmi a mádeží pokud možno co nejlépe kvalifikovaní. Jde o poměrně náročný vzdělávací systém, kde musí jednotlivec obstát v mnoha oborech, jako jsou pedagogika, psychologie, ekonomika, tělovýchova, vedení oddílu včetně táboření apod. Hornopočernické středisko dnes dobře prospívá. Má dnes 214 členů a přibližně 25 vedoucích a jejich zástupců. Stávající prostory už ale nestačí, skauti by potřebovali samostatnou budovu. To už je ale úkol pro následovníky Antonína Wagnera, který prožil všechny přelomové roky naší novodobé historie: 1948, 1968 a po roce 1989 se okamžitě zapojil do obnovy skautské organizace v Horních Počernicích. Veřejnost dnes chápe skauting spíše jako volnočasovou aktivitu. Rodiče dávají u dětí přednost sportu nebo kurzům jazyků, kde vidí zřetelně výsledky. Výsledky skautské výchovy jsou vidět až za několik let, o to jsou však cennější. „Skauting je stále moderní výchovný systém, který formou hry, osobního příkladu a vzájemnou spoluprací formuje charakter člověka nejen duchovně, ale i fyzicky. Vychovává děti k práci, aby měly radost z toho, co udělají a co za nimi zůstane. Práce s mladými má velký význam má i pro nás starší. Můj kamarád říkával: ,Čím jsi starší, tím víc na sobě musíš dělat, aby z tebe nebyl mrzutej dědek.‘ To je velká pravda ale je to těžké. Člověk by neměl vnucovat své názory, ale umět poradit, pokud se ho někdo zeptá na jeho názor.

Prožil jsem toho hodně, doba je dnes opravdu úplně jiná. Děti z předválečných let, z roku 1968 s dnešními se nedají srovnávat, protože vyrostly v úplně jiném prostředí, ale ve své podstatě jsou stále stejné. Můj život se skautingem byl a je stále krásný, atmosféra je neopakovatelná. Kdo se jednou stane skautem, zůstane jím navždy. Znamená to po vzoru prvorepublikových skautů opírat se o hodnoty pravdy, pravdomluvnosti, víry a přátelství. Viditelné znaky nemusí být na první pohled vidět, důležité je snažit se žít poctivě, být slušný a to i bez vnějších projevů. Skauting nás k těmto hodnotám vede,“ uzavírá Antonín Wagner.

Dana Mojžíšová

Správná volba je službou společnosti

Pro většinu nás starších jsou květnové dny spojeny s oslavou konce 2. světové války. Naštěstí jsou i ti, kteří si v květnu vzpomenou na sv. Josefa Dělníka, patrona všech pracujících a jejich rodin. To vše je otázka tradice, výchovy a volby. Už je tomu téměř čtvrt století, kdy se nám dostalo výsady svobodně volit a svobodně se rozhodovat, zda k volbám jít či ne. Už nám nehrozí vynucování volební účasti nebo postihy za to, že k volbám nepůjdeme. Díky Bohu za to i přesto, že leccos je dnes možná složitější než tehdy, tedy volit, například v květnových volbách do Evropského parlamentu. Volit konkrétní kandidáty? Volit kvůli renomé naší země v Evropě a myslet v širších souvislostech? Cesta k evropské volební urně by měla být výrazem kroku solidarity s ostatními členy Unie, kteří chtějí přes své zástupce spíše stavět mosty, než si opevňovat svůj břeh. Měla by být výrazem vnitřní důvěry a očekávání, že cokoliv je třeba udělat s nadějí na zlepšení, je nutné to udělat. V této chvíli je třeba vybrat správné lidi. Takové, kteří si důvěru zaslouží a kteří by mohli vykonat něco dobrého. Pokud má našemu soužití v Unii někdo pomoci, jsme to my. Protože to co jsme, a co budeme, nezávisí pouze na volbách, ale na každém z nás, naší vůli a chuti žít s druhými a pro ně. Na správné volbě, rozhodnutí a práci, v níž se nejen realizujeme, ale zároveň vykonáme službu společnosti. I to je jedno z poselství výše citovaného patrona práce sv. Josefa, které na rozdíl od těch historicky nedávných platí už dva tisíce let.

Dana Mojžíšová

 Duben 2014 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Horních Počernicích

Paní starostko, v aktualitách uvádíte, že došlo k výraznému posunu při jednání o zastřešení čistírny odpadních vod v Čertousech. Kdy tedy přestane občany obtěžovat nepříjemný zápach z těchto míst?

Začátkem letošního února byla vypracována Pražskou vodohospodářskou společností čistopis studie proveditelnosti pro potřebné stavební úpravy čističky. V současné době zahajuje PVS projektovou přípravu, v níž řeší nejen zastřešení kalových nádrží, ale i vhodnou technologii pro čištění odtaženého vzduchu. Konkrétnější časový plán bude znám po dopracování dalšího stupně projektové dokumentace a podrobný harmonogram realizace stavby bude předmětem nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Půjde-li vše tak, jak vedení PVS slíbilo, mohla by celá akce začít v srpnu a skončit v říjnu 2014.

Volební období se pomalu chýlí ke konci. Mohla byste zrekapitulovat, co se podařilo v resortu dopravy a jaké investice vedení obce plánuje?

Řešení dopravy a zmírnění jejích negativních vlivů na život občanů Horních Počernic je pro vedení naší městské části stále prioritou. Naše představy o budoucnosti v oblasti dopravy jsou jasné také díky tomu, že jsme k rozhodování přizvali i veřejnost v rámci tvorby Strategického a územního plánu. Občané měli možnost říci svůj názor a určit, co považují pro budoucnost Horních Počernic za důležité, a potvrdilo se, že je to právě doprava, která je trápí nejvíc. Součástí změny Územního plánu v naší městské části je uspořádání části vybrané komunikační sítě, která umožní převedení tranzitní dopravy z obce. Je to především přetížená Náchodská ulice, kudy se od rána do večera doslova valí stovky automobilů v obou směrech, a potřeba odvést tranzitní dopravu zcela mimo náš katastr. Jedná se konkrétně o silnici od Poděbrad, která bude na okraji Prahy odkloněna do nové trasy směrem na jih s napojením do navržené mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11 v lokalitě Beranka. Tato křižovatka umožní rovněž napojení z oblasti Klánovic a Šestajovic.

V řešení tohoto problému jsme značně pokročili díky neustálým jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o stavbě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Beranka, k níž povede spojka ještě před vjezdem do Horních Počernic na východním okraji obce. ŘSD už pracuje na projektu, nyní nás čekají jednání s vedením hl. m. Prahy o koordinaci stavby. Povedlo se nám také prosadit zásadní změnu, a sice přeložení spojky ulice Ve Žlíbku s MÚK na jižní stranu dálnice, tedy blíž k bývalým drůbežárnám na Xaverově, kde bude schovaná za dálničním valem. Změnou územního plánu jsme také dosáhli narovnání spojky na Klánovice. Úplně prvním úspěchem ale byla rekonstrukce ulice Bystrá, která byla skutečně v havarijním stavu.

Další významnou stavbou, která začne ještě letos, je kruhový objezd v ulici Ve Žlíbku, v oblasti VGP Parku. Co se týká jižní části této ulice, zde se nám podařilo prosadit zákaz vjezdu pro nákladní dopravu a od dubna projde komunikace v úseku Náchodská ve směru na jih rekonstrukcí.

Opravy čekají například ulici Božanovskou nebo Hartenberskou, kde se bude také stavět kruhový objezd. Podrobný přehled harmonogramu těchto prací připravil vedoucí místního hospodářství Jaroslav Píša v březnovém čísle HPZ, nyní nabízíme přehlednou mapu důležitých dopravních staveb, kterou připravil referent odboru výstavby a územního rozvoje Pavel Harwot.

Další problém související s dopravou je neúměrný hluk z dálnic, které nás obklopují. Několik let jsme se snažili vyjednat u ministerstva dopravy snížení rychlosti v části úseku hradecké dálnice od Chval po Beranku. To se nepodařilo s odůvodněním, že zpomalení rychlosti by mělo negativní dopad na bezpečnost dopravy. Snažili jsme také o odpoplatnění některých úseků dálnice, aby byli řidiči motivováni pro jejich použití při příjezdu do Prahy. Ani to ministerstvo dopravy nepovolilo. Ale nevzdáváme se. Nyní jednáme s novým ministrem o vybudování protihlukových stěnách. Původně navrhovanou verzi s protihlukovým valem jsme zavrhli. Jednalo by se o přesun obrovského množství zeminy, která by se musela vozit přes naše území, ale takovou zátěž pro obec a občany nemůžeme připustit. Dálnice kopírující jižní část Horních Počernic, tedy od sjezdu na Chlumecké v oblasti Chval až po Hummer centrum na východě, se bude rozšiřovat. Toho chceme využít a už před zahájením rozsáhlých prací docílit instalace protihlukových stěn ještě před rekonstrukcí dálnice.

Je toho opravdu hodně, co je třeba udělat. Ale každý dílčí úspěch nás těší, i když snaha o rozvoj dopravní infrastruktury v první řadě naráží na zásadní nedostatek finančních zdrojů. My se ale nevzdáváme.

Od konce února bojovalo celkem 175 měst a městských částí o dvacet dětských hřišť v soutěži Rákosníčkovo hřiště. Jak už víme, Horní Počernice v soutěži také uspěly.

Stejně jako v loňském roce byl i letos závěr hlasování napínavý a průběžné pořadí měst ve čtyřech kategoriích se měnilo doslova každý den. Z našeho úspěchu mám samozřejmě radost, V naší městské části jsou ještě místa, kde hřiště pro děti chybí, a naší snahou je neustále zlepšovat podmínky pro zdravý vývoj dětí.Rákosníčkovo hřiště má rozměry 14 x 17 metrů, je oplocené a skládá se z osmi herních prvků a splňuje bezpečnostní požadavky dle příslušných platných norem. Jeho součástí je i pět laviček, odpadkový koš a tabule na informační a provozní řád. O jeho umístění rozhodneme v dubnu. Prosím tedy ještě jednou všechny, kdo by měl nápad, kde toto hřiště umístit, aby nám co nejdříve svůj námět napsal.

V březnu jste navštívila naše partnerské město ve Francii. Co je u našich přátel nového?

Naše návštěva byla vlastně loučením se stávajícím vedením radnice, protože na konci března proběhly ve Francii komunální volby. Dosavadní starosta Paul Serres, se kterým jsme po dobu trvání naší Jumelage velmi úspěšně spolupracovali, už nekandidoval. Jak víme z tisku, v prvním kole francouzských komunálních voleb zaznamenala výrazné zisky pravicově populistická Národní fronta a její vůdkyně Marine Le Penová označila dosavadní výsledky za konec bipolarismu v politickém životě Francie. Stejně jako v mnoha jiných především jihofrancouzských městech, také v Mions opouštějí vedení radnice dosud vládnoucí socialisté, kteří za opozičními konzervativci hodně zaostali. Bez ohledu na konečný výsledek, který budeme znát až poté, co dubnové číslo HPZ vyjde, se neobávám, že by se naše přátelské vztahy měly změnit.

Součástí našeho třídenního programu byla také vernisáž výstavy Festiv´Art, kde letos představil své obrazy mladý malíř Filip Minařík. (Píšeme o ní podrobněji v tomto čísle, pozn. red.) Tentokrát nás Fancouzi pozvali také na výlet do Savojska, další den jsme viděli Avignon, velké město papežů a po dlouhá staletí jedno z hlavních kulturních center Francie. V kombinaci s přátelským chováním Francouzů a krásným jarním počasím to byl opravdu výjimečný zážitek. Těm, kteří si neodpustí poznámku o výletu za peníze z obecní pokladny, připomínám, že cestu si všichni členové delegace platili sami a ubytováni jsme byli v rodinách. Stejný systém uplatňuje, když hosté přijedou k nám.

Letos v červnu uplyne deset let od podepsání smlouvy o partnerství mezi Horními Počernicemi a německým Brunsbüttelem, příští rok stejné výročí právě s Francouzi. Jak si budete společných deset let připomínat?

Právě z důvodů, které jsem nyní uvedla, připomněli jsme Francouzům už letos, že 18. března, tedy v době naší návštěvy v Mions, uplynulo deset let od podpisu memoranda, které signatuře oficiální smlouvy o partnerství mezi oběma městy v roce 2005 předcházelo. Starosta Paul Serres dostal od vedení naší radnice a zahraničního výboru pamětní list k této události. Jeho mottem je výrok Jeana Baretha, jednoho ze zakladatelů Rady evropských obcí a regionů, které zní: „Partnerská spolupráce měst znamená, že se dvě komunity spojí, aby pořádaly akce s evropskou perspektivou, s cílem řešit své problémy a vytvářet mezi sebou stále pevnější vazby přátelství.“ Tato slova jsou pro obě strany zavazující a chceme se jimi řídit i nadále.

Už v dubnu přijedou do Horních Počernic zástupci nového vedení mionské radnice, se kterými budeme o dalších společných plánech jednat. Doprovázet je budou přátelé z Comité de Jumelage a vítězové výtvarné a fotografické soutěže, z nichž někteří svá díla představí na výstavě pod názvem Festiv´art: Obrázky z Mios na Chvalském zámku.

Co se týká desátého výročí naší spolupráce s Němci, připomeneme si ji v červnu, kdy v rámci výměnného pobytu mezi školami přijede z Brunsbüttelu společně s dětmi i početnější delegace z tamní radnice, kterou povede starosta Stefan Mohrdieck. Doprovázet ho bude redaktor měsíčníku Brunsbüttel Magazin, který se zajímá o dění v Horních Počernicích a rád by o nich napsal reportáž. Na francouzsku i německou návštěvu se už moc těším.

Z diáře radnice březen 2014 

■ MÚK Beranka

Dne 24. 1. 2014 zasedala centrální komise Ministerstva dopravy ČR k problematice infrastruktury pozemních komunikací. Po projednání a posouzení záměru schvaluje tato komise předložený záměr projektu investiční akce D11, MÚK Beranka s ohledem na doplněné podklady a zvýšení významu MÚK Beranka v případě rozšíření dálnice D11 na šestipruhové uspořádání.

■ Sportovní hala

V nejbližších dnech bude zahájeno územní řízení pro výstavbu multifunkční sportovní haly u ZŠ Ratibořická. V roce 2014 by mělo být hotové územní rozhodnutí a projedná – no stavební povolení. Po získání finančních prostředků by stavba mohla být zahájena v druhém pololetí 2015.

■ Čistírna odpadních vod Chvalka

MČ Horní Počernice získala do svého majetku objekt bývalé čistírny odpadních vod a pozemek Na Chvalce. Po geometrickém oddělení pozemku, kde se nacházejí nádrže, které budou zakryté, bude tento objekt nabídnut místní organizaci zahrádkářů na vybudování moštárny.

■ Startovací byty

V únoru zasedala pracovní skupina, která se zabývá výstavbou startovacích bytů pro mladé rodiny. Vytipovali jsme pozemek i hodnotili finanční náročnost výstavby.

■ České dráhy

Na setkání s ředitelem odboru prodeje zbytného majetku ve společnosti České dráhy Bohuslavem Stečínským jsme projednávali možnost odkupu budovy Českých drah u nádraží a pozemku v Horních Počernicích, který potřebujeme pro rozšíření parkoviště. Tento záměr, který řešíme už tři roky, je bohužel blokován dlouhodobou smlouvou českých drah s developerskou společností. Zahájila jsem proto jednání s novým ministrem dopravy a doufám, že se nám tuto záležitost podaří konečně dořešit.

■ Ulice Ve Žlíbku

Koncem měsíce března by mělo dojít k za – hájení rekonstrukce komunikace Ve Žlíbku. Po oznámení termínu od Technické správy komunikací hlavního města Prahy vás budeme aktuálně informovat na webových stránkách Horních Počernic v sekci Doprava.

■ Městská policie

Na pravidelné schůzce se zástupci Městské policie jsme opakovaně řešili především krádeže vloupáním do bytů a rodinných domů v Horních Počernicích. Další problém je bezdomovectví, bezesporu nový fenomén současné doby nejen v naší městské části. Zabývali jsme se také opuštěným objektem v ul. Šplechnerova, kde se podle místních obyvatel nacházely závadové osoby. Budeme vyzývat majitele nemovitosti k zajištění objektu proti vniknutí cizích osob a úklidu pozemku. Probírali jsme možnost projektu tísňové tlačítko pro seniory, které by mohlo pomoci našim seniorům při nebezpečných situacích. Musíme ovšem zjistit více informací včetně financování tohoto projektu.

■ Úřad práce

Ke 31. 3. 2014 končí v Horních Počernicích pobočka Úřadu práce, která se stěhuje na Prahu 9. Kanceláře budou využity pro potřebu našeho úřadu, konkrétně pro odbor hospodářské správy a investic včetně bytové správy, které se sem přestěhují v létě.

■ Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a školství připravuje pro občany tyto služby: • Pomoc při vyplnění formuláře žádosti o dávky • V případě, že občan z různých důvodů nemůže (zdravotní stav, senior, matka na MD), zajistí odbor doručení žádosti o dávky na příslušné pracoviště Úřadu práce • V současné době je představa taková, že by se tyto žádosti vozily dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu (jak v současné době přijímají občany pobočky Úřadu práce). Jedná se o současný návrh řešení situace, aby stěhování pobočky Úřadu práce postihlo občany Horních Počernic co nejméně. V současné době má vláda v jednání nový návrh ohledně výplaty sociálních dávek tak, aby alespoň jejich část byla znovu v gesci obcí.

■ Pražský triatlon

Rada MČ Praha 20 udělila záštitu nad třetím ročníkem Pražského triatlonu 2014.

Hana Moravcová

 

Březen 2014 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Horních Počernicích

.

Paní starostko, na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2014. Jak naše městská část hospodařila a s jakými největšími investicemi a výdaji letos počítá?

Jsem ráda, že jsme mohli občanům oznámit příznivý výsledek hospodaření naší radnice s nejvyšší zůstatkem na bankovním účtu od r. 1989 ve výši 74 milionů korun. Finanční zdroje rozpočtu naší městské části pro rok 2014 jsou v celkové výši 193.717 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy nám také byly navýšeny dotace o tři miliony korun oproti původnímu návrhu. Návrh rozpočtu běžných výdajů jsme sestavili na základě požadavků jednotlivých odborů a ředitelů příspěvkových organizací s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 20 a k účelovosti vynakládaných peněz. Nárůst běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 představuje 10,489 milionů korun, protože letos plánujeme opravy ve školských zařízeních za více než tři miliony.

V letošním roce bude také pokračovat oprava budovy bývalého sklenářství v areálu Chvalské tvrze, na kterou jsme obdrželi neinvestiční dotaci z magistrátu. Náklady na opravu budovy v roce 2014 představují částku pět milionů korun.

Konečně se letos budou opravovat i některé komunikace v obci.

Na konci března začne oprava povrchu ulice Ve Žlíbku. Odbor městského investora hlavního města Prahy zahájí letos v květnu také rekonstrukci deseti komunikací, jejichž výčet najdou občané v informacích z odborů na straně 6 a 7. Další ulice se budou opravovat v příštím roce. Tyto rozsáhlé akce sebou přinesou komplikace v dopravě včetně změny trasy některých autobusů. Občany v dané lokalitě budeme včas o zahájení stavby i všech změnách v dopravě informovat.

Kolik peněz je v rozpočtu určeno příspěvkovým organizacím a na granty?

Do schváleného rozpočtu je zahrnuta i dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Nevyčerpaná část dotace, kterou Praha 20 obdržela, činila v roce 2013 více než jeden milion korun. Z těchto peněz je letos 500 tisíc korun určeno pro Základní a mateřskou školu Spojenců na nákup konvektomatu a pro Kulturní centrum Horní Počernice na nové divadelní tahy. Na granty v letošním roce tedy rozdělíme milion šest set tisíc korun.

Naše městská část je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací. V roce 2014 budou dotovány celkovou částkou téměř 37 milionů korun, což je o 1,6 milionů víc než v loňském roce.

Je něco nového s plánovanou výstavbou v Léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly?

Kdo chodí na jednání zastupitelstva pravidelně, ten ví, že se už stalo téměř pravidlem toto téma probírat především ze strany členů občanského sdružení Chvalská. Jinak tomu nebylo ani v únoru, kdy jsme museli vyslechnout třístránkový elaborát o tom, proč by se v LRS nemělo stavět. K tomuto tématu jsem se vyjádřila už několikrát, učinili tak i někteří zastupitelé. Považuji tedy za logické rozhodnutí redakční rady tento třístránkový dopis neotisknout, ale zveřejnit ho na webových stránkách ÚMČ, kde si jej každý může přečíst, udělat si na věc vlastní názor, případně s jeho autory polemizovat. Členům občanského sdružení Chvalská jsem už několikrát navrhla, aby předložili konkrétní návrhy na řešení jimi kritizovaných záležitostí, dosud se tak ale nestalo.

V této souvislosti bych chtěla ještě reagovat na dotazy některých občanů typu: Co vlastně ti radní a zastupitelé dělají? Na straně 13 na tuto otázku někteří z nich odpovídají. Po více než třech letech ve funkci starostky musím říct, že ve stávajícím pětadvacetičlenném zastupitelstvu není nikdo, kdo by nic nedělal. Je samozřejmé, že míra angažovanosti jednotlivých členů souvisí s členstvím v radě, výborech nebo komisích, ale zpochybňování práce radních a zastupitelů v Horních Počernicích obecně považuji za přinejmenším nevhodné. Kandidovala jsem a byla zvolena za sdružení Šance pro Počernice, proto mohu posuzovat především přístup jeho členů k zastupitelským povinnostem. Když to vezmu podle abecedy, Klára Bonková je předsedkyní komise sociálně zdravotní a protidrogové, radní Jiří Beneda předsedou komise výstavby a Nadačního fondu Chvalského zámku, Petr Herian předsedá finančnímu výboru. Alexandra Kohoutová se ve funkci ředitelky Chvalského zámku zasloužila o to, že se zámek se stal skutečným kulturním a společenským centrem nejen Horních Počernic. Dana Mojžíšová předsedá zahraničnímu výboru a je redaktorkou našich novin, Pavel Wágner je členem komise životního prostředí. To je však pouhý výčet funkcí, za nímž je spousta práce. Naši zastupitelé, ale i ti, kteří zvoleni nebyli, se podílejí na organizování kulturních, společenských a sportovních akcí, starají se o Nadační fond Šance, věnují se dětem a mládeži bez nároku na odměnu. Když jsme začínali, někteří z nás mnoho zkušeností s komunální politikou neměli. Přišli jsme ale s ideály, nápady a cíli, které se snažíme uskutečnit. Pracujeme jako tým, členové našeho nepolitického sdružení se scházejí pravidelně a hledají řešení nejrůznějších problémů. Nebudu vyjmenovávat všechny mé gesce, ale to, co někdy vypadá jako moje práce, je zásluhou celého sdružení. V získávání peněz do rozpočtu naší městské části a v komunikaci s magistrátem jsme jako nezávislí daleko úspěšnější než politické strany. Nemáme proto obavy, že by každá změna politické situace v Praze měla vliv na situaci u nás. Vždy jsme si všechny finanční prostředky dokázali získat sami. Připravenost, jasná argumentace, slušné jednání, úsměv na tváři, to jsou pravidla, kterými se v Šanci pro Počernice řídíme.

Také bychom mohli všechno jen kritizovat, ale raději se snažíme situaci změnit a přispět ke zlepšení všeho, co zlepšení vyžaduje. Na otázku, co tedy vlastně děláme, odpovídám, že zastupitelé a příznivci Šance pro Počernice dělají hodně a hlavně nemrhají časem a energií sepisováním nesmyslných stížností.

Rozpočet Městské části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný, záporné saldo příjmů a výdajů je kryto vlastními finančními zdroji na bankovních účtech. V tabulce je přehled zůstatků v celkové výši 74 milionů korun, nejvyšší od r. 1989. Podrobné informace o rozpočtu na rok 2014 najdete na www.pocernice.cz.

 

 

Z diáře radnice únor 2014

Komise Strategický plán a Zdravá městská část Horní Počernice

V lednu zasedala komise, která se zabývala rozdělováním úkolů vyplývajících z akčního plánu na rok 2014 a plánováním akcí v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice.

Otovická

Proběhlo jednání s občany ohledně aktualizace projektové dokumentace před rekonstrukcí komunikace Otovická.

Startovací byty

Zasedala komise pro výstavbu startovacích bytů, aby jednala o jejich lokalizaci, způsobu financování a určení, které skupiny občanů se tato problematika týká.

Stodola

Nadále probíhá jednání s památkáři ohledně schválení definitivní podoby přístavby stodoly na Chvalské tvrzi, kde by měl vzniknout multifunkční společenský sál.

Mobilní přepážka VZP

Dne 13. ledna 2014 se uskutečnila informační schůzka starostky Prahy 20 s vedoucí klientského pracoviště VZP ČR Miroslavou Volmutovou a vedoucí oddělení služeb klientům pro hl. město Praha Jaroslavou Zvolánkovou o možnosti zřízení mobilní přepážky VZP v budově ÚMČ Praha 20, které by pro občany Prahy 20 prioritně zajišťovalo tyto služby: – Informační servis o zdravotním pojištění – Zajištění průkazu pojištěnce – Přebírání dokladů, například přehled OSVČ, podání zaměstnavatele, oznámení pojištěnce atd. – P řebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na PZT (pomůcky zdravotnické techniky) a dokladů k proplacení cestovních náhrad pacientů – Vydání přehledu o vykázané zdravotní péči – Informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR – Informace ohledně EU – Informace o komerčních produktech, např. cestovní zdravotní připojištění Na schůzce bylo dohodnuto, že pravidelná služba by mohla probíhat každé první pondělí v měsíci od 1. dubna 2014 v budově Jívanská 635 (později v objektu Náchodská). V dubnu a v květnu 2014 by služba byla výjimečně zajištěna dva dny v prvním týdnu měsíce z důvodu podání potřebných dokladů VZP z podnikatelské sféry. Pro klientské pracoviště obec vyčlení jednu místnost. VZP požaduje pouze stůl, židli a připojení k počítači. MČ Praha 20 nebude požadovat platbu za užívání prostor a ostatní služby. Další aktuální informace zveřejníme na webových stránkách úřadu a v Hornopočernickém zpravodaji.

Novoroční setkání

Koncem ledna se uskutečnilo setkání starostky se zástupci jednotlivých příspěvkových a neziskových organizací, občanských sdružení, představitelů církví a dalších organizací působících na území Horních Počernic.

Městská policie

Na další pravidelné schůzce se zástupci Městské policie jsme se zabývali bezdomovectvím na území Horních Počernic, krádežemi v rodinných domech, podvody na seniorech, kontrolami dodržování zákazu vjezdu pro nákladní dopravu v ulici Ve Žlíbku a nelegálními ohňostroji. Od Městské policie jsme převzali závěrečnou zprávu za rok 2013

Varován í pro občany

Na základě upozornění občana varujeme všechny obyvatele Horních Počernic před podvodníkem, který zejména od důchodců požaduje finanční hotovost jako půjčku. Představuje se jménem lidí, kteří v dané ulici skutečně bydlí. Důrazně proto žádáme všechny obyvatele, aby s neznámými lidmi nekomunikovali, rozhodně jim žádné peníze nedávali a v případě jakéhokoliv podezření volali linku 158.

Nová zelená úsporám

V roce 2014 mohou zájemci o dotaci z programu Nová zelená úsporám opět podávat své žádosti. Od dubna začne příjem žádostí v oblasti rodinných domů.

Hana Moravcová

 

Z diáře radnice leden 2014

 • ODKLON NÁKLADNÍ DOPRAVY V ULICI VE ŽLÍBKU

Dopravní značení, které definitivně zakazuje vjezd nákladním automobilům do ulice Ve žlíbku, bylo již instalováno. Dodržování zákazu bude pravidelně kontrolovat městská policie.

 • KRUHOVÝ OBJEZD

konečně byl schválen dodatek plánovací smlouvy se společností VGP, který stanovil dokončení kruhového objezdu v severní části ulice Ve žlíbku v roce 2014.

 • MÚK BERANKA

Navštívila jsem ministerstvo vnitra, kde jsme začali společně řešit udělení výjimky vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek ve spojitosti s plánovanou výstavbou mimoúrovňové křižovatky Beranka.

 • PŘEDÁNÍ KOMUNIKACÍ DO SPRÁVY HORNÍCH POČERNIC

Stále ještě řešíme staré resty bývalého vedení radnice. Do dnešního dne nejsou například předány komunikace do naší správy v lokalitě Canaba, Božídarská a Zárybnická. Tehdejší investoři neměli s Horními Počernicemi smlouvu ani dohodu o tom, že do určitého data musí být předáno veřejné osvětlení, aby nemohlo dojít k vypnutí světel a obyvatelé se neoctli ve tmě, jako se to stalo v ulicích Zárybnické nebo Božídarské. Do naší správy by měly být předány také komunikace, abychom zde mohli v zimě odklízet sníh a nenechali obyvatele v závějích. Údržba těchto silnic sice probíhá, ale v minimální možné míře, jelikož zákon zakazuje udržovat majetek cizího vlastníka z veřejných finančních prostředků.

V letošním roce jsme proto zahájili jednání se všemi investory a vyzvali je k úhradě nákladů za správu nebo na urychlené předání do správy naší městské části. už na konci roku 2013 proběhla jednání, na kterých jsme se dohodli, že k nápravě stávající situace dojde co nejdříve.

 • PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DIAKONII

Každý rok před Vánocemi pořádá Diakonie evangelické církve metodistické na Křovinově náměstí slavnostní večeři, kterou připravují klienti a zároveň pořádají soutěž o nejchutnější bramborový salát. V krásně vyzdobené společenské místnosti, kde se také rozdávaly dárky dětem od hornopočernických sponzorů, jme s kolegou ze zastupitelstva Petrem Herianem a Vilmou Cibulkovou, od listopadu 2013 patronkou střediska křesťanské pomoci HoPo, prožili milé setkání. I při slavnostní atmosféře jsme s ředitelem diakonie Romanem Čepelákem hovořili také o věcech potřebných, například o dokončení postupné  rekonstrukce celého objektu. k ní by mohly pomoci rozvojové projekty Praha, o nichž podrobněji píšeme na str. 14.

CO VÁS TRÁPÍ

 • NELEGÁLNÍ BILLBOARDY V HORNÍCH POČERNICÍCH

Na základě upozornění občanů na nelegální billboard v ulici Hartenberské ve směru na Černý Most jsme nařídili jeho odstranění. Nyní prověřujeme všechny velké reklamní plochy, a pokud nebudou mít řádné povolení, nařídíme jejich odstranění.

 • LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO

Jelikož se na jednání zastupitelstva pravidelně ozývají nespokojené hlasy z OS Chvalská kvůli výstavbě LRS Chvaly, je mou povinností opakovaně uvést pravdivá fakta. Věřím, že se tak konečně zastaví vlna spekulací, které tuto výstavbu provázejí. Budovy rehabilitačního střediska a pozemky, na kterých stojí, jsou v soukromém vlastnictví. Provozovatelem je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou a právem nakládat se svým majetkem dle svého uvážení. Doba, kdy to možné nebylo, je naštěstí už 24 let pryč.

Činnost, kterou toto středisko vykonává, je především posláním. Díky rehabilitaci se odtud vracejí zpět do samostatného života pacienti po mozkových příhodách či úrazech, je zde hospic, kde důstojně žijí naši nejstarší spoluobčané.

Naše populace stárne a podobných zařízení je nedostatek. Proto se provozovatel rozhodl středisko zvětšit a modernizovat. Finanční prostředky má přislíbené z EU, záštitu nad projektem převzala světová zdravotnická organizace. Pro Horní Počernice je tento ská a tedy ke spokojenosti občanů, kteří si stěžují na průjezd touto ulicí.

EIA, čili vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, stanoví zákon. Pravidla pro investory byla schválena radou MČ, jsou předmětem jednání při každém větším investičním záměru v horních Počernicích a přinášejí obci finanční výhody. Není to tedy žádné kupování či vydírání, jak kladný postoj většiny zastupitelů k rozšíření LRS označil jeden z občanů. každý větší investiční záměr přináší MČ určitou zátěž do budoucna, např. povinnost umístit děti do mateřských a základních škol. Z tohoto důvodu tyto smlouvy uzavíráme.

Co se týká stavebního řízení, byla schválena dokumentace pro územní řízení s povinností uzavřít plánovací smlouvu a smlouvu o
spolupráci. Po schválení těchto smluv bude probíhat územní a stavební řízení, ke kterému mohou mít námitky také občané. Každý má tedy svá práva a povinnosti, nejen soukromí vlastníci jako investoři, ale také občané. Povinností starostky je nejen hájit práva  obou stran, ale také řešit každý problém bez prázdných slibů a zastíraných odpovědí. Bez ohledu na politiku, bez ohledu na blížící se volby.

Hana Moravcová


 

Charitativní koncert skupiny ČECHOMOR se konal na Chvalské tvrzi v pátek 27. září 2013 od 19 hodin v předvečer státního svátku Dne české státnosti. Jako předkapela vystoupila skupina The Tap Tap.Celý výtěžek koncertu byl věnován na charitativní účely pro Jedličkův ústav, Pomocné tlapky o.p.s. a Nadační fond Šance.

Z diáře radnice květen 2013

 • SCHŮZKA S ŘEDITELEM MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 22. 3. 2013 se konala na Ředitelství Městské policie Praha 14 schůzka nového ředitele Městské policie Praha Ing. Eduarda Šustera se starosty okolních městských částí, aby je seznámil s plánem činnosti MP v tomto regionu.

 • KULATÝ STŮL

Dne 25. 3. 2013 proběhlo další pracovní setkání zástupců všech politických i nepolitických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 20 – Horní Počernice. Přítomní byli detailně seznámeni s informacemi o řadě akcí, které jsou důležité pro celou městskou část, například v oblasti dopravy nebo zadávání územního plánu. Diskutovalo se zejména o otázce rekonstrukce komunikací, které nejsou v investicích Odboru městského investora MHMP, a také o plánované výstavbě nové pošty v Horních Počernicích. Mrzí nás, že o tato setkání je mizivý zájem ze strany opozičních zastupitelů.

 • POŠTA V CČM

V Centru Černý Most byla 18. 3. 2013 otevřena nová pobočka České pošty, která je umístěna přímo na hlavní nákupní trase CČM naproti hypermarketu Globus. Klientům nabízí nadstandardní otevírací dobu. V pracovních dnech od 8.00 do 21.00 hodin, v sobotu a v neděli potom od 9.00 do 17.00 hodin. Zákazníkům jsou v moderním prostředí k dispozici čtyři přepážky, které poskytují veškeré poštovní služby včetně výdeje balíků. O pořadí zákazníků se stará elektronický pořadník.

 • STEJNÉ PODMÍNKY VŠEM

RMČ Praha 20 schválila stejné podmínky možnosti nájemního vztahu v nebytových prostorách a na dlouhodobě pronajatých pozemcích ve vlastnictví MČ. Tyto podmínky budou zapracovány do stávajících nájemních smluv.

 • SKLENÁŘSTVÍ

V současné době je zpracovaná dokumentace, která řeší stavební úpravy objektu. V 1. NP by měly vzniknout čtyři provozovny drobných služeb. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení, jehož vydání zatím neumožňuje chybějící závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy. Stanovisko by měl magistrát vydat v nejbližší době.

 • POŠTA

Investor stavby požádal o vydání územního řízení o umístění stavby. Vzhledem k tomu, že předložené podání neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad přerušil územní řízení a stanovil lhůtu do 31. 5. 2013 na doplnění chybějících údajů a podkladů. Poté může být oznámeno zahájení územního řízení a na jeho základě také vydáno územní rozhodnutí (předpoklad 6 – 7/2013). Následně bude investor Blooman Development s.r.o. zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení, projedná ji s dotčenými orgány a správci infrastruktury a požádá o stavební povolení (předpoklad je konec roku 2013). Po vydání stavebního povolení je třeba zpracovat dokumentaci pro provedení stavby. Investor předpokládá zahájení stavby ve druhé polovině roku 2013.

 • METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN

Zadání MÚP schvaluje Zastupitelstvo hl. města Prahy, předpokládaný termín je Hornopočernický zpravodaj – květen 2013září – říjen 2013. Po schválení zpracuje Útvar rozvoje hl. města Prahy vlastní návrh MÚP. Pravděpodobně v polovině roku 2014 bude následovat společné jednání nad návrhem MÚP, tzn. ofi ciální jednání podle stavebního zákona s městskými částmi, okolními obcemi a dotčenými orgány. Asi koncem roku 2014 se návrh projedná s veřejností a je možné ho připomínkovat. Další harmonogram projednávání MÚP není detailně stanoven a bude končit vydáním Metropolitního územního plánu v roce 2016.

 • SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA NADŘAZENÝCH KOMUNIKACÍCH

Naše žádost o snížení maximální povolené rychlosti na D11 v úseku Horních Počernic byla Ministerstvem dopravy ČR zamítnuta s odůvodněním, že hlukovou problematiku zde bude řešit jiným způsobem než dopravním značením. Na dálnici D11 ve směru od Prahy se předpokládá v letošním roce položení nového protihlukového povrchu, který by měl problém obyvatel Horních Počernic řešit.

 • SVÍTÍME VE SVÉPRAVICÍCH

Po dlouhotrvajících jednáních se nám podařilo uzavřít smlouvu s developerskou fi rmou a společností Eltodo, takže v ulici Zárybnické a Ke starým rybníkům opět svítí veřejné osvětlení.

 • ČOV ČERTOUSY

Na základě původní dohody mezi vedením Pražské vodohospodářské společnosti a starostkou Prahy 20 mělo dojít ke konečnému prověření původu zápachu z ČOV až po napojení všech občanů na dokončenou kanalizaci, tedy v srpnu 2013. I přes zjištění, že jako původce zápachu můžeme vyloučit stáčení fekálních vozů, občané si zejména v teplých dnech stále na zápach opakovaně stěžují. Požádala jsem proto generálního ředitele PVS Vladislava Černého o dřívější řešení tohoto problému.

 • ČERNÉ SKLÁDKY

Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města a obce. Přestože za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50.000 Kč, hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. ÚMČ Praha 20 se na problém černých skládek systematicky zaměřuje. V úterý 14. května budeme opět objíždět všechna riziková místa s městskou policií. Zakoupili jsme také fotopasti, abychom viníky odhalili.


Z diáře radnice duben 2013

 • DOPRAVNÍ STUDIE

Na Chvalském zámku proběhlo veřejné slyšení ke zpracované dopravní studii. Připomínky občanů, zaslané do 31. 3. 2013, budeme zpracovávat a konečný materiál předložíme do konce dubna. Informace najdete na webových stránkách ÚMČ.

 • KOVODEMONT

Proběhlo místní šetření a byly stanoveny podmínky provozu firmy za železniční tratí, která zpracovává kovový materiál. Jedná se sice o průmyslovou zónu, ale jelikož je v blízkosti obytné zástavby, byly stanoveny podmínky provozu tak, aby nedocházelo k narušení klidného bydlení občanů především ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

 • MIMOŘÁDNÉ ZMČ

V březnu bylo svoláno mimořádné ZMČ Praha, kde se diskutovalo o souhlasu zastupitelů s podáním projektu na IT a o schválení smlouvy na bezúplatný převod knihovny.

 • SENIOŘI A PREVENCE KRIMINALITY

Na Chvalském zámku proběhla přednáška pro naše seniory, kde se dozvěděli, jak se účinně bránit různým podvodníkům, kteří se soustředí právě na starší lidi.

 • OTEVŘENÍ CČM

Otevření CČM po rekonstrukci znamená nejen lepší dostupnost mnoha obchodů a služeb pro naše občany, ale též zvýšení dopravy v Horních Počernicích. Se zástupci MČ Praha 14 a CČM ji budeme monitorovat a v případě enormního nárůstu dopravy problém společně řešit.

 • MÚK BERANKA

Z jednání s ředitelem ŘSD pro Prahu Ing. Kroupou o mimoúrovňové křižovatce Beranka vyplynulo, že k zajištění koordinace této stavby musí být sepsáno memorandum mezi ŘSD, hl. m. Prahou a Středočeským krajem. V této záležitosti jsme už jednala na magistrátu s ředitelem OMI a začátkem dubna proběhne jednání s radním pro dopravu ze Středočeského kraje. Memorandum by mělo být podepsáno co nejdříve, abychom se zase posunuli o malý krůček k realizaci této pro Horní Počernice významné dopravní stavby.

 • PROTIHLUKOVÝ VAL

Na základě jednání s ŘSD jsem Radě MČ Praha 20 předložila záměr vybudování protihlukového valu v okolí biologických rybníků u dálnice D11. Záměr vybudování protihlukového valu.Z důvodu hluku z dopravy z nadřazených komunikací, které obklopují Horní Počernice, jsem zahájila jednání na ŘSD a postupně jsme se posunuli do fáze příprav stavby protihlukového valu. V současné době je nutné zjistit geologický průzkum, pořídit hlukovou studii a také zjistit ekonomiku této stavby.

 • NÁKLADNÍ DOPRAVA VE ŽLÍBKU

S odborem dopravy MHMP připravujeme plán, jak zakázat vjezd nákladních automobilů do ulice Ve Žlíbku.

 • MOŠTÁRNA

Po převodu budovy a pozemků bývalé ČOV Chvalka do vlastnictví Horních Počernic jsem se setkala s našimi zahrádkáři a plánovali jsme nutné opravy budovy tak, abychom zde mohli moštovat ovoce z vašich zahrádek už na podzim tohoto roku.


Z diáře radnice březen 2013

 • VEŘEJNÉ SLYŠENÍ O ČERTOUSÍCH

Proběhlo veřejné slyšení s občany, týkající se výstavby bytových domů Čertousy. Všechny připomínky byly zapsány a budou zahrnuty do smlouvy s investorem.

 • PŘEDNÁŠKA O ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Na Chvalském zámku jste mohli vyslechnout přednášku s názvem: Chcete se dozvědět více o konfl iktu? Víte, co je mediace a kdy jí využít? Jelikož se jednalo o velmi zajímavou prezentaci s následnou diskusí, věřím, že příště přijde ještě více posluchačů, protože vzhledem k současné situaci v naší společnosti jsou tato témata velmi aktuální.

 •  IT PROJEKT NA ROZVOJ SLUŽEB

Na Magistrát hl. m. Prahy jsme podali projekt Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20, jehož spuštěním by mělo dojít k vylepšení služeb pro občany, k usnadnění a zrychlení jejich komunikace s úřadem, ke zlepšení dostupnosti informací a zvýšení úrovně informační podpory.

 • DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE

Porota vyhodnotila výtvarnou soutěž na téma zima a Vánoce, které se zúčastnily děti našich mateřských a základních škol. Děkujeme všem dětem za krásné obrázky, které uvidí návštěvníci Chvalského zámku na připravované výstavě, ale budou také použity například na vánoční přání. Ofi ciální výsledky soutěže vyhlásíme a vítěze odměníme začátkem března.

 • POLYFUNKČNÍ DŮM NA CHVALSKÉ TVRZI

Během rekonstrukce domu, který stojí vpravo při vjezdu do areálu Chvalské tvrze, se Rada MČ Praha 20 rozhodla pro změnu jeho využití. Původní záměr byl vybudovat zde čtyři byty, ale po posouzení stávající situace rada rozhodla, že v přízemí tohoto domu vzniknou dvě ordinace lékařů. Uvažujeme o praktickém lékaři pro dospělé a jednom specialistovi, protože v naší městské části chybí např. alergolog nebo kožní lékař.

 • OBČANÉ NECHTĚJÍ SKATEPARK

Na webových stránkách úřadu se mohli naši občané zúčastnit ankety, zda chtějí v Horních Počernicích skatepark. Celkem hlasovalo 2070 občanů, z nichž 40 % projekt podpořilo a 55 % s ním nesouhlasí. Úřad městské části Praha 20 obdržel na toto téma také spoustu e-mailů s jednoznačně negativní reakcí na výstavbu skateparku.Pište nám, vaše názory jsou pro nás důležité a pomáhají nám při rozhodování. Děkujeme vám za každý názor, nápad nebo připomínku.


Z diáře radnice únor 2013

 • ROZPOČET

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo rozpočet na rok 2013, kde jsou investice ve výši 67 mil Kč především do základních a mateřských škol. Hlavní investicí je půdní vestavba ZŠ Ratibořická, která měla původně stát 45 mil. Kč, ale po revizi projektové dokumentace se nám částku podařilo snížit na 21 mil. Kč.

 • PŘÍSPĚVEK PRO MČ

Podařilo se nám získat 1 milion Kč od společnosti Makro.

 • KULATÝ STŮL

Setkání u kulatého stolu, které původně probíhalo pouze s opozicí, jsem rozšířila o setkávání s předsedy komisí, abych od nich kromě zápisů získávala i náměty a názory.

 • MYSLIVCI

Na základě podnětu občanů, kteří měli obavu o svou bezpečnost v době pořádání honů v lokalitě K Berance, mě předseda mysliveckého sdružení ujistil, aby se občané ničeho neobávali, protože během honů jsou dodržována všechna bezpečnostní opatření. Přesto jsme se dohodli, že termíny honů budou s předstihem hlášeny na ÚMČ a bezpečnost při nich více zpřísněna.

 • DŮM SLUŽEB

Za obrovský úspěch považuji, že se po dvaceti letech konečně podařilo bezúplatně získat do majetku Horních Počernic Dům služeb na Náchodské ulici, ve kterém sídlí také naše knihovna. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových schválil tento převod před vánočními svátky. Po dvou letech intenzivních jednání a pádných argumentů jsme tedy konečně přesvědčili vedení tohoto úřadu, že by bylo nemorální, aby si Horní Počernice kupovaly objekt, který si občané v akci “Z” sami postavili.


Z diáře radnice leden 2013

 • ROZPOČET HL. M. PRAHY

Dne 29. 11. 2012 byl schválen rozpočet hlavního města Prahy. V rámci dotačních vztahů s městskými částmi získaly Horní Počernice pro rok 2013 o cca 3 miliony korun méně než v roce 2012, ale stále jsme na tom o 16 milionů Kč lépe než v roce 2010. V rozpočtu máme také peníze na dokončení kanalizace Domkovská a rekonstrukci komunikací.

 • ČESKÉ DRÁHY

Proběhlo jednání se zástupcem Českých drah a konečně došlo k posunu ohledně odprodeje pozemků pro MČ a zejména na rozšíření sběrného dvora. O pozemku na rozšíření parkoviště u nádraží budeme jednat v lednu 2013.

 • ÚTVAR ROZVOJE HL. MĚSTA PRAHY

Po setkání strategické komise jsme navštívili s arch. Kaslem, Mgr. Jilečkovou a Bc.Tomsovou z ÚMČ Praha 20 útvar rozvoje hl. m. Prahy, abychom konzultovali naše předběžné závěry, vyplývající ze strategického plánu, a abychom byli se strategickým plánem v souladu.

 • SETKÁNÍ STAROSTŮ

Na Chvalském zámku jsme se setkali se starosty okolních městských částí a sousedských obcí ze Středočeského kraje.Tématem jednání byl náš strategický plán a hlavně plánovaná změna územního plánu ohledně rozšíření pražského okruhu, tzv. stavby 510. Informace o tomto problému můžete najít na www.rozumnyokruh.cz.

 • MAKRO

Na radnici jsme projednávali žádost společnosti Makro ohledně rozšíření jejich prodejní plochy. Jednáme také o výši příspěvku pro naši městskou část.

 • IT KONCEPCE

Ačkoliv nejsem odborník na tuto problematiku, musela jsem se po odchodu Ing. Petra Heriana začít starat také o tuto oblast na ÚMČ. Dostávám stížnosti od zaměstnanců a zastupitelů na náš web, systém a různé aplikace úřadu. Připravujeme proto s oddělením IT koncepci, která bude řešit výhled na 5 let, optimalizaci kopírek, rámcovou smlouvu ohledně telekomunikací, v níž budou zahrnuty i naše příspěvkové organizace. Součástí této koncepce by měl být i web úřadu, který je třeba rekonstruovat.

 • KRMÍTKA PRO PTÁČKY

Ve spolupráci s našimi školami jsem připravila návrh na zlepšení vztahu našich počernických dětí k životnímu prostředí. Školy vyrobí krmítka a radnice v rámci čerpání Profi karty od firmy Hornbach nakoupí krmení. Krmítka budou umístěna v okolí škol a v parcích. O ptactvo se v období zimy budou starat především naši žáci. Pokud bude mít kdokoliv z občanů tip na další místa, kde krmítka chybí, napište nám na mail úřadu.

 • SETKÁNÍ S OBČANY

V druhé polovině ledna plánujeme veřejné setkání s občany ohledně strategického plánu a dopravy. Kdo máte zájem se tohoto setkání zúčastnit, sledujte informace na webových stránkách úřadu.


Z diáře radnice prosinec 2012

 • STRATEGICKÝ PLÁN

24. října proběhlo poslední setkání s občany v souvislosti se strategickým plánem. Veškeré zápisy najdete na webu Horních Počernic pod kolonkou strategický plán. Z našich společných setkání jsme zaznamenali i spoustu dalších užitečných podnětů. Rozhodli jsme se společně s kolegyní Štrobovou, že bude velmi užitečné se takto s občany setkávat častěji a pravidelněji.

 • FZŠ CHODOVICKÁ

Po celkové rekonstrukci bylo slavnostně otevřeno sportovní hřiště u FZŠ Chodovická.

 • KULATÝ STŮL

Proběhlo další setkání zastupitelů všech stran u kulatého stolu. Zápisy z těchto setkání si můžete přečíst na webových stránkách ÚMČ.

 • LÉKÁRNA LHOTSKÁ

Z důvodu ochrany majetku, konkrétně seniorparku, jednáme s majiteli objektu zdravotního střediska o instalaci kamerového systému, aby nedocházelo k projevům vandalismu na cvičebních strojích a také v okolí zdravotního střediska a lékárny.

 • ROZPOČET NA ROK 2013

V prosinci bude zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu. Jeho schválení záleží na schválení rozpočtu hl. m. Prahy a samozřejmě také státního rozpočtu. Pokud k tomu nedojde, bude Zastupitelstvo MČ Praha 20 schvalovat rozpočtové provizorium.

 • STRATEGICKÝ PLÁN

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 17. 12. bude představena první verze Strategického plánu Horních Počernic. Tímto vás všechny na jednání zvu, abyste se i vy, občané naší městské části, seznámili s naším návrhem a případně k němu podali podněty a připomínky.


Z diáře radnice listopad 2012

 • MIMOŘÁDNÝ SNĚM STAROSTŮ

Byl svolán mimořádný sněm starostů Prahy 1 – 22. Řešilo se zlepšení komunikace mezi magistrátem a městskými částmi.

 • DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

Věřím, že se v tomto tématu už blížíme do cíle. V posledním říjnovém týdnu jsme schvalovali konečný kompletní materiál, který je přílohou žádosti MČ o bezúplatný převod této budovy, v listopadu předkládám tento záměr zastupitelstvu. Po schválení zastupitelstvem předám tuto žádost společně s usnese-ním zastupitelstva na příslušný úřad.

 • MÚK BERANKA

Proběhlo další jednání s ministerstvem dopravy, kde jsem obdržela další podklady pro postup prací na tomto záměru. O po-drobnostech týkajících se MÚK Beranka jste byli informováni na setkání v rámci projednávání strategického plánu.

 • STRATEGICKÝ PLÁN

24. října proběhlo poslední setkání s občany v souvislosti se strategickým plánem. Veškeré zápisy, najdete na webu Horních Počernic pod kolonkou strategický plán. Z našich společných setkání jsme zaznamenali i spoustu dal-ších užitečných podnětů rozhodli jsme se společně s kolegyní Štrobovou, že bude velmi užitečné se takto s občany setkávat častěji a pravidelněji.

 • DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ STUDIE

Při veřejných jednáních v rámci strategického plánu vnímám, že obyvatele naší MČ asi nejvíc trápí otázka dopravy. V současné době byl vybrán dodavatel studie dopravy, která by měla řešit hlavní problémové lokality a navrhnout možné varianty řešení. Po ukončení této studie plánuji veřejné setkání s občany, abyste se mohli k této otázce opět vyjádřit. Termín je plánován na začátek prosince.

 • MŠ CHODOVICKÁ, VYUŽITÍ TŘETÍHO PATRA

Rada MČ se zabývá otázkou efektivního využití 3. patra nad třídami v MŠ Chodovické. Pokud budete mít nějaký nápad v souvislosti s umístěním v budově MŠ, můžeme váš podnět zakomponovat do konečného využití těchto prostor.


Říjen 2012 – Rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou o dění v Horních Počernicích

Začnu kanalizací, protože to je v naší obci letitý problém. Podle harmonogramu prací nyní budujeme největší část chybějící kanalizace pod názvem Domkovská. Podařilo se nám přesvědčit vedení hlavního města Prahy, aby v souvislosti s touto stavbou provedla část dešťové kanalizace v ulici Chvalkovická, která sice byla vyprojektována, ale v této veřejné zakázce nebyla vysoutěžena.

Chystají se v obci nějaké velké investiční akce, týkající se výstavby bytů a dopravní infrastruktury?

Například velké projekty Tři věže a Bloomen development přinesou naší městské části vybudování infrastruktury v hodnotě 69 milionů korun, výstavbu nové pošty a do našeho rozpočtu navíc 20 milionů korun. Intenzivně pracujeme na projektu mimoúrovňové křižovatky Beranka. Podařilo se nám zajistit obnovení prací na investičním záměru, který se po zpracování na Ředitelství silnic a dálnic posune k projednávání na ministerstvo dopravy. Navštívila jsem ředitele ŘSD Davida Čermáka a následně také ministra dopravy Pavla Dobeše, s nimiž jsem diskutovala o nutnosti vybudování tohoto dopravního prvku. V souvislosti s touto stavbou jsme zahájili jednání také s náměstkem pražského primátora Tomášem Hudečkem o přesunu spojovací komunikace mezi MÚK Beranka a ulicí Ve Žlíbku na jižní stranu dálnice. Tato stavba byla zařazena do celoměstsky významných změn. K dalším významným realizacím po komunálních volbách v roce 2010 patří v oblasti dopravy například rekonstrukce ulice Bystrá, zřízení sedmi parkovacích míst v ulici Mezilesí nebo podchod u vlakového nádraží.

Jak je na tom obec finančně v letošním roce? Jedním z bodů volebního sdružení Šance pro Počernice, za které jste kandidovala, byla úspora finančních prostředků za výdaje Úřadu městské části. Podařilo se Vám tento slib dodržet?

Na rok 2012 se nám podařilo získat od hl. m. Prahy v rámci dotačních vztahů o 25 milionů korun více a mohli jsme tedy navýšit částku na investice o 60 mil. korun oproti roku 2010. Úspory provozních výdajů Úřadu MČ Praha 20 se pohybují v řádech statisíců měsíčně. Jedná se především o úspory za tisk Hornopočernického zpravodaje, docílili jsme také padesátiprocentní úspory ve výdajích na údržbu zeleně. Významné jsou úspory v oblasti informačních technologií, telefonie a s tím spojených dodávaných služeb odborné správy IT a softwarových služeb. Finanční prostředky jsme uspořili i při výběrových řízeních. Získali jsme pracovníky prostřednictvím Úřadu práce, díky kterým se podařilo zlepšit čistotu naší městské části.

Zástupci samosprávy – starostka, místostarosta a uvolněná radní nečerpali sociální fond, ani se jim neproplácelo jízdné a ošatné při svatebních obřadech, takže i zde došlo k úsporám.

Došlo k nějakým změnám na úřadu naší městské části?

Vypracovali jsme desatero pro úředníky a dodržování etického kodexu, který si občané mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje. V rámci organizačních změn úřadu, na nichž jsme pracovali rok, se nám podařilo snížit celkový počet úředníků o šest. Naopak došlo k rozšíření informačního systému úřadu, zajišťujícímu především správu agend. Byla také provedena modernizace personálního a docházkového systému. Zvolili jsme způsob otevřené komunikace s občany v sekci Názory na webových stránkách. Ušetřené finanční prostředky použijeme na dokončení investic a zlepšení prostředí v naší městské části.

Hodně se v letošním roce investovalo do školství. Čeho konkrétně se týkaly?

Podařilo se nám vysoutěžit příznivou cenu stavby MŠ Chodovická a dosáhli jsme navýšení investic na opravu a údržbu všech našich školských zařízení. Vedle přístavby ZŠ Chodovická bylo už vloni realizováno dalších devět investičních akcí v hodnotě dvacet milionů korun. Jednalo se především o výměny oken, zateplení budov a rekonstrukce kotelen, sociálních zařízení a další menší stavební práce v jednotlivých školských zařízeních. Také v roce 2012 jsme do těchto oprav investovali už 10 milionů korun. Dokončili jsme rekonstrukci hřiště u ZŠ Spojenců, FZŠ Chodovická a dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská. Zahájeny byly práce na dokončení rekonstrukce půdní vestavby ZŠ Ratibořická při snížení investice o 50 %, než se původně předpokládalo. Pro potřeby našich dětí a rodičů jsme získali školního psychologa. Úspěšně probíhá projekt společného vyučování dětí ze ZŠ Stoliňská a dětí se zdravotním handicapem z Dětského centra Paprsek a ZŠ speciální Bártlova.

Jak pečuje radnice o životní prostředí?

Životní prostředí v Horních Počernicích doznalo v posledních dvou letech mnoha pozitivních změn. Velkou pozornost věnujeme tomuto rezortu také v rámci Strategického plánu. Co se týká konkrétních akcí: zajistili jsme revitalizaci rybníků Chvalský a Starák, podepsali smlouvu o spolupráci s firmou Hornbach, která nám poskytla zahradní techniku na údržbu zeleně. Ve Svépravicích už od jara funguje komunitní kompostárna, nedávno jsme otevírali Senior park ve Lhotské ulici, kde se místo zanedbaných a nemocných stromů vysadily okrasné jabloně a vzrostlé keře. Je zpracována inventarizace asi dvou třetin všech stromů v Horních Počernicích, zejména ve stromořadích a parcích. Na základě této inventarizace hodnotíme stromy po stránce zdravotní, bezpečnostní a jejich perspektivy. Z Nadace Partnerství jsme získali grant, který spočíval v bezplatném ošetření dubu v parku u nádraží. Ve spolupráci se Společností zahradní a krajinářské tvorby a s podporou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně potom pokračovala spolupráce s arboristou, který s pracovníky našeho úřadu ošetřil i další stromy v obci. Pracovníci úřadu pružně reagují na požadavky a náměty občanů ohledně nového osazení košů a laviček. Od počátku roku 2011 je na území obce celkem 41 laviček, 243 odpadkových košů a 76 pro psy. Snažíme se také udržovat květinovou výzdobu. V péči o životní prostředí využíváme grantové programy magistrátu, připraveny máme projekty na revitalizaci parku na Chvalech, před školou v Ratibořické nebo Nolčova parku a parku v Jeřické. Nyní zpracováváme studii budoucího parku nad ulicí Prachovskou.

Především díky divadlu a Chvalskému zámku přijíždí do Horních Počernic stále více lidí za kulturními akcemi. Co se chystá na podzim nového?

Společenský život je u nás opravdu bohatý, myslím, že z nabídky představení v divadle a pestrého programu na Chvalském zámku si vybere každý. Občané si velmi oblíbili třeba Zámecká posezení se známými osobnostmi, dvakrát ročně pořádáme ples pro počernické seniory a zakládáme tak novou tradici.

Co řeší radnice aktuálně?

Nyní pracujeme na přípravě Strategického plánu, spolupracujeme s architektem Janem Kaslem na metropolitním plánu a lokálním územním plánu Horních Počernic, kde můžeme řešit problematické lokality na území naší městské části, například umístění a charakter ulice k Berance. Pokračujeme v rekonstrukci ZŠ Ratibořická, usilujeme o to, aby byl odstraněn zápach z čistírny odpadních vod v Čertousech, bývalou ČOV Chvalka chceme získat pro zahrádkáře. Usilujeme o bezplatný převod Domu služeb Náchodská pro potřeby obce a občanů. Připravujeme nové webové stránky. Chceme obnovit spolupráci s fotbalovým klubem Slavie a vrátit mládežnický fotbal počernickým klukům pod hlavičkou SC Xaverov. Připravujeme skatepark v Běluňské ulici a kynologický areál ve Svépravicích.

Zatepluje se bytový dům v Mezilesí. Řeší se problémy s bezdomovci. Usilujeme u zrušení heren v obci. V rámci lepší ko-munikace a informovanosti zastupitelů pořádáme pravidelná setkání u kulatého stolu, jedenkrát týdně se setkávám se zástupci Městské policie. Jak vidíte, je toho opravdu hodně.

Co se zatím nepodařilo?

Dosud se nedaří pronájem nebo využití budovy bývalého sklenářství v areálu Chvalské tvrze nebo protihluková opatření u dálnic a vysokorychlostních komunikací. Vzhledem k udržitelnosti grantu hledáme řešení, jak investovat do objektu stodoly na Chvalech a vybudovat zde víceúčelový sál, který v Horních Počernicích chybí.

Ptala se Dana Mojžíšová


Z diáře radnice říjen 2012

 • SKLENÁŘSTVÍ

Navštívila jsem radního pro kulturu a památky Ing. Václava Novotného, abychom konzultovali nutnost rekonstrukce objektu bývalého sklenářství na Chvalské tvrzi. Uvidíme v rozpočtu MHMP, jaký mělo jednání úspěch.

 • ČOV ČERTOUSY

Požádala jsem radního pro životni prostředí Radka Lohynského o navýšení rozpočtu PVS pro naši městskou část. Jedná se o finanční prostředky, nutné k instalaci opatření na odvětrání vnitřních prostor čistírny odpadních vod Čertousy.

 • STUDIE OKOLÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Byla vypracovaná studie, která řeší okolí škol Ratibořická a Chodovická. V říjnu bude projednávaná na zasedání Rady, následně bude zveřejněna, aby se s ní občané mohli seznámit, případně k ní posílat připomínky.

 • PRAŽSKÁ VODOHOSPODAŘSKÁ SPOLEČNOST

Jednala jsem s ředitelem Technické správy komunikaci Ing. Luďkem Dostálem o finančních prostředcích, které jsou pro naši MČ velmi potřebné do rozpočtu pro rok 2013. Jedna se především o rekonstrukci ulice Ve Žlíbku, která je v havarijním stavu a hluk z ní velmi obtěžuje občany bydlící v okolí.

 • VÝSTAVBA ČERTOUSY A UBM

Pokračujeme v jednání ohledně výstavby bytových domů v lokalitě Čertousy. Navázali jsme na předchozí jednaní s investorem UBM ohledně výstavby rodinných domů v těsném sousedství katastru Klánovic. S oběma těmito i dalšími plánovanými výstavbami vás seznámím v dalších číslech HPZ, nutno ale podotknout, že se nám velmi těžko získává souhlas investora s uveřejněním jejich záměrů.

 • POŠTA

Probíhají pravidelně schůzky s investorem a projektantem stavby budovy pošty.

 • STRATEGICKÝ PLAN

V měsíci říjnu budou probíhat schůzky s občany. Velmi ráda se s vámi setkám, vaše názory a připomínky jsou pro nás důležité.

 • ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Se zástupci magistrátu jsme začali řešit staré křivdy, které se staly vlastníkům pozemků v okolí lokality u rybníku Paleček a kde byla bez jejich vědomí vyhlášena aktivní záplavová zóna.

 • ROZPOČET

Podle harmonogramu, který schválila RMČ, pracujeme spolu s tajemnicí úřadu na přípravě rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2013. Výše možných investic v příštím roce se bude odvíjet od schválených dotačních vztahů ze strany magistrátu. Pokud bude podle stejného vzorce jako pro letošní rok, budeme moci dokončit rozdělané nebo plánované akce v našich školských zařízeních.

 • ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zadali jsme oddělení územního rozvoje zpracování návrhu změny územního plánu. Tyká se změny napojení propojovací komunikace ul. Ve Žlíbku a mimoúrovňové křižovatky Beranka ze severní varianty na jižní.


Z diáře radnice září 2012

AKTUÁLNĚ

 • SETKÁNÍ STAROSTŮ

Na setkání starostů Prahy 1 – 22 jsme diskutovali o dotačních vztazích z magistrátu do rozpočtů MČ. Většina starostů se shodla na tom, že by měl být zachován model, který platil pro letošní rok a řešil také rozlohu MČ, množství udržované zeleně a komunikací. Díky tomuto modelu jsme získali o 25 mil. Kč více než roky předešlé.

 • DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

Pokračujeme v jednáních o bezúplatném převodu domu, kde sídlí naše knihovna. Navštívila jsem náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka a také 1. náměstka generálního ředitele JUDr. Jaroslava Strouhala, s nimiž jsem dojednávala podmínky, které musíme splnit, aby nám stát tento dům převedl.

 • STRATEGICKÝ PLÁN

Od září začínáme aktivně pracovat na zpracování strategického plánu. V letních měsících probíhal sběr informací z jednotlivých odborů, nyní by se měla zapojit i veřejnost. Horní Počernice budou
rozděleny do několika lokalit, ve kterých budou stanoveny pracovní skupiny. V nich by měli být zástupci občanů, kteří nám sdělí, co je v dané oblasti trápí: doprava, výstavba, občanská vybavenost apod. Podrobnosti se můžete dozvědět také na zastupitelstvu 10. 9. od 17 hodin na Chvalském zámku.

 • LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK

O prázdninách probíhala likvidace černých skládek, které způsobili především bezdomovci. Při místním šetření v srpnu a za účasti Městské policie jsme s Jaroslavem Píšou a Petrem Báčkem z místního
hospodářství zjistili, že většina těchto skládek byla zlikvidována. Zbývá jen pár soukromých, avšak nezabezpečených lokalit, kde tyto skládky nebyly odstraněny. Vlastníci byli znovu vyzváni k nápravě.

 • MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA BERANKA

Navštívila jsem nového ředitele ŘSD Davida Čermáka a diskutovala s ním o pokračování přípravy investičního záměru této křižovatky, kterou hl. m. Praha zařazuje do celoměstsky významných změn. Je to další krůček v našem úsilí postavit tuto křižovatku. Kvůli MÚK Beranka jsme se s radní Alenou Štrobovou zúčastnily schůzky s ministrem dopravy Pavlem Dobešem který nám přislíbil aktivní součinnost při řešení našeho dopravního problému.

 • KANALIZACE DOMKOVSKÁ

Jistě si někteří z vás všimli, že se na určitých úsecích výstavba kanalizace pozastavila. V ul. Kramolná se čeká od jara 2012 na projednání změny ohledně konfliktu původní dešťové kanalizace s výstavbou splaškové kanalizace, v ul. Chvalkovická zase na schválení výběrového řízení výstavby DK, která původně nebyla součástí této stavby. Po neustálých personálních změnách na magistrátu a OMI se současná situace ustálila, VŘ je na programu Rady hl. m. Prahy a změnové listy před schválením.

 • KOMPOSTÁRNA

V září bude zahájen provoz v kompostárně. RMČ se rozhodla, že pro každé číslo popisné bude v případě zájmu poskytnuto 0,5 m3 kompostu zdarma.

 • BYTOVÉ DOMY

Zahájili jsme pravidelné kontroly veřejných prostor v našich bytových domech. Díky tomu by mělo docházet k rychlejšímu odstranění zjištěných závad. Po získání lepší ceny ve výběrovém řízení na zateplení BD Mezilesí, při zachování rozsahu práce a kvality používaných stavebních materiálů, probíhají zde v těchto dnech stavební práce.Omlouváme se nájemníkům obecních bytů, že je příslušní úředníci včas a v plném rozsahu neinformovali, jak budou tyto práce probíhat. V tuto chvíli byste už měli mít v domech vylepený harmonogram stavebních prací.

 • ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČERTOUSY

Proběhla schůzka s PVS a PVK, kde jsme řešili trvající zápach z čističky. Zúčastnili se také zástupci občanů z lokality Čertousy, kteří jsou tímto negativním jevem nejvíce zasaženi. Zbývá kontrola poslední možné příčiny, tedy kanalizace vedoucí od logistického parku VGP. Pokud se neprokáže příčina zde, budeme žádat PVS o zařazení nutného fi nančního obnosu do rozpočtu 2013, který by měl být investován přímo na místě vlastní čistírny.

CO PLÁNUJEME

 • VEŘEJNÁ SLYŠENÍ

I přes negativní postoj investorů chceme nadále zveřejňovat a s našimi občany projednávat budoucí stavební projekty. Jedním z nich je výstavba Nad Palečkem.

září 2012, Hana Moravcová


Nové vedení radnice v polovině volebního období

Kvalita života občanů je nezbytnou součástí udržitelné společnosti. Znamená to vytvářet předpoklady, aby lidé mohli žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a ekonomicky přijatelné bydlení, dostupnost základních životních potřeb a služeb, zajímavou práci, přijatelné životní prostředí a reálnou možnost účastnit se správy veřejných věcí, místního plánování a rozhodování.

Názory občanů na tyto otázky jsou důležitým měřítkem celkové spokojenosti s daným místem, a ta pak vytváří aktivní vědomí soudržnosti, důležité pro život
společenství.

Ne všechny obce jsou na tom, co do vybavování infrastrukturou, stejně dobře. Musejí se potýkat s nedostatečným rozpočtem, s budováním kanalizace, se špatnými komunikacemi a chybějícími chodníky či s odkládaným uskutečňováním potřebných staveb a úprav prostranství. I když jsou potřeby obyvatel vyslyšeny jen částečně, má tato situace jednu nespornou výhodu: občané sledují počínání volených zastupitelů s větším zaujetím, což přispívá k životaschopnému občanskému a spolkovému životu.

Volby v roce 2010 byly pro českou občanskou společnost zajímavým ukazatelem. Tehdy se poprvé za poslední dvě desetiletí od převratu vzedmula vlna občanské nespokojenosti s místní politickou scénou a do volebního klání se zapojily iniciativy občanů, které se do té doby profilovaly většinou zájmy a činností, jež spojují současnost obcí s jejich minulostí. Stejně tomu bylo i v případě Horních Počernic, kde se na práci zdejšího zastupitelstva podílejí členové nepolitických a občanských či zájmových sdružení. Díky spolupráci s těmito společenskými uskupeními uskutečnila se v naší městské části nejedna akce obecně prospěšná či společenská. Jejich zapojením do místního politického dění a do života obce podařilo se alespoň zčásti omezit nadvládu vlivných politických stran, což je dobrým znamením a kladnou zprávou pro nás všechny. Společnost a její přístup k tomu, jak se zachází s veřejným prostorem, se povětšinou mění k lepšímu, a to nejen v případě Horních Počernic.

Vzápětí po komunálních volbách v roce 2010 začalo nové vedení radnice ihned naplňovat volební program a postupně uskutečňovat změny v naší obci. Ve stručném výčtu šlo o to, aby byly zvýšeny dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy, aby byly posíleny investice, nezbytné pro rozvoj obce především v oblasti školství, dále šlo o dostavbu kanalizace ve Svépravicích, o řešení situace pobočky České pošty, o postavení nové budovy mateřské školy Chodovická a půdní vestavbu základní školy Ratibořická, o zateplení bytových domů v ulici Mezilesí, o zvýšení čistoty obce, snížení počtu heren, o vybavení dalšími dětskými hřišti, o novou koncepci Chvalského zámku, o větší podporu aktivit seniorů, o zřízení nízkoprahového klubu pro mládež.

Současně s tím řešila radnice nemalou řadu dalších úkolů, mezi jiným usilovala také o navázání spolupráce s podnikateli. Zároveň vedení radnice sledovalo hospodárnost snížením provozních a personálních nákladů úřadu. Práce bylo dost a na politickou práci nezbývalo času. Pak přišel leden 2012, kdy se opozice pokusila o převrat a návrat na radnici. Období veškeré odpovědnosti za Horní Počernice opět vystřídala starost o politiku a pod tlakem událostí a s ohledem na složení pražského magistrátu došlo nakonec ke vzniku nové koalice.

Od února 2012 sdílí vedení radnice odpovědnost za obec především s místním sdružením ODS. I když je na hodnocení spolupráce ještě brzy, je třeba stále informovat občany o všem, co se v polovině volebního období podařilo uskutečnit. Právě proto v tomto čísle HPZ začínáme a v následujících číslech budeme pokračovat.

Dana Mojžíšová


 

Paměť Horních Počernic novou formou

Myšlenka připojit se ke sdružení Post Bellum vznikla z potřeby zachytit a doplnit historii Horních Počernic právě touto formou zaznamenáním rozhovorů s žijícími pamětníky.

Je nejvyšší čas oslovit je i uchovat jejich životní příběhy. Tyto vzpomínky, doufejme, poslouží dalším generacím jako doplnění obrazu dějin Chval, Horních Počernic a Čertouz, Svépravic a Xaverova, které byly v červnu 1947 sloučeny a dostaly název Horní Počernice.

Venkov za Prahou – úrodná půda, rodinné statky, hospodaření a podpora sociálně slabých, jak jednotlivců, tak útulků pro chudé – sirotčinců, to m.j. charakterizovalo život minulých generací.

S oslovením pamětníků jsme začali u  těch nejstarších spoluobčanů. Každý rozhovor a následné „natáčení vzpomínek“ je kamínkem do mozaiky, která, doufejme, utvoří autentický obraz o tom, jak to tenkrát bylo.

Úkolem není konfrontace, ani dokonalé zmapování. Jsme teprve v začátcích, zatím máme natočeno šest vzpomínajících.

Vyprávění pamětníků bude součástí vzdělávacích projektů. Rozhovory budou uloženy ve Sbírce rozhovoru Paměti národa www.pametnaroda.cz ve formě obrazového a zvukového záznamu nebo přepisu.

Koordinátorkou projektu je Božena Beňová ředitelka Místní veřejné knihovny. Vítáme vaši spolupráci, v případě zájmu ji můžete oslovit.

E – mailová adresa: knihovna@knihovna-hp.cz

telefon: 281921587

adresa MVK: Náchodská 754 (1.patro)

10. 8. 2012


Z diáře radnice červenec 2012

AKTUÁLNĚ

 • MŠ CHODOVICKÁ

Probíhají dokončovací práce na této stavbě. Plánovaná kolaudace je koncem července, následovat bude zápis dětí do školky a při dodržení harmonogramu bude tato část školky otevřena začátkem září.

 • ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Společně s vlastníky pozemků při ulici Božanovská řešíme magistrátem stanovené záplavové území v okolí Svépravického potoka. Budeme požadovat nové zpracování těchto propočtů, které dnes už neodpovídají dané realitě, jsou nesmyslné a zavádějící.

 • STRATEGICKÝ PLÁN

Na jednání Rady MČ byla ustanovena komise, která se bude prací na strategickém plánu podílet. V současné době je tato komise složena především z vedoucích odborů. Nejdříve je třeba zaktualizovat veškeré data a údaje o naší městské části.

Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 byli zastupitelé vyzváni, aby se do této komise nominovali. Po kompletní analýze všech informací by mělo následovat stanovení pracovních skupin, které se budou zabývat existujícími problémy v lokalitách.

Současně budou probíhat veřejné debaty a internetové diskuse s dotazníky pro občany, abychom získali co nejvíce podnětů a poznatků od obyvatel Horních Počernic.

Proběhla také první schůzka s Ing. arch. Janem Kaslem a zástupci vybrané dodavatelské fi rmy a byl stanoven harmonogram zpracování strategického plánu.

 • KAPITÁLOVÁ REZERVA MČ

Zastupitelstvo schválilo uvolnění rezervy MČ v celkové výši 30 mil. Kč, kterou se podařilo v loňském roce uspořit. Částečně se peníze použily pro dostavbu MŠ Chodovická, na půdní vestavbu ZŠ Ratibořická, nákup užitkového vozu pro místní hospodářství, údržbu zelených ploch v obci v režii MČ, přípravné stavební práce pro vybudování WC v divadle v přírodě, na vybudování skateparku a rozšíření stávajícího hřiště Běluňská, které by mělo sloužit nejen pro věkovou hranici do devíti let, ale také pro větší děti. Studie pro skatepark a pro rozšíření hřiště bude představena v některém z následujících vydání HPZ. Zastupitelé rozhodli, že se nebudou uvolňovat veškeré prostředky z této rezervy.

 • ČERNÉ SKLÁDKY

V období letních prázdnin bude pokračovat likvidace černých skládek a ke konci srpna proběhne následná kontrola. Žádáme všechny občany, kteří mají informace, kde se ještě tyto skládky nacházejí, aby tyto údaje poskytli odboru životního prostředí.

 • LETIŠTĚ

Na základě podnětu našich občanů jsem navštívila letiště Kbely. S plukovníkem gšt. Ing. Jiřím Vávrou, MSS, velitelem
Letecké základy Kbely, jsme probírali problematiku hluku, který způsobuje přelet cvičných vrtulníků nad naším územím.

Letový koridor bohužel změnit nelze, nákup nových méně hlučných strojů je z ekonomických důvodů v současné době
nemožný. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o cvičné lety pilotů, je nutné jejich přesný rozpis letových hodin dodržet. I přes všechny tyto neměnné důvody a argumenty ze strany vedení letiště se nám alespoň podařilo vyjednat, že v období letních prázdnin budou tyto lety probíhat pouze v pracovních dnech během denních hodin.

Věříme, že naši občané budou shovívaví a pochopí tuto nepostradatelnou potřebu výcviku pilotů, na jejichž profesionalitě mnohdy závisí záchrana lidských životů.

 • INVESTICE DO ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

O letních prázdninách bude probíhat většina oprav a investic v našich školách a předškolních zařízeních. Budou se provádět výměny oken, opravy uvnitř budov, rekonstrukce hřiště v ZŠ Spojenců a ostatní potřebné stavební práce.

 • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Za obrovský úspěch považujeme, že se nám podařilo vysoutěžit výbornou cenu na zateplení BD Mezilesí. Z původně odhadovaných 20 mil. Kč jsme se po naší revizi rozpočtu dostali na konečnou cenu 7 mil. Kč. Je to třetinová cena z původního odhadovaného rozpočtu.

Chtěla bych poděkovat všem nezávislým konzultantům, kteří mně s touto revizí pomáhali, za jejich dobrou práci.

CO PLÁNUJEME

 • CYKLOSTEZKY

Probíhá pasportizace a aktualizace dat, která se týkají počernických cyklostezek, abychom mohli pokračovat na jejich
případném dokončení nebo propojení s okolními městskými částmi a obcemi.

červenec 2012


Z diáře radnice červen 2012

AKTUÁLNĚ

 • MŠ CHODOVICKÁ

Z kapitálové rezervy hl. m. Prahy byla pro Horní Počernice uvolněna fi nanční částka 7,5 mil. Kč

 • U PRIMÁTORA

Navštívila jsem primátora MUDr. Bohuslava Svobodu a společně jsme řešili následující témata: posílení počtu městských strážníků, rozdělování výnosů z loterií a rekonstrukci ulice Ve Žlíbku.

 • DÍKY VGP

Od firmy VGP PARK se nám podařilo získat pro počernické gymnastky finanční dar ve výši 20 tisíc korun.

 • PARK PRO SENIORY

Z Nadace správného životního stylu a společnosti Colmex se nám podařilo získat příspěvek na tři cvičební stroje pro seniory, které budou umístěné v parku pro seniory.

 • ČERNÉ SKLÁDKY

V letních měsících dojde k likvidaci černých skládek v naší městské části. Vyzvali jsme všechny vlastníky pozemků, na kterých se tyto skládky nacházejí, aby při jejich likvidaci a následném úklidu pozemků pomáhali.

 • SETKÁNÍ STAROSTŮ

Hlavními tématy setkání starostů bylo rozdělování dotačních vztahů, daň z nemovitosti, příjem peněz z hazardu a dotace od státu na státní správu, kterou naše MČ vykonává.

 • RYBNÍKY

V rybnících Starák a Podsychrovský se objevila rostlina rdes, která zcela pokryla jejich hladiny. Ve spolupráci s odborem životního prostředí magistrátu jsme vysadili do Podsychrovského rybníka 100 amurů, kteří by tuto rostlinu měli likvidovat. K tomuto opatření by mělo dojít také u rybníku Starák.

CO PLÁNUJEME

 • STRATEGICKÝ PLÁN

Byla podepsána smlouva s architektem Janem Kaslem, který bude spolupracovat s vybranou fi rmou pro zpracování strategického plánu. V návaznosti na to je také práce na lokálním územním plánu Horních Počernic, který by měl být schválen po odsouhlasení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy v roce 2015.

 • POŠTA

Projektová dokumentace pro budovu pošty bude hotova do konce letních prázdnin. Poté bude následovat územní a stavební řízení a následně stavba, kterou bychom rádi zahájili v příštím roce.

 • SKATEPARK

Byla zadána studie pro skatepark. Tento záměr projednávala také komise sportu. Skatepark by měl být určen nejen pro skateboardy, brusle a koloběžky, ale měl by zde také být prostor pro příznivce kol, tzv. dirty.

červen 2012


Z diáře radnice květen 2012

AKTUÁLNĚ

Byla podepsána smlouva o patronaci mezi firmou Metrostav a ZŠ Stoliňská. Metrostav v první fázi provede opravu opěrné zdi u zahrady a výstavbu nového oplocení areálu. Přesný text smlouvy bude uveřejněn na www.pocernice.cz.

Po jednání s Mgr. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy, se nám podařilo získat pro naše strážníky další motorku, aby se dostali i do lokalit, kam s autem nemohou.

Proběhla schůzka s PVS za účasti radního magistrátu R. Lohynského. Do dvou měsíců dojde k zakrytí kalových nádrží ČOV Čertousy a následně bude provedeno kontrolní měření zápachu. Pokud ani po tomto opatření nedojde k jeho eliminaci, přislíbil radní Lohynský, že Praha bude investovat do zakrytí velkých nádrží v řádech milionů korun.

Podařilo se nám vloni získat objekt a pozemky bývalé čističky Chvalka. Byl přislíben našim zahrádkářům ke zřízení nové moštárny. Proběhlo jednání za účasti PVS, PVK a zahrádkářů. V brzké době dojde k fyzickému předání tohoto majetku naší MČ. Následovat budou opravné práce na objektu vzhledem k jeho devastaci po ukončení činnosti PVK.

V lokalitě Svépravice by mělo dojít k vybudování kynologického areálu. Na tomto záměru spolupracujeme s paní Brázdovou, která pro tento účel zakoupila od MČ pozemek. Jeho prodej byl schválen Zastupitelstvem.

Radnice se rozhodla modernizovat rozhlas v HP. V současné době probíhá zkouška funkčnosti jednotlivých amplionů, proto i mimo nutná hlášení slyší někdy občané také hudbu. To některé občany ruší, jiní jsou naopak rádi. Po rekonstrukci bude náš rozhlas používán pouze pro hlášení úřadu.

Dochází k velkému nárůstu počtu bezdomovců na celém území hl. m. Prahy, tedy i u nás. S tím souvisí i větší množství drobných krádeží, hlavně věcí, které se dají rychle zpeněžit ve sběrnách. Mizející kryty kanalizace, kovová zábradlí a dokonce i elektrokabely v letním divadle. Krádeže způsobují škodu MČ, ale může dojít i k ohrožení zdraví občanů. Rozhodli jsme se proto pro radikální řešení, protože naší povinností je chránit majetek obce a občanů. Jedním z preventivních opatření, a to nejen proti bezdomovectví, ale v rámci prevence kriminality v naší MČ, je rozšíření kamerového systému. První schůzka s odborem krizového řízení magistrátu proběhla a vyplynula z ní nutnost zadání analýzy a ekonomické rozvahy celého projektu. Ve spolupráci s městskou policií tipujeme místa, kde by měly být další kamery umístěny.

CO PLÁNUJEME

Radou MČ bylo schváleno zřízení Fondu sociální výpomoci. Má být nápomocen např. seniorům v tíživé sociální situaci a začít fungovat od r. 2013. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtu MČ, proto zřízení fondu a pravidla pro příjemce musí schválit Zastupitelstvo MČ.

Nadační fond Šance vyhlašuje permanentní grantový program na podporu volnočasových aktivit dětí z rodin, které vzhledem ke své ekonomické situaci nemohou platit dětem mimoškolní aktivity.

Obnovili jsme jednání ohledně výstavby skateparku u nás. Největším problémem je najít správný pozemek pro tento záměr. Neměl by být vzdálený od výstavby v HP, ani být v přímé blízkosti obytných objektů. Na tomto záměru spolupracujeme se zastupitelkou Procházkovou, jejíž syn se tímto sportem zabývá.

Výstavba MŠ Chodovická probíhá podle harmonogramu. Bylo vyhlášeno VŘ na dodávku interiéru jednotlivých tříd, zázemí pro učitelky a vybavení kuchyně. V těchto dnech je VŘ ukončeno a výběrovou komisí bude určen dodavatel.

Hřiště u ZŠ Spojenců Firma Ekis darovala MČ projektovou dokumentaci na rekonstrukci hřiště. V období letních prázdnin by mělo dojít k realizaci. Použijeme fi nanční prostředky darované Oční klinikou Horní Počernice ve výši 500 tis. Kč, které byly určeny právě na tento účel.

Rada MČ se v současnosti intenzivně zabývá projekty Robotnice, Čertousy, jelikož se jedná o výstavbu velmi rozsáhlou, která bude mít na Horní Počernice významný dopad na MČ zejména v oblasti dopravy, infrastruktury a občanské vybavenosti. Investoři jsou netrpěliví, proto jsme navázali spolupráci s Ing. arch. Janem Kaslem a odborem územního rozvoje hl. m. Prahy, abychom tuto problematiku konzultovali ve všech oblastech. Rádi bychom vás seznámili s těmito projekty a znali váš názor. Věřím, že se nám podaří získat od investorů souhlas, abychom tyto projekty mohli zveřejnit v příštím čísle HPZ.

Chvalský rybník je v současné době částečně nakypovaný a bahno by mělo schnout. Do konce června by mělo být bahno odvezeno a v červenci se začne pracovat na opravě hráze a pískovcové zdi. Úpravy budou také na březích rybníka, kdy bude prováděn prořez náletových stromů a úprava stálých stromů. Rybník bude dokončen a napuštěn do konce listopadu 2012. Investice MČ bude na vybavení lavičkami v okolí rybníka.

S náměstkem primátora a radním hl. m. Prahy Ing. Pavlem Richterem bylo domluveno pokračování VŘ na rekonstrukci komunikací v naší MČ. Prioritou je pro radnici dokončení povrchu po výstavbě kanalizace v ulici Otovická. Na základě rekonstrukce nástupiště a vybudování podchodu nádraží HP jsme domluvili s Ing. Jiřím Martínkem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽDC, že v rámci této stavby dojde k úpravě prostoru před nádražím zatím jen v části budování podchodu. Na závěr bych chtěla požádat všechny občany, kteří nedostávají HPZ do schránek, aby se obrátili na odbor místního hospodářství, který má distribuci na starosti.

květen 2012


Vyjádření současného vedení radnice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám oznámili, že v těchto dnech došlo k podpisu koaliční smlouvy mezi následujícími subjekty – Šance pro Počernice, TOP09, Věci veřejné a ODS. Znamená to, že na zastupitelstvu 9. února 2012 dojde k doplnění členů Rady MČ Praha 20. Personální složení této rady bylo plně v kompetenci jednotlivých politických subjektů koalice. V blízké době bude vydáno i společné Programové prohlášení Rady MČ Praha 20.

Tento krok vnímáme jako velmi důležitý z hlediska stabilizace a uklidnění situace v naší městské části, znamená pro nás i výrazně lepší možnost komunikace ve vztahu k Magistrátu hl. města Prahy a v každém ohledu Horní Počernice posiluje. Věříme, že tato středopravicová koalice bude zárukou dalšího rozvoje naší městské části a zároveň umožní naplnění volebních programů koaličních stran. Zároveň chceme navázat takovou spolupráci s opozicí, která bude prospěšná nám všem a stabilitu života městské části posílí.

Naším společným cílem je vstřícná radnice vůči obyvatelům, šetrné hospodaření se svěřenými prostředky, profesionální a zodpovědná služba občanům a vytvoření co nejlepších podmínek pro život v naší městské části.

Naším přáním je vytvořit z Horních Počernic prostor, který se stane pro každého z vás klidným zázemím.

Současné vedení radnice v Horních Počernicích 

Zdroj: Oficiální stránky Městské části Praha 20 – Horní Počernice – Znění nové koaliční smlouvy

6. 2. 2012


Zrušení koaliční smlouvy

Zástupci Šance pro Počernice, TOP09 a Věcí veřejných se dohodli na odstoupení od koaliční smlouvy (ze dne 24. 10. 2010) z důvodů jejího hrubého porušení ze strany politiků ČSSD.

Koaliční smlouva Dokument Zrušení koaliční smlouvy ve formátu PDF. Z tohoto dokumentu byly z důvodu ochrany osobních údajů odstraněny podpisy.

5. 2. 2012


Dopis zástupců stran koalice politikům ODS

Počerničtí radní paní Hana Moravcová za Šanci pro Počernice, pan Mgr. Šaroch TOP09 a paní Mgr. Alena Štrobová za Věci veřejné oslovili v zastoupení svých stran politickou reprezentaci ODS s návrhem na vytvoření široké středopravicové koalice, která by byla zárukou stabilního prostředí v Počernicích a zároveň i garantem dalšího rozvoje obce.

Koaliční smlouva Celé znění dopisu ve formátu PDF. Z tohoto dokumentu byly z důvodu ochrany osobních údajů odstraněny podpisy.

3. 2. 2012


Informace pro občany Horních Počernic

Po komunálních volbách konaných v roce 2010 se v Horních Počernicích vytvořila široká koalice politických stran a místních hnutí, utvořená Šancí pro Počernice, TOP 09, ČSSD a VV. Pod heslem Společně pro Počernice ukončila tato koalice období dvacetileté vlády bývalého vedení radnice reprezentovaného starostou Ivanem Liškou a místostarostou Tomášem Kádnerem.

Nová Rada MČ Praha 20 pod vedením starostky Moravcové plnila od svého zvolení řádně své povinnosti a koaliční program. Odpovědné hospodaření s prostředky městské části, respekt k požadavkům a přáním občanům a snaha přinést nové podněty do života městské části  byly a nadále jsou základními principy práce nového vedení radnice.

Nechme promluvit fakta. Úspěšným jednáním s radou hlavního města a osobně s primátorem Svobodou se podařilo starostce Moravcové navýšit pro rok 2012 investice plynoucí do naší městské části o neuvěřitelných 60 milionů korun. Něco takového bylo v předcházejících 20 letech vlády minulého vedení zcela nepředstavitelné. Návrh rozpočtu na rok 2012 počítá na investice s částkou 94,3 mil. Kč, přitom rozpočet schválený pro rok 2011 počítal s částkou 34 mil. Kč. Největší část peněz tj. 35. mil Kč se nám podařilo získat z rozpočtu hlavního města Prahy, kde minulé vedení Horních Počernic mělo dříve dveře zavřené.  Navíc se podařilo tohoto navýšení financí docílit v době, kdy magistrát obecně z důvodu ekonomické krize finanční prostředky spíše škrtá. Za rok 2011 jsme ušetřili 22 mil. Kč, většinu výběrových řízení se podařilo vysoutěžit za nižší cenu a nemalé částky ušetřila Rada MČ Praha 20 rovněž na provozu městské části. Navíc takovým způsobem, který se v žádném případě nedotkl  služeb úřadu občanům.

Co se podařilo novému vedení radnice:

 • Po letech se konečně dokončuje kanalizace ve Svépravicích
 • Přislíbena je investorem stavba nové budovy pošty
 • V letošním roce plánujeme dostavbu MŠ Chodovická. Investiční akci, která byla při předání radnice po posledních komunálních volbách , v rámci projektové dokumentace v časovém skluzu
 • V návrhu rozpočtu pro rok 2012 je mj. zateplení bytových domů  v Mezilesí
 • V roce 2012 bude posílena investice do škol
 • V přípravě je výstavba multifunkční sportovní haly, na kterou jsou již předběžně domluveny  investiční prostředky.
 • Je zahájeno jednání na dokončení půdní vestavby v ZŠ Ratibořická, kde by mělo dojít k úspoře proti původnímu projektu o min. 20 mil. Kč.
 • Připraveno je i řešení největších dluhů minulého vedení obce v dostavbě komunikací, kde je připraveno minimálně 20 milionů v rozpočtu MHMP.
 • RMČ Praha 20 předala své záporné stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky k provozování  heren v Horních Počernicích.  Rada si další působení heren na území MČ Praha 20 nepřeje.
 • Podařila se konečně rekonstrukce ulice Bystrá

Zcela se změnil vztah mezi městskou částí a developery, začali jsme požadovat finanční nebo jiné dary (úprava komunikací apod.) pro městskou část

V současných dnech se Městská část Horní Počernice stala předmětem zájmu celostátních médií, které referují o pokusu bývalého starosty Lišky a místostarosty Kádnera vrátit se znovu do funkcí. Krizi vyvolala část zastupitelů, kteří pod předsednictvím bývalého starosty v nepřítomnosti řádně omluvených ostatních zastupitelů uskutečnili  v pondělí 23. 1. 2012 vůči občanům velmi nezodpovědné a v rozporu s platnými zákony neplatné jednání „zastupitelstva“. Třináct přítomných zastupitelů dosadilo Ivana Lišku (Nezávislé Horní Počernice) opět do funkce starosty a Tomáše Kádnera (ODS) opět do funkce 1. místostarosty. Dále zvolila Viléma Čápa (ČSSD) jako 2. místostarostu, Jana Kotouče (ČSSD), Zuzanu Foglarovou a Petra Měšťana (oba Nezávislé Horní Počernice) na místa radních. Sedmý člen nové rady zvolen nebyl. Z koalice Společně pro Počernice podpořili svými hlasy toto „nové“ vedení radnice zastupitelé ČSSD. Místní organizace ODS se naopak od kroků svého zastupitele Tomáše Kádnera distancovala a prohlásila je za jeho soukromou iniciativu.

Následujícího dne 24. ledna 2012 předali bývalý starosta Ivan Liška a bývalý místostarosta Tomáš Kádner současnému vedení radnice dopis s požadavkem, aby jim byly do 25. ledna 2012 do 16 hodin znovu předány funkce v čele obce a vyklizeny kanceláře. Jejich jednání od počátku nemělo žádnou oporu ani v zákonech, ani v dodržování elementárních demokratických principů. Legislativní odbor MHMP odmítl jednání uvedené skupiny zastupitelů jako právně neplatné s tím, že „akty, které toto shromáždění přijalo, nejsou usneseními zastupitelstva městské části Praha 20. Jedná se o nulitní právní akty, které nemají žádné právní účinky.“

Současné vedení radnice vyslovuje politování nad tím, že v důsledku těchto nězodpovědných a účelových kroků byly vyhroceny politické vztahy v obci a poškozena atmosféra mezilidského soužití. Stávající radnice pracuje v běžném režimu a v plném souladu s právem, všechny agendy jsou vyřizovány standardním způsobem, probíhají všechna plánovaná jednání a schůzky, chod úřadu není ničím oslaben. Vedení obce je připraveno vyřešit současnou politickou krizi v naší městské části na bázi právoplatně ustavených a fungujících orgánů městské části, a to tak, aby se atmosféra poškozená svévolným jednáním části zastupitelů nedotkla občanů.

Do 10. února 2012 svolá starostka Hana Moravcová řádné zasedání zastupitelstva městské části, kde věříme, že bude v otevřeném jednání stávající situace vyřešena. O přesném termínu konání zastupitelstva budou občané včas informováni. Pokud vás zajímá, jak a o čem budou hlasovat lidé, které jste zvolili ve volbách, přijďte se na zastupitelstvo podívat.

Zároveň svůj názor na současnou politickou situaci v naší městské části a na její příčiny můžete vyjádřit v  knize názorů  nebo na internetových stránkách úřadu.

Předem Vám za ně děkujeme!

Rada MČ Praha 20 a zastupitelé koalice Společně pro Počernice


Stanovisko zastupitelů TOP09 ke krizové situaci na hornopočernické radnici

V pondělí 23. ledna 2012 se místo zrušeného Zastupitelstva Městské části Praha 20 sešlo 14 zastupitelů, kteří zrušení prohlásili za neplatné, odhlasovali odvolání řádně zvolené Rady Městské části a zvolení Rady nové. Právní odbor Magistrátního úřadu Hl.m. Prahy však ve svém stanovisku platnost zrušení Zastupitelstva a tím i nulitu změn ve vedení obce potvrdil; stejný názor má i Ministerstvo vnitra. Pan Liška se, podle svých vlastních slov, chystá stanovisko napadnout a na Magistrát podat žalobu u správního soudu pro politickou podjatost!

Jak celá situace vznikla? Z aktuálního  vývoje událostí a informací, které máme k dispozici, lze usuzovat, že iniciativu v této věci měli zřejmě zastupitelé ČSSD, jmenovitě pan Vilém Čáp. Ten se již v polovině roku 2011 omluvil z další účasti na řádných zasedáních Rady ze studijních důvodů a od té doby se žádného jednání nezúčastnil. Jeho údajné studium mu však nebránilo v pořádání akcí jménem vedení Městské části, aniž však by o tom bylo toto vedení informováno. Když v prosinci 2011 svolal setkání starostů okolních obcí k řešení dopravní situace, „zapomněl“ na akci pozvat i starostku Horních Počernic, jakož i kohokoliv z Rady či Úřadu naší Městské části. Paní starostka upozornila na nevhodný přístup a vyzvala pana Čápa k rezignaci. Ten pak skutečně na Zastupitelstvu na místo radního – opět ze studijních důvodů – rezignoval. Je velmi pozoruhodné, že se nyní  jeho studijní situace radikálně zlepšila a on přijímá časově náročnou a velmi odpovědnou funkci místostarosty!!!

Další pozoruhodností je skutečnost, že předchozí jednání pana V. Čápa, které vedlo k výzvě k jeho rezignaci, odsoudil na neformální schůzce zastupitelů koalice i jeho kolega pan Jan Kotouč. Ten prohlásil, že od regionálního vedení má mandát k jednání, aby převzal funkci radního. Nicméně zpochybnil platnost koaliční smlouvy, protože on ji osobně nepodepsal. Protože mu ale tato funkce nebyla nabídnuta okamžitě, byla to právě ČSSD, která tuto gentlemanskou dohodu, pod níž jsou podepsáni dva fungující zastupitelé ČSSD ignorovala a bez řádného vypovězení opustila. Tím se současná hornopočernická reprezentace ČSSD stala do budoucna jako případný koaliční partner nevěrohodnou, alespoň pro TOP09.

To, že se bezprostředně po nelegitimní volbě nově zvolení radní za ČSSD začali svou „novou funkcí“ chlubit na sociálních sítích před svými vrstevníky a zejména vrstevnicemi, by mělo být varováním pro jejich současné koaliční partnery. Podle některých svědectví navíc není vyloučeno, že tak činili ještě před termínem Zastupitelstva, díky čemuž došlo k úniku informací ještě dříve, než k hlasování o výměně radních vůbec došlo.

Je nepochopitelné, že pan Liška svým činem a následnou komunikací zcela zahodil pověst dlouholetého zasloužilého starosty a lídra konstruktivní opozice, které nepochybně v široké veřejnosti požíval. Že tak učinil s osobami, které ani při nejmenším neskýtají šanci na kvalitní řízení obce, považujeme za politováníhodnou skutečnost. Svým medializovaným zpochybňováním stanoviska nadřízených orgánů navíc poškodil svoji reputaci u orgánů veřejné správy Hlavního města Prahy, na jejichž dotacích je naše Městská část životně závislá. Že porušil svůj vlastní volební program a místo snížení počtu uvolněných míst na dvě prosazuje placené funkce čtyři, je jen důkazem jeho totální rezignace na deklarované zásady.

Je vysoce pravděpodobné, že realizace uvedeného opozičního tahu by znamenala pro Horní Počernice krok zpět. TOP09 bude při zvažování svých dalších politických kroků z těchto skutečností nepochybně vycházet.

Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. a Ing. Tamara Spilková, zastupitelé MČ Praha 20 za TOP09


Audiatur et altera pars aneb budiž slyšena i druhá strana

Vážení spoluobčané Horních Počernic,

se zájmem jsem si přečetl tiskové prohlášení Bc. Ivana Lišky, které bylo pod názvem Změny ve vedení MČ Praha 20 – Horní Počernice zveřejněno na webových stránkách www.epocernice.cz dne 24. 1. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že se mě tyto „změny“ přímo týkají, a to nejen jako občana Horních Počernic, ale zejména jako současného člena Rady a Zastupitelstva Prahy 20 – Horních Počernic, dovoluji si tímto s poukázáním na starou právní zásadu pocházející z římského práva, která je uvedena v záhlaví tohoto článku, reagovat na předmětné prohlášení. Proč s poukázáním na předmětnou právní zásadu? Protože můj příspěvek se nemá šanci na shora specifikované webové stránky dostat, neb se jedná toliko o stránky příznivců hnutí Nezávislé Horní Počernice, kteří odlišné názory než ty, které sami prezentují, zásadně nezveřejňují. Jinými slovy: předmětnou právní zásadu, která znamená, že v soudním řízení nikdo nesmí být odsouzen bez slyšení, v němž má možnost odpovědět na vznesenou obžalobu, popř. obvinění, a která by měla být zcela jistě aplikována v rámci demokratického fungování politických stran a uskupení, absolutně ignorují.

V dané souvislosti mě tak nezbývá než konstatovat, že pokud jsem výše zmiňované prohlášení správně pochopil, jedná se o jakousi snahu Bc. Ivana Lišky odůvodnit občanům Horních Počernic – mírně řečeno – nestandardní chování, kterým se dne 23. 1. 2012 pokusili někteří zastupitelé Horních Počernic získat moc. Podotýkám, že v běžné hovorové řeči se takovémuto jednání říká např. puč, převrat nebo také Sarajevský atentát, který si jistě mnozí z nás z listopadu 1997 pamatují a který vyvolal politickou krizi zapříčiněnou nejasnostmi ohledně financování ODS ze strany podezřelých sponzorů. Možná že si v tuto chvíli říkáte, jakou má tato poměrně dávná politická krize souvislost se současnou situací v Horních Počernicích. Odpověď je poměrně jednoznačná. Také při této krizi šlo o získání moci, kdy Jan Ruml a Ivan Pilip vyzvali tehdejšího premiéra a předsedu ODS Václava Klause k rezignaci. Tento svůj postoj odůvodnili právě již výše uvedenými nejasnostmi ve financování ODS. V dané souvislosti bych rád upozornil, že právě v  důvodech, které vedly konkrétní politiky k jejich jednání, lze spatřit zcela zásadní rozdíl mezi krizí v roce 1997 a současnou situací v Horních Počernicích. Zatímco v roce 1997 Ruml a Pilip odůvodnili své počínání zcela jednoznačnými argumenty (ať již oprávněnými, či ne), dotčení zastupitelé vedeni Bc. Ivanem Liškou odůvodnili své jednání tím, že se údajně v poslední době vyskytly podstatné problémy v chodu obce. Jako další důvod je uvedena ztráta většinového podílu hlasů dosud vládnoucí Šance pro Počernice a tím pádem její schopnost prosazovat své záměry a cíle, přičemž posledním důvodem, který lze v předmětném prohlášení nalézt, jsou údajné obavy dotčených zastupitelů, tzn. členů hnutí Nezávislé Horní Počernice, členů České strany sociálně demokratické a členů dalších stran o další chod obce.

Na základě výše uvedeného mi nyní dovolte, abych se ke shora specifikovaným důvodům vyjádřil a to z pohledu člověka, který před rokem vstoupil do politiky s naivní a idealistickou představou, že s lidmi, se kterými do politiky vstupuje, se pokusí Horní Počernice vést lepším způsobem, nežli tomu bylo předchozích 20 let.

V prvé řadě poukazuji na skutečnost, že v předmětném prohlášení nejsou uvedeny všechny strany, jejichž členové měli „obavy“ o chod naší obce. Netuším, z jakého důvodu Bc. Ivan Liška ve svém prohlášení tyto strany neuvedl, to se můžeme pouze domnívat, nicméně pro úplnost si pojďme tyto strany doplnit. Jak již bylo uvedeno, jedná se o hnutí Nezávislé Horní Počernice, Českou stranu sociálně demokratickou, přičemž za „ostatními“ stranami se skrývají ODS a Komunistická strana Čech a Moravy. V dané souvislosti je však nutné upozornit na skutečnost, že spojování celé místní organizace ODS s počernickým „atentátem“ by nebylo korektní, neboť značná část členské základny místní ODS se od chování svého člena Tomáše Kádnera jasně distancovala.

Co se týče výskytu údajných problémů v chodu obce, nezbývá než konstatovat, že netuším, jaké konkrétní problémy mají dotčení zastupitelé na mysli. Nechápu, proč nedošlo ke specifikaci těchto údajných problémů, které jsou z pohledu „nespokojených“ zastupitelů tak zásadní, že je vedly k jednání, o jehož legislativní a zejména morální oprávněnosti nemůže být řeč. Ptám se, o jaké tak zásadní problémy se jedná, že mají tito zastupitelé obavy o chod naší obce? A taktéž se ptám, proč tito zastupitelé v okamžiku, kdy tyto údajné problémy v chodu obce objevili, proti nim veřejně nevystoupili a nepokusili se tyto údajné zásadní problémy řešit? Odpověď je z mého pohledu zcela jasná. Žádné problémy, které by ohrožovaly chod naší obce, neexistují. Jediným důvodem, pro který byl puč ze strany dotčených zastupitelů připraven a organizován, je naplnění jejich mocenských ambicí ruku v ruce s ambicemi kariéristickými a prospěchářskými. Jak jinak si vysvětlit chování těchto zastupitelů, když ho porovnáme s prací a výsledky, jichž se stávající Radě Prahy 20 podařilo za rok svého fungování docílit. Není žádným tajemstvím, a každý soudný občan Horních Počernic, který se byť jen nepatrně zajímá o dění v naší obci, může toto stanovisko potvrdit, že Rada vždy vystupovala a vystupuje

 • s maximální otevřeností vůči veřejnosti ve snaze seznamovat ji s děním na radnici, s jejími plány, záměry a rozhodnutími
 • s maximální snahou šetřit a získat peněžní prostředky a tyto prostředky investovat do obce
 • s maximální snahou nezbavovat se obecního majetku, ale naopak obecní majetek rozšiřovat
 • s maximální snahou napravovat dlouholeté nevyřešené spoluvlastnické vztahy k nemovitostem
 • s maximální snahou o transparentnost výběrových řízení, jejímž cílem je získat pro obec v případě veřejných zakázek co nejlepší smluvní podmínky.

V dané souvislosti se tak dosavadní Rada může v současné době pochlubit např. s navýšením částky na investice v obci o cca 50.000.000 Kč a to bez prodeje nemovitostí zásadního významu v majetku naší obce, dále se získáním nižších cen při realizovaných výběrových řízeních, získáním částky ve výši 35.000.000 Kč z rozpočtu hlavního města Prahy, resp. Magistrátu hlavního města Prahy, zahájení dostavby kanalizace ve Svépravicích atd.

Na základě výše uvedeného tak nechápu, jak mohou o problémech v chodu obce hovořit lidé, kteří dvacet let rozhodovali o osudu Horních Počernic a za jejichž kariéry např.:

 • přišla naše obec o dotaci EU na rekonstrukci divadla ve výši cca 40.000.000 Kč z důvodu netransparentního výběrového řízení, kdy rekonstrukce divadla musela být uhrazena z rozpočtu (rozuměj z peněz) obce, které mohly být použity na jiné účely, např. kanalizaci
 • byla v roce 2002 prodána budova školky ve Lhotské ulici za kupní cenu 5.900.000 Kč, kdy tomuto prodeji předcházelo zpracování znaleckého posudku č. TR / 18 /01 ze dne 28. 11. 2001, který si bývalé vedení objednalo z důvodu zjištění odhadu obvyklé ceny. V dané souvislosti je nutné zdůraznit, že znalec Ing. Petr Němeček využil pro stanovení obvyklé ceny metody věcné, výnosové a srovnávací, přičemž obvyklou cenu předmětných nemovitostí odhadl na částku 7.500.000 Kč. Není bez zajímavosti, že bývalé vedení radnice se s výše specifikovaným znaleckým posudkem nespokojilo a zadalo tomu samému znalci novou zakázku na vypracování dalšího znaleckého posudku na stanovení ceny předmětných nemovitostí, kdy znalec následně předložil bývalému vedení znalecký posudek č. 496-10/02 ze dne 19. 3. 2002, resp. po cca 4 měsících od posudku předchozího, kde však došlo k ocenění předmětných nemovitostí metodou výnosovou, přičemž cena nemovitostí klesla po 4 měsících z původní výše 7.500.000 Kč na částku 3.800.000 Kč. V souvislosti s výše uvedeným je nutné taktéž zdůraznit, že poté, co bývalé vedení prodalo v roce 2002 předmětnou školku za 5.900.000 Kč, již v roce 2008 schválilo výstavbu nové školky v tom samém kapacitním rozsahu (6 tříd), přičemž rozpočet této výstavby byl schválen na částku cca 70.000.000 Kč
 • přišla o sportovní areál SC Xaverov, který měla městská část možnost již v roce 2006 koupit od bývalého vlastníka Vojtěcha Tommiho.

Shora uvedený výčet „problémů“ bývalého vedení obce, které se v současné době opětovně pokouší získat ztracenou moc, není zdaleka výčtem úplným. Nicméně smyslem tohoto vyjádření není vyhledávání „starých kostlivců“, jak Bc. Ivan Liška na jednom zasedání zastupitelstva tyto skutečnosti označil, ale pouze poukázání na to, že tvrzení Bc. Ivana Lišky uvedená v předmětném shora specifikovaném prohlášení se nezakládají na pravdě, neboť, jak již bylo uvedeno výše, žádné problémy v chodu obce neexistují. Jestliže konkrétní zastupitelé odůvodňují své jednání údajnými obavami o chod obce, jedná se pouze o jejich snahu ospravedlnit svoje chování před občany Horních Počernic, kteří takovéto jednání zcela z pochopitelných důvodů odsuzují. Dovoluji si zdůraznit, že toto prohlášení činím jako člen Rady a Zastupitelstva Prahy 20 – Horních Počernic, který se zcela pravidelně účastnil všech jejích jednání a s případnými problémy v chodu obce by tedy měl být obeznámen.

Vážení spoluobčané Horních Počernic, závěrem mi dovolte jednu malou citovou glosu. Od narození žiju v Horních Počernicích, které mám moc rád a moc mi na nich záleží. Mám rád zdejší lidi a prostředí. Do politiky jsem vstupoval, jak již jsem uvedl, značně naivní. Svoji naivitu ovšem nespatřuji v tom, že to, o co jsme se na radnici v minulém roce pokoušeli, se bude líbit úplně všem. Taková představa je z mého pohledu jednoznačně utopistická a domnívám se, že i značně nebezpečná. Nicméně svoji naivitu spatřuji – a to ve světle událostí posledních dnů – hlavně v domněnce, že se všichni členové rady budou zajímat zejména o řádný chod a prosperitu naší obce, budou pro tyto dvě veličiny hájit zájmy Počernic a pracovat pro ně ze všech svých sil. Avšak – a to je nejpodstatnější – bez jakéhokoli ohledu na svou stranickou příslušnost. Za sebe musím říci, že jsem práci rady tímto způsobem vnímal, neboť většině jejích členů nezáleželo na tom, zda je ten či onen členem Šance pro Počernice, TOP 09 nebo Věcí veřejných. Všem nám vždycky šlo o to, aby naše rozhodnutí byla ta nejlepší pro Horní Počernice. Bohužel, jak se nyní ukazuje, bylo toto naše jednání naivní, neboť ne všichni zastupitelé smýšlejí stejným způsobem, resp. mají stejné zájmy. Ale o tom jsem již hovořil výše.

V úctě

Mgr. Jiří Beneda, radní

V Praze dne 26. 1. 2012


Podnikatelský záměr: Horní Počernice jako Las Vegas Prahy

Všichni tušíte, že všechny geniální nápady přicházejí náhle a podnětem může být nepodstatná maličkost. Ano, včera večer při průjezdu Náchodskou mě to konečně seplo. Zleva herna, hřbitov, kočárky, herna, pošta, herna…. Zprava železářství, herna, obuv, herna, reklamní studio, herna … Je to takové roztříštěné, kdyby se to doladilo a do neužitečných nebytových prostor se tematicky zařadilo pár bordelů, sexshopů, nějaké ty psí zápasy, wrestling.

Divadlo by se nicotnými náklady předělalo na Moulin Rouge, bylo by tedy zapotřebí zvětšit parkoviště,ale ten park je stejně zbytečně velký. No a přátelé, hřbitov na hlavní ulici – taková pěkná parcelka by to byla. Co takhle pořádné kasino, ne takové amatérské pokusy. A ty zastavárny bych schovala dovnitř. Také provozní hodiny restaurací a barů jsou směšné – všechno pochopitelně až do rána. Trafiky by mohly prodávat lehčí drogy, jen ať se naši mladí rozšoupnou. A protože je třeba myslet na vše, chtělo by to nějaký klub pro vymahače dluhů a exekutory, ti nebudou chudáci vědět, kde jim hlava stojí.

No a konečně geniálně jednoduché uplatnění pro torza staveb na Bílém vrchu. Tábor pro nemajetné a nepřizpůsobivé (rozuměj ty, kteří nemohou v noci spát a nedokážou svůj domov ubránit před nájezdy gangů a zloději). A tam by byl klid a pořádek, víte co by na to obec mohla uvolnit peněz ze zisku?

Že je to celé kolosální pitomost?  No jen aby …

Iva Rosová


Názor paní Karly Polydorové na současnou situaci ve vedení radnice

Vážení slušní občané,
vážená současná destabilizovaná vládnoucí koalice ve vedení radnice, hned den po „samozvaném převratu“ jsem napsala všem zastupitelům svůj postoj k tomu, co se v pondělí odehrálo.
Reakce na můj dopis mě donutila se věcí hlouběji zabývat a zjišťovat informace. Jestli jsem se přece jen neunáhlila, někomu neukřivdila a opravdu napsala svůj vlastní názor.
Pročetla jsem články v novinách, na internetu a na webových stránkách městské části Horních Počernic a místních politických stran. Díky tomu jsem získala jasný a nezaujatý pohled na situaci:

1) V dopisech, zveřejňovaných na webu epocernice.cz, jsou citovány věty typu začala se házet špína, lidé jsou dezinformováni, lidem se vysvětlují zákony a jsou zveřejňovány moudra právníků a různých odborníků.
I já jsem psala na web epocernice.cz, ale mé články nebyly zatím z nějakých důvodů mně ne zcela jasných „ zveřejněny“ . Nikoho jsem neviděla házet špínu krom lidí, kteří toto sami citují a nestydí se ve svých dopisech protiprávně, nesmyslně a hlavně bez důkazů obviňovat vedení obce z tunelování. Sama za sebe mám pocit , že současné vedení obce je naopak ve sdělování informací o celé situace příliš pomalé a nenašla jsem k dnešnímu dni 29.1.2012 jediný článek z vedení obce, který by někoho z opozice pošpinil, pomluvil či nějak obviňoval , ba naopak, toto činí jen příznivci současné opozice. Vedení radnice je na můj vkus až přespříliš slušné a zdrželo se jakýchkoliv reakcí na hanlivé dopisy namířené proti nim samotným. Jen kdyby magistrát uznal platnost změny ve vedení radnice ze dne 23.1.2012, věřte, že by jeho rozhodnutí 100% nebylo opozicí napadáno a nebylo by o něm spekulováno.

2) Odvolání zasedání zastupitelstva svolaného na 23.1.2012
Zrušení svolaného zasedání paní starostkou, vyvolalo obrovskou vlnu nenávisti v řadách příznivců Nezávislých.
Musím říct, že o odvolání zasedání jsem během tohoto týdne mnohokrát přemýšlela a taky si říkala, třeba se ještě dalo o všem jednat a zasednout s opozicí i s vládnoucí koalicí k jednomu stolu a v zájmu všech voličů si pohovořit.
Pak ale zjistíte, že na webu ČSSD je uveřejněná písemná dohoda o odvolání současného vedení radnice. Tato dohoda se podepsala již 22.1.2012 v neděli večer , neznámo v jakých prostorách či sklepeních, jestli v budově úřadu nebo někde v soukromí. Tento dokument mne otevřel oči. Dnes vím, kdo destabilizoval situaci na radnici, kdo to dopředu zřejmě již dlouho plánoval a taky kdo bez řádného jednání a seznámení se svými chystanými kroky, současné vedení radnice destabilizoval a tento stav v naší obci zavinil. Kdo bez řádné výpovědi svému koaličnímu partnerovi připravil nám všem nepříjemné chvíle!
Je bez pochyby, že zasedání, svolané paní starostkou za původním účelem schválení rozpočtu na rok 2012, mělo bez jejího vědomí, jiný dopředu připravený program, kde by zřejmě den předem zrozená opozice, požadovala od paní starostky už jen klíče od úřadu, protože si již v neděli 22.1.2012 rozdělili řádně své židle, funkce a posty.

http://www.cssdpocernice.cz/cssdpocernice/koalicni-smlouva2010-2014

Na závěr musím říci, za sebe, že nežiji v neutěšeném stavu Horních Počernic a nemám obavu z tunelování obce za současného vedení. Nechápu, proč by neměla současná koalice dokončit 4-leté volební období, když předchozí garnitura měla tuto čest již dvacet let. Pak pokud tedy chudáci občané prohlédnou a vzpamatují se ať to ukáží řádně v dalších volbách a zvítězí-li opět strana pana Lišky a bude schopen uzavřít koaliční smlouvu s většinovými hlasy – tak ať vládne.

občanka Karla Polydorová, rozená Manová 

Plné znění článku …


Svržené vedení Počernic zůstává v čele radnice, volba nového je neplatná

27. ledna 2012 10:46, aktualizováno 17:10

Starostka i radní Prahy 20, které v pondělí odvolali opoziční zastupitelé, zůstanou ve svých funkcích. Ministerstvo vnitra potvrdilo předběžné stanovisko magistrátu, který tento akt a následnou volbu nového vedení Horních Počernic označilo za neplatný.

Plné znění článku …

Zdroj:   iDNES.cz

http://praha.idnes.cz/svrzene-vedeni-pocernic-zustava-v-cele-radnice-volba-noveho-je-neplatna-1n5-/praha-zpravy.aspx?c=A120127_1723441_praha-zpravy_ab


Vážení spoluobčané a příznivci Šance pro Počernice,
děkujeme Vám všem za vyjádřenou podporu !!!

Jak asi všichni víte, původně plánované zasedání zastupitelstva Městské části Praha 20 – Horní Počernice na pondělí 23. ledna 2012, starostka Hana Moravcová v souladu se zákonem zrušila. Na programu tohoto jednání bylo schvalování rozpočtu naší městské části, ale řada členů zastupitelstva se omluvila. Této situace využilo několik zastupitelů, zrušení jednání zastupitelstva prohlásila za nezákonné, a jednala. Na jednání čtrnácti zastupitelů se místo schvalování rozpočtu rozdělovaly politické funkce. Bez udání konkrétního důvodu byla snaha odvolat současné vedení Horních Počernic, Ivan Liška (Nezávislé Horní Počernice) se jmenoval starostou, Tomáš Kádner (ODS) místostarostou a další místa radních byla rozdána spolustraníkům. Řádně zvolené vedení obce je přesvědčeno, že pondělní neformální shromáždění 14 členů zastupitelstva Městské části Praha 20, nejsou platnými usneseními zastupitelstva Městské části Praha 20. Jedná se tedy o kroky, které nemají žádné účinky. Stanovisko Ministerstva vnitra ČR je jasné: Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta (§ 92 a násl. zákona o obcích). Z tohoto oprávnění je dovozováno oprávnění zasedání zastupitelstva před jeho zahájením i zrušit. V těchto hodinách všichni čekáme na stanovisko Legislativního a právního odboru Magistrátu Hlavního města Prahy, které nám bude zasláno pravděpodobně zítra, podepsané pražským primátorem Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc.Současné vedení radnice si závažnost situace plně uvědomuje a od úterý podniká kroky k politické stabilizaci současné situace v Horních Počernicích. Jde především o to, aby byl schválen rozpočet na rok 2012 a potvrzeny rozjednané investice, na které jsme získali nemalé finanční prostředky a mohli započít s vyhlašováním výběrovým řízení na tyto akce.Práce dosavadního vedení radnice jasně ukazuje, že za více než rok jeho působení došlo k obrovským úsporám finančních prostředků.   Vrcholem práce byla příprava rozpočtu na rok 2012, kde se ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2011 podařilo navýšit částku na investice o neuvěřitelných 60 milionů korun. Návrh rozpočtu na rok 2012 počítá s částkou 94,3 mil. Kč, přitom schválený rozpočet pro rok 2011 počítal s částkou 34 mil. Kč. Je potřeba zdůraznit, že jsme v roce 2011 neprodali žádnou větší nemovitost z majetku MČ. Tato částka je lákavá, aby současná opozice měla zájem tyto prostředky rozdělovat a připsat si zásluhy za zrealizované akce v roce 2012. Největší část peněz tj. 35. mil Kč se nám podařilo získat z rozpočtu hlavního města Prahy, kde minulé vedení Horních Počernic mělo v minulosti dveře zavřené. Za rok 2011 jsme ušetřili 22 mil. Kč, většinu výběrových řízení se podařilo vysoutěžit za nižší cenu a nemalé částky jsme ušetřili také na provozu obce. Po dlouhých letech se konečně dodělává kanalizace, bude se stavět nová budova pošty. V letošním roce plánujeme dostavět MŠ Chodovickou. Tato akce byla při předání radnice v časovém skluzu. V návrhu rozpočtu pro rok 2012 je mj. zateplení bytových domů v Mezilesí, posílení investice do škol, bylo zahájeno jednání na dokončení půdní vestavby v ZŠ Ratibořická, je připraveno řešení největší dluhů minulého vedení obce v dostavbě komunikací, kde je připraveno minimálně 20 milionů v rozpočtu MHMP.Podle tohoto výčtu, si může každý sám posoudit, co udělalo současné vedení pro Horní Počernice po ročním působení na radnici.Dne 24. ledna 2012 jsme obdrželi dopis podepsaný panem Ivanem Liškou, abychom do 25. ledna 2012 do 16 hodin předali své funkce a vyklidili radnici. Dokonce nám bylo i vyhrožováno anonymním telefonátem, že dojde k defenestraci. Toto všechno může být důsledkem rozhodnutím Rady o zrušení heren v Horních Počernicích, zvýšené aktivity při kontrole autoservisů a sběrných surovin.

V Horních Počernicích dne 25. 1. 2012